Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4133. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016, stran 13594.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) za izvajanje 111. člena, prvega odstavka 112. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena ter prvega odstavka 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) in 199. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZDavNepr, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 
1. člen 
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15) za leto 2016 znašajo:
1. 
splošna olajšava
3.302,70 eura
1.1.
dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 eura
3.217,12 eura
1.2.
dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 eura do 12.570,89 eura 
1.115,94 eura
2. 
osebna olajšava:
– 
invalidu s 100% telesno okvaro
17.658,84 eura
3. 
posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta
2.477,03 eura
4. 
posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka
2.436,92 eura
5. 
posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
8.830,00 eura
6. 
za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
drugega vzdrževanega otroka za
 212,32 eura
tretjega vzdrževanega otroka za
 1.981,62 eura
četrtega vzdrževanega otroka za
 3.750,93 eura
petega vzdrževanega otroka za
 5.520,22 eura
vse nadaljnje vzdrževane otroke za
 1.769,30 eura
 
glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
7. 
posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.436,92 eura
8. 
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
2.819,09 eura.
2. člen 
Zneski neto letnih davčnih osnov iz tretjega odstavka 199. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZDavNepr, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15) za leto 2016 znašajo:
če znaša neto letna davčna osnova v eurih
znaša dohodnina v eurih
nad
do
8.021,34
16%
8.021,34
20.400,00
1.283,41 + 27% nad 8.021,34
20.400,00
70.907,20
4.625,65 + 41% nad 20.400,00
70.907,20
25.333,60 + 50% nad 70.907,20
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-984/2015/10
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
EVA 2015-1611-0198
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost