Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3994. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, stran 12953.

  
Na podlagi prvega in drugi odstavek 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
1. člen 
V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07 in 21/13) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »slovenski računovodski standard 39« nadomesti z besedilom »slovenski računovodski standard, ki določa računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih«.
2. člen 
Peti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri vpisovanju v evidenco se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva:
– vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni;
– ne smejo biti omogočeni nedovoljeni vpisi ali naknadna spreminjanja posameznih vpisov;
– listine, ki izpričujejo nastanek poslovnega dogodka, se vpisuje ažurno;
– napačni vpis se razveljavi (stornira) z dodatnim vpisom, ki mu sledi pravilni vpis;
– že izvedeni vpisi se ne popravljajo ali brišejo;
– še ne vpisane knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodi evidenca.«.
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Knjigovodske listine o poslovnih dogodkih sestavljajo na kraju in v času njihovega nastanka osebe, ki sodelujejo pri njih.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tehnično mora biti knjigovodska listina narejena na način, ki dovoljuje le sledljive spremembe oziroma popravke. Vsebino spremembe knjigovodske listine, datum in odgovorne osebe za spremembo je treba na listini transparentno razkriti. Na knjigovodski listini je treba navesti zaporedno številko vpisa (oziroma vpisov v primeru sprememb) iz evidence knjigovodskih listin, ki je bil izveden na njeni podlagi.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »standardom 39« nadomesti z besedilom »standardom 30.12«.
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »povečanje nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39« nadomesti z besedilom »spremembo nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 30«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016.
Št. 007-870/2015/15
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
EVA 2015-1611-0173
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti