Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995

Kazalo

2728. Odlok o organiziranju in delovanju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona, stran 4670.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter statutarnega sklepa Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 3/95), je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o organiziranju in delovanju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Gornja Radgona natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
Druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih temeljev in zasnove sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter drugih predpisov.
2. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Gornja Radgona se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvovanjih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnost delovanja rednih služb.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo župan Občine Gornja Radgona oziroma tajnik občinske uprave, poveljniki štabov civilne zaščite za njihovo območje, v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
3. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Gornja Radgona načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:
– zaščita in reševanje ob požarih
– zaščita in reševanje ob poplavah
– zaščita in reševanje ob rušenju in plazovih
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
– prva medicinska pomoč
– prva veterinarska pomoč
– radiološka, kemijska in biološka zaščita
– izmik in evakuacija ter zaklanjanje
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva.
4. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– dejavnosti odpravljanja posledic.
5. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe Civilne zaščite
– operativni sestavi gasilskih društev ter enote in službe drugih društev
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.
III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI GORNJA RADGONA
6. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo:
– štabi, enote in službe civilne zaščite
– poveljniki civilne zaščite
– operativni sestavi prostovoljnih društev
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo dejavnosti, pomembno za zaščito, reševanje in pomoč.
7. člen
V Občini Gornja Radgona se ustanovi občinski štab za civilno zaščito ter kot izpostavi občinskega štaba za civilno zaščito, sektorski oziroma krajevna štaba za civilno zaščito Negova in Apače.
Občinski štab civilne zaščite vodi in poveljuje sektorskima štaboma iz prvega odstavka tega člena, poverjenikom ter enotam in službam civilne zaščite na območju KS Gornja Radgona, Črešnjevci-Zbigovci in Spodnja Ščavnica.
Sektorski štab civilne zaščite Negova vodi in poveljuje enotam in službam civilne zaščite ter poverjenikom na območju KS Negova in Sp. Ivanjci.
Sektorski štab civilne zaščite Apače vodi in poveljuje enotam in službam civilne zaščite ter poverjenikom na območju KS Apače in Stogovci.
Pri svojem delu sektorski štabi koristijo prostore in sredstva zvez občine, krajevne skupnosti in po potrebi posameznih gasilskih društev na svojem območju, pri izvajanju akcij zaščite, reševanja in pomoči pa koristijo sredstva zvez, ki jih zagotavlja občinski štab za civilno zaščito ter zveze operativnih gasilskih enot. Administrativne posle za sektorske štabe opravljajo tiste krajevne skupnosti, kjer je sedež sektorskega štaba.
Člane štabov civilne zaščite imenuje župan Občine Gornja Radgona.
8. člen
Na območju občine se ustanovijo naslednje enote in službe civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enota za RBK zaščito,
– enota za prvo veterinarsko pomoč,
– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
V mestu Gornja Radgona, naseljih in vaseh se imenujejo poverjeniki civilne zaščite.
Enote in službe civilne zaščite določi ter imenuje poverjenike civilne zaščite župan občine.
9. člen
Gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki jih določi župan občine, ustanovijo s sklepom naslednje enote in službe civilne zaščite:
– enoto za prvo pomoč,
– enoto za prvo veterinarsko pomoč,
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
– imenujejo poverjenike za civilno zaščito.
10. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih s sklepom zadolži župan občine, izvajajo določene operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju občine.
11. člen
Javno gasilsko službo ter določene naloge zaščite in reševanja opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih društ.
Opravljanje gasilske javne službe se uredi s pogodbo.
Opravjanje določenih nalog zaščite in reševanja, ki jih opravljajo operetivne gasilske enote, se uredi s sklepom župana.
IV. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
12. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim izvajalcem za zaščito in reševanje;
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih nevarnostih in jim posreduje napotke za zaščito in vzajemno pomoč;
– izvaja določene mobilizacijske naloge,;
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog za zaščito in reševanje ter napotke za njihovo izvajanje,
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
13. člen
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Gornja Radgona:
– center za opazovanje in obveščanje,
– štabi civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
V. VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJE IN POMOČI
14. člen
Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč vodi župan.
Operativno strokovno vodenje zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo poveljniki civilne zaščite občine in občinski štab, sektorska poveljnika in štaba civilne zaščite ter poverjeniki za civilno zaščito.
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju odločitev pristojnih organov za vodenje civilne zaščite in drugih sil.
Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi sektorske štabe, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju,
– uveljavljajo zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravi posledic,
– pripravlja predloge odločitev županu ter drugim organom oblasti.
Sektorska štaba civilne zaščite vodita enote in službe civilne zaščite na njunih območjih.
Enote in službe civilne zaščite neposredno vodijo poveljniki oziroma vodje civilne zaščite.
Neposredno vodenje operativnih sestavov prostovoljnih društev in drugih organizacij pri reševalnih akcijah izvajajo njihovi poveljniki oziroma vodje.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo v tridesetih dneh od začetka veljave tega odloka ustanovitvi enote in službe civilne zaščite ter imenovati poverjenike civilne zaščite.
V tridesetih dneh od začetka veljave tega odloka izda župan sklepe o določitvi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo določene operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 854/2
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.