Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4340. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del, stran 13953.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, in dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 9, 10, 15, 16 in 17 spremenijo tako, da se glasijo:
»
9
J023002
ADMINISTRATOR III
III
0
9
19
10
J024001
ADMINISTRATOR IV (I)
IV
0
13
23
15
J032027
TELEFONIST II
II
0
8
18
16
J033014
RECEPTOR III
III
0
12
22
17
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
14
24
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-111/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2611-0078
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r. Minister
za finance 
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije 
Miran Raković
 
po pooblastilu 
Nataša Kus l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-10/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 37/1.