Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4341. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del, stran 13954.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 65, 66, od 79 do 96 in od 98 do 101 spremenijo tako, da se glasijo:
»
65
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
12
22
66
J024003
KURIR IV
IV
0
12
22
79
J031001
ČISTILKA I
I
0
6
16
80
J031002
DELAVEC ZA PREPROSTA DELA I
I
0
6
16
81
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
82
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II
II
0
9
19
83
J032017
RECEPTOR – VARNOSTNIK II
II
0
8
18
84
J032022
STREŽNICA II
II
0
9
19
85
J032030
VZDRŽEVALEC II
II
0
8
18
86
J033003
FIGURANT III
III
0
9
19
87
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
10
20
88
J033014
RECEPTOR III
III
0
12
22
89
J033020
STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA III
III
0
12
22
90
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
10
20
91
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
10
20
92
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
11
21
93
J034008
EKONOM IV
IV
0
14
24
94
J034019
HIŠNIK – EKONOM IV
IV
0
12
22
95
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
14
24
96
J034030
KUHAR IV
IV
0
14
24
98
J034077
TEHNIČNI SODELAVEC IV
IV
0
13
23
99
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
15
25
100
J034089
VOZNIK IV
IV
0
12
22
101
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
14
24
«.
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-501/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2550-0190
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r. Minister
za finance 
 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sindikat državnih organov Slovenije 
Drago Ščernjavič l.r.
 
Sindikat letalskih meteorologov Slovenije – Konfederacija sindikatov 90
Klemen Šavs l.r.
 
GLOSA- SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-12/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 39/1.