Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 12702.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14) se v 21. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V tej skupini se izkazujejo tudi vračila obveznih dajatev. Ob poravnavi izkazane obveznosti iz naslova vračil obveznih dajatev, se zmanjšajo izkazani neplačani odhodki, hkrati se za ta znesek znižajo tudi prejemki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 7.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V Prilogi I Enotni kontni načrt, se v okviru konta 4409 – Plačila zapadlih poroštev, doda nov podkonto, ki se glasi:
»440904 – Izplačila starih vlog deviznim varčevalcem«
V okviru podskupine kontov 450 – Plačila sredstev v proračun Evropske unije, naziv konta 4504 in podkonta 450400 preimenujeta tako, da se glasita:
»4504 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav
450400 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav«
V okviru konta 7010 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»701011 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od začasnih in občasnih del študentov in dijakov«
V okviru konta 7011 se dodata nova podkonta, ki se glasita:
»701115 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za začasna in občasna dela študentov in dijakov
701116 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za začasna in občasna dela študentov in dijakov«
Nazivi podskupine kontov 706, konta 7060 in podkonta 706099 – Drugi davki, se preimenujejo tako, da se glasijo:
»706 – Drugi davki in prispevki
7060 – Drugi davki in prispevki
706099 – Nerazporejeni davki in prispevki«
Naziv skupine kontov 78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE, se preimenuje tako, da se glasi:
»78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV«
V okviru konta 7810 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»781004 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje 2014 – 2020
781005 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7811 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»781104 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje 2014 – 2020
781105 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7812 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»781211 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7813 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»781310 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v čebelarstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje 2014 – 2020
781311 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova informiranja in promocije iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje 2014 – 2020
781312 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za shemo šolskega sadja in zelenjave iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7814 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»781404 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v ribištvu iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7821 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»782118 – Prejeta sredstva iz ERDF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020
782119 – Prejetje obresti od sredstev iz ERDF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020
782120 – Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020
782121 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020«
V okviru konta 7822 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»782206 – Prejeta sredstva iz ESF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020
782207 – Prejete obresti od sredstev iz ESF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«
V okviru podskupine kontov 782 se dodata nova konta in novi podkonti, ki se glasijo:
»7824 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)
782400 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 2014 – 2020
782401 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 2014 – 2020
7825 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim
782500 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020
782501 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7830 se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»783006 – Prejeta sredstva iz CF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020
783007 – Prejete obresti od sredstev iz CF iz naslova Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7842 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»784204 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) za obdobje 2014 – 2020
784205 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) za obdobje 2014 – 2020
784206 – Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje za obdobje 2014 – 2020
784207 – Prejete obresti od drugih sredstev iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7843 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»784312 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2014 – 2020
784313 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2014 – 2020
784314 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014 – 2020
784315 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU iz naslova Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014 – 2020
784316 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje programov na področju rastlin, živali, hrane in krme za obdobje 2014 – 2020
784317 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU za izvajanje programov na področju rastlin, živali, hrane in krme za obdobje 2014 – 2020
784318 – Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Varnost in državljanstvo za obdobje 2014 – 2020
784319 – Prejete obresti od drugih sredstev iz proračuna EU iz naslova Varnost in državljanstvo za obdobje 2014 – 2020
784320 – Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova EU globalni partner za obdobje 2014 – 2020
784321 – Prejete obresti od drugih sredstev EU iz naslova EU globalni partner za obdobje 2014 – 2020«
V okviru konta 7860 se dodata nova podkonta, ki se glasita:
»786016 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 2014 – 2020
786017 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020«
Naziva podskupine kontov 787 in konta 7870 se preimenujeta tako, da se glasita:
»787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
7870 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav«
V okviru konta 7870 se dodata nova podkonta, ki se glasita:
»787002 – Prejeta sredstva v okviru Švicarskega prispevka
787003 – Prejeta sredstva v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP«
V okviru konta 7880 se spremeni naziv podkonta tako, da se glasi:
»788004 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za pripravo letnega poročila za leto 2015.
Ne glede na prejšnji odstavek se konti in podkonti: 7824, 782400, 782401, 7825, 782500, 782501, 787002 in 787003 začnejo uporabljati 1. januarja 2016. 1. januarja 2016 prenehata veljati podkonta: 786016 in 786017.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se skupina kontov 78, podskupini kontov: 706 in 787, konti: 4504, 7060 in 7870 ter podkonti: 450400, 706099 in 788004, preimenujejo s 1. januarjem 2016.
Št. 007-931/2015
Ljubljana, dne 8. decembra 2015
EVA 2015-1611-0029
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti