Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4208. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2016, stran 13788.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ig za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/
podskupina 
kontov
NAMEN
PRORAČUN 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.006.662,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.065.125,79
70
DAVČNI PRIHODKI
4.195.637,47
700
Davki na dohodek in dobiček
3.672.910,00
703
Davki na premoženje
391.021,07
704
Domači davki na blago in storitve
131.626,40
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
869.488,32
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
163.418,24
711
Takse in pristojbine
6.500,00
712
Globe in druge denarne kazni
60.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
38.200,00
714
Drugi nedavčni prihodki
601.370,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
423.862,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
423.862,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
517.675,07
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
517.675,07
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.391.248,05
40
TEKOČI ODHODKI
2.734.320,32
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
430.928,84
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
61.739,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.087.821,34
403
Plačila domačih obresti
48.414,17
409
Rezerve
105.416,97
41
TEKOČI TRANSFERI
2.570.320,05
410
Subvencije
140.368,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.657.437,64
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
212.398,23
413
Drugi tekoči domači transferi
560.116,18
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
810.320,68
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
810.320,68
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
276.287,00
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
158.627,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
117.660,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–384.585,19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
 
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
 
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
331.138,04
55
ODPLAČILA DOLGA
331.138,04
550
Odplačila domačega dolga
331.138,04
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–715.723,23
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.138,04
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
384.585,19
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
715.723,23
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta nora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni po uveljavitvi proračuna.
9. člen
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 76.526,84 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja občina v letu 2016 ne more zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2016 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 4101/001/2016
Ig, dne 24. decembra 2015
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti