Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4129. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK), stran 13491.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) 
Razglašam Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-12
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SLOVENSKEM OGRODJU KVALIFIKACIJ (ZSOK) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon določa enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji kot Slovensko ogrodje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: SOK) in umeščanje kvalifikacij, pridobljenih z izobrazbo, poklicnimi in dodatnimi kvalifikacijami, v enotni sistem, umeščanje kvalifikacij iz SOK v Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu: EOK) in v Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: EOVK) ter postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij, vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK (v nadaljnjem besedilu: NKT SOK-EOK) in vodenje evidenc.
(2) S tem zakonom se v SOK umeščajo vse kvalifikacije iz prejšnjega odstavka, ki so pridobljene v Republiki Sloveniji. V SOK so umeščene tudi kvalifikacije, ki so bile pridobljene na ozemlju Republike Slovenije pred 25. junijem 1991. Vse kvalifikacije se razvrstijo v SOK v deset ravni.
(3) NKT SOK-EOK deluje v okviru Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela;
2. EOK je evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za primerjavo teh kvalifikacij;
3. ENIC-NARIC center je nacionalni informacijski center za priznavanje visokošolskih diplom in spričeval, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
4. EOVK je evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje nacionalna ogrodja visokošolskih kvalifikacij;
5. kvalifikacija je rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki odloči, da je posameznik dosegel učne izide v skladu z določenimi standardi;
6. opisnik ravni vsebuje opise znanj, spretnosti in kompetenc;
7. optimalno ujemanje je najboljše možno ujemanje opisnikov ravni med evropskim in nacionalnim ogrodjem kvalifikacij;
8. poklicna kvalifikacija je kvalifikacija, ki se pridobi po postopku za nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljnjem besedilu: NPK), po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter po študijskih programih za izpopolnjevanje;
9. popolno ujemanje je ujemanje opisnikov ravni med slovenskim in evropskim ogrodjem kvalifikacij v celoti;
10. SOK je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide;
11. standard kvalifikacije je opis kvalifikacije, ki določa učne izide, raven kvalifikacije, pogoje za pridobitev kvalifikacije ter postopke preverjanja učnih izidov;
12. tip kvalifikacije je skupina kvalifikacij, ki jih združuje enaka vrsta kvalifikacij, enaka kvalifikacijska raven in sorodni namen kvalifikacije z vidika nadaljnjega izobraževanja oziroma zaposlovanja;
13. učni izid predstavlja znanje, spretnosti in kompetence, standardizirano na določeni ravni kvalifikacije;
14. umeščanje kvalifikacij v SOK je postopek umeščanja vseh kvalifikacij v ravni SOK;
15. umeščanje ravni kvalifikacij SOK v EOK in EOVK je določitev ujemanja ravni SOK z ravnjo EOK in EOVK;
16. NKT SOK-EOK je nacionalna koordinacijska točka za opravljanje nalog po tem zakonu za potrebe SOK in EOK;
17. delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Med delodajalce po tem zakonu ni mogoče šteti šol oziroma drugih subjektov, katerih temeljna dejavnost je izobraževanje;
18. izvajalec po tem zakonu je subjekt, katerega osnovna dejavnost je izobraževanje in na podlagi pogodbe s predlagateljem izvaja usposabljanje za pridobitev dodatne kvalifikacije;
19. predlagatelj je delodajalec, ki predlaga in praviloma tudi izvaja dodatno kvalifikacijo oziroma njeno izvajanje s pogodbo prenese na izvajalca.
II. UMEŠČANJE KVALIFIKACIJ V SOK 
3. člen 
(ravni kvalifikacij) 
(1) SOK obsega deset ravni, opredeljenih na podlagi učnih izidov. Opisniki za posamezno raven so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.
(2) Razvrstitev kvalifikacij v SOK je določena v preglednici v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.
4. člen 
(vrste kvalifikacij) 
SOK obsega tri vrste kvalifikacij:
– izobrazbo, ki se izkazuje z javno listino o zaključenem izobraževanju,
– poklicno kvalifikacijo, ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni NPK, izdanem v skladu s predpisi, ki urejajo NPK, ali z drugo listino o zaključenem programu za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje, izdano v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko izobraževanje,
– dodatno kvalifikacijo, ki se ureja na način in po postopku, določenem v tem zakonu ter se izkazuje s potrdilom v skladu s tem zakonom.
5. člen 
(zapis ravni SOK, EOK in EOVK) 
V javnih listinah o zaključku izobraževanja, njihovih prilogah, certifikatih o NPK, potrdilih o zaključenem programu za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje in potrdilih o dodatnih kvalifikacijah se vpiše raven pridobljene kvalifikacije po SOK in EOK, za višješolske in visokošolske kvalifikacije pa tudi po EOVK.
6. člen 
(postopek umeščanja izobrazbe) 
(1) Umestitev izobrazbe v raven SOK, EOK in EOVK se določi z vzgojno-izobraževalnim, izobraževalnim oziroma študijskim programom.
(2) NKT SOK-EOK po sprejetju vzgojno-izobraževalnega, izobraževalnega in študijskega programa vpiše kvalifikacijo v register kvalifikacij SOK.
7. člen 
(postopek umeščanja poklicnih kvalifikacij) 
(1) Umestitev poklicnih kvalifikacij v raven SOK, EOK in EOVK se določi s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog), s programom poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ali s študijskim programom za izpopolnjevanje.
(2) NKT SOK-EOK po sprejetju kataloga, programa poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma akreditaciji študijskega programa za izpopolnjevanje vpiše kvalifikacijo v register kvalifikacij SOK.
8. člen 
(postopek umeščanja dodatne kvalifikacije) 
(1) Vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK pri CPI kot predlagatelj lahko vloži delodajalec, skupina delodajalcev ali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ), in sicer na obrazcu, ki ga določi NKT SOK-EOK in se objavi na njeni spletni strani.
(2) Vloga vsebuje najmanj naslednje podatke:
– program usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije,
– potrebe na trgu dela,
– standard kvalifikacije,
– opis postopka zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo,
– reference na ustreznem delovnem področju,
– izvajalca programa usposabljanja, ki to izvaja na podlagi pogodbe, če to ni predlagatelj sam.
(3) CPI strokovno oceni popolno vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK in pripravi mnenje o ustreznosti vloge in programa usposabljanja.
(4) Strokovna komisija iz drugega odstavka 13. člena tega zakona na podlagi pozitivnega mnenja iz prejšnjega odstavka v roku enega meseca od prejema tega mnenja sprejme odločitev glede vloge iz prvega odstavka tega člena in pripravi predlog za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK.
(5) NKT EOK-SOK posreduje predlog za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK ministru, pristojnemu za delo, ki s sklepom umesti dodatno kvalifikacijo v SOK.
(6) NKT EOK-SOK po umestitvi dodatne kvalifikacije v SOK, le-to vpiše v register kvalifikacij.
(7) Dodatna kvalifikacija se umesti v SOK za obdobje petih let. Tri mesece pred potekom veljavnosti umestitve dodatne kvalifikacije predlagatelj lahko poda vlogo za podaljšanje veljavnosti umestitve. Postopek podaljšanja veljavnosti umestitve je enak postopku za umestitev dodatne kvalifikacije.
9. člen 
(izdajanje potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije) 
Predlagatelj dodatne kvalifikacije izda potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije in vodi evidenco izdanih potrdil. Minister, pristojen za delo, določi obrazec potrdila, ki se objavi na spletni strani NKT EOK-SOK.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti umestitve) 
(1) Veljavnost umestitve dodatne kvalifikacije v SOK preneha:
– če poteče veljavnost umestitve v register kvalifikacij SOK;
– če se predlagatelj statusno preoblikuje ali preneha opravljati dejavnost, na katero se navezuje podeljevanje dodatne kvalifikacije;
– če je z dokončno odločbo inšpektorata, pristojnega za šolstvo, ugotovljeno, da izvajanje programa za pridobitev dodatne kvalifikacije bistveno odstopa od sklepa iz petega odstavka 8. člena tega zakona;
– če predlagatelj v obdobju enega leta od umestitve dodatne kvalifikacije v register kvalifikacij ne začne izvajati usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije oziroma izvajanja usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije s pogodbo ne prenese na izvajalca;
– na zahtevo predlagatelja.
(2) Minister, pristojen za delo, v primerih iz prejšnjega odstavka izda sklep o prenehanju veljavnosti umestitve dodatne kvalifikacije v SOK.
III. UMEŠČANJE RAVNI KVALIFIKACIJ SOK V EOK IN EOVK 
11. člen 
(umeščanje ravni kvalifikacij SOK v EOK) 
(1) Ravni kvalifikacij SOK so umeščene v EOK na naslednji način:
SOK
EOK
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
7
6
8
7
9
 
8
10
(2) V preglednici iz prejšnjega odstavka so:
– prva, druga in tretja raven SOK enakovredne prvi, drugi in tretji ravni EOK;
– četrta in peta raven SOK enakovredni četrti ravni EOK;
– šesta, sedma in osma raven SOK enakovredne peti, šesti in sedmi ravni EOK;
– deveta in deseta raven SOK enakovredni osmi ravni EOK.
(3) Pri umestitvi ravni kvalifikacij SOK v EOK iz prvega odstavka tega člena se šteje, da se četrta in peta raven SOK optimalno ujemata s četrto ravnjo EOK, deveta raven SOK se optimalno ujema z osmo ravnijo EOK, deseta raven SOK pa se popolnoma ujema z osmo ravnijo EOK.
12. člen 
(umeščanje ravni kvalifikacij SOK v EOVK) 
(1) Ravni kvalifikacij SOK so umeščene v EOVK na naslednji način:
SOK
EOVK
6
Kratki cikel
7
Prva stopnja
8
Druga stopnja
9
Tretja stopnja
10
(2) V preglednici iz prejšnjega odstavka je:
– šesta raven SOK enakovredna kratkemu ciklu EOVK;
– sedma raven SOK enakovredna prvi stopnji EOVK;
– osma raven enakovredna drugi stopnji EOVK;
– deveta in deseta raven pa enakovredna tretji stopnji EOVK, pri čemer je deveta raven SOK enakovredna s tretjo stopnjo EOVK na podlagi načela optimalnega ujemanja.
(3) Pri umestitvi ravni kvalifikacij SOK v EOVK iz prvega odstavka tega člena se šteje, da se deveta raven SOK optimalno ujema s tretjo stopnjo EOVK in deseta raven SOK popolnoma ujema s tretjo stopnjo EOVK.
IV. NKT SOK-EOK 
13. člen 
(pristojnosti NKT SOK-EOK) 
(1) NKT SOK-EOK ima naslednje naloge:
1. skrbi za razvoj SOK in povezanost z EOK,
2. zagotavlja dostop do informacij o SOK, EOK in EOVK na spletni strani,
3. informira javnost in promovira SOK in EOK,
4. vodi postopek umeščanja SOK v EOK,
5. vodi postopek umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK,
6. pripravlja strokovna gradiva in koordinira delo ključnih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK preko SOK,
7. sodeluje s pristojnimi mednarodnim organi (Evropska komisija, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja ipd.),
8. sodeluje v mreži nacionalnih kontaktnih točk EOK,
9. objavi register kvalifikacij SOK na svoji spletni strani,
10. vodi register kvalifikacij SOK ter povezave z EOK portalom,
11. določi obrazec vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK,
12. pripravi predlog meril za umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK,
13. izdaja potrdila o ravni SOK in EOK za NPK,
14. strokovno ter administrativno podpira delovanje strokovne komisije NKT EOK,
15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) NKT SOK-EOK ima strokovno komisijo, ki jo sestavlja sedem članov in jo imenuje minister, pristojen za delo, in sicer:
– tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za delo,
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana na predlog Ekonomsko-socialnega sveta (od tega en predstavnik delodajalcev in en predstavnik delojemalcev).
(3) Mandat članov strokovne komisije iz prejšnjega odstavka traja štiri leta. Posamezen član je lahko ponovno imenovan, toda največ dvakrat zaporedoma. Pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev člani strokovne komisije upoštevajo načelo preprečevanja konflikta interesov in načelo nepristranskosti. V ta namen podpišejo posebno izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel, določenih v tem odstavku.
(4) Strokovna komisija NKT SOK-EOK:
– določa merila za umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK,
– pripravi predlog za umestitev v SOK,
– spremlja proces razvoja SOK, EOK in EOVK in
– opravlja druge naloge, potrebne za umeščanje kvalifikacij.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
14. člen 
(financiranje) 
Ministrstvi, pristojni za izobraževanje in delo, zagotavljata sredstva, potrebna za delovanje NKT SOK-EOK. Obseg sredstev se določi v finančnem načrtu javnega zavoda iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona.
VI. REGISTER KVALIFIKACIJ SOK IN EVIDENCA IZDANIH POTRDIL 
15. člen 
(register kvalifikacij SOK in evidenca izdanih potrdil) 
(1) Za izobrazbo vsebuje register kvalifikacij SOK naslednje podatke:
1. ime kvalifikacije;
2. tip kvalifikacije;
3. vrsta kvalifikacije;
4. vrsta izobraževanja;
5. trajanje izobraževanja;
6. kreditne točke, s katerimi so ovrednoteni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja;
7. pogoji za vključitev posameznika v določen program za pridobitev izobrazbe;
8. ISCED področje;
9. raven SOK;
10. raven EOK;
11. raven EOVK za višješolske in visokošolske kvalifikacije;
12. učni izidi;
13. ocenjevanje in zaključevanje izobraževanja;
14. izvajalci izobraževanja in
15. možnost prehajanja v nadaljnje izobraževanje.
(2) Za poklicne in dodatne kvalifikacije vsebuje register kvalifikacij SOK naslednje podatke:
1. ime kvalifikacije;
2. tip kvalifikacije;
3. vrsta kvalifikacije;
4. obdobje veljavnosti izvajanja dodatne kvalifikacije;
5. pogoji za pridobitev kvalifikacije;
6. ISCED področje;
7. raven SOK;
8. raven EOK;
9. raven EOVK za višješolske in visokošolske kvalifikacije;
10. učni izidi;
11. ocenjevanje in zaključevanje,
12. predlagatelji dodatnih kvalifikacij ter
13. izvajalci za poklicne kvalifikacije
(3) Register iz prvega in drugega odstavka tega člena NKT SOK-EOK objavi na svoji spletni strani.
(4) Evidenca izdanih potrdil iz 9. člena tega zakona vsebuje:
– naziv dodatne kvalifikacije;
– datum veljavnosti umestitve dodatne kvalifikacije v SOK;
– datum izvedbe programa usposabljanja;
– zaporedna številka izdaje potrdila;
– podatke o izvajalcu;
– datum izdaje potrdila.
16. člen 
(zagotavljanje podatkov za register kvalifikacij SOK) 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zagotavljata NKT SOK-EOK podatke, potrebne za vpis kvalifikacije v register kvalifikacij SOK na obrazcu, ki ga določi direktor javnega zavoda iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona in se objavi na spletni strani tega javnega zavoda.
17. člen 
(hramba podatkov) 
Register in evidenca iz 15. člena tega zakona se hranita trajno.
VII. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA UMEŠČANJA DODATNE KVALIFIKACIJE V SOK 
18. člen 
(plačilo stroškov) 
(1) Stroški postopka umeščanja dodatne kvalifikacije v SOK so stroški vodenja postopka in stroški strokovne presoje ustreznosti vloge predlagatelja, plača jih predlagatelj dodatne kvalifikacije.
(2) Način in višino plačila stroškov določi svet javnega zavoda iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ZAKONA 
19. člen 
(pristojnost inšpekcijskega organa) 
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpektorat, pristojen za šolstvo.
IX. KAZENSKA DOLOČBA 
20. člen 
(globa) 
(1) Z globo od 50 eurov do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje predlagatelj, ki je fizična oseba, z globo od 200 do 10.000 eurov pa pravna oseba kot predlagatelj, ki:
– ne izvaja programa usposabljanja v skladu s sklepom ministra iz petega odstavka 8. člena tega zakona,
– izdaja potrdila o dodatni kvalifikaciji, ki ni vpisana v registru kvalifikacij SOK iz šestega odstavka 8. člena tega zakona,
– ne vodi evidence izdanih potrdil o dodatni kvalifikaciji v skladu z 9. členom tega zakona.
(2) Z globo od 40 eurov do 5.000 eurov se v primerih iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe kot predlagatelja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(uskladitev akta o ustanovitvi) 
Akt o ustanovitvi javnega zavoda iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona se uskladi z določbami tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
22. člen 
(uskladitev podzakonskih aktov) 
Minister, pristojen za izobraževanje, uskladi določbe Pravilnika o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 in 39/12), Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/08, 32/09, 88/13), Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08, 30/10) in Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10 in 44/12) z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
23. člen 
(uskladitev podzakonskega akta in imenovanje strokovne komisije) 
Minister, pristojen za delo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
– uskladi določbe Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu (Uradni list RS, št. 79/10 in 1/12) z določbami tega zakona ter določi obrazec potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije,
– imenuje strokovno komisijo iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
24. člen 
(naloge NKT SOK-EOK in strokovne komisije) 
NKT SOK-EOK v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
– vzpostavi spletni portal SOK, ki bo povezan s spletnim portalom EOK,
– določi obrazec vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK in ga objavi na spletni strani NKT SOK-EOK.
25. člen 
(pridobitev podatka o ravni SOK, EOK in EOVK) 
Za javne listine o zaključku izobraževanja, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, lahko posameznik podatek o ravni SOK, EOK in EOVK brezplačno pridobi v postopku vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru, za javno listino o poklicni kvalifikaciji pa pri NKT SOK-EOK.
26. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 602-01/15-10/16
Ljubljana, dne 18. decembra 2015
EPA 804-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti