Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4342. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del, stran 13955.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance in Andreja Katič, ministrica za obrambo
in
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Ogrizek, kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 14, 15, 16, in 17 spremenijo tako, da se glasijo:
»
14
J032018
SERVIRKA – ČISTILKA II
II
0
7
17
15
J032019
SERVIRKA II
II
0
8
18
16
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
17
J034059
SERVISER IV
IV
0
15
25
«.
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 101-10/2015-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-1911-0016
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-11/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 38/1.