Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3897. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka, stran 12422.

  
Na podlagi 64. člena v zvezi s prvo alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A Občine Škofja Loka 
1. člen 
V Statutu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Občine Škofja Loka so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti, kot ožji deli občine:
– Bukovica - Bukovščica, s sedežem v Bukovščici, Bukovščica 4;
– Godešič, s sedežem na Godešiču, Godešič 100;
– Kamnitnik, s sedežem v Škofji Loki, Mestni trg 15;
– Sv. Lenart - Luša, s sedežem v Škofji Loki, Mestni trg 15;
– Log, s sedežem v Gabrku, Gabrk 1;
– Reteče - Gorenja vas, s sedežem v Retečah, Reteče 33;
– Stara Loka - Podlubnik, s sedežem v Škofji Loki, Podlubnik 139;
– Sv. Duh, s sedežem v Sv. Duhu, Sv. Duh 10;
– Škofja Loka Mesto, s sedežem v Škofji Loki, Mestni trg 15;
– Trata, s sedežem v Škofji Loki, Frankovo naselje 69;
– Zminec, s sedežem v Zmincu, Zminec 35.«.
2. člen 
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občani kot posamezniki in njihove organizacije lahko sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan. Javna razprava o posameznem predlogu ne sme trajati manj kot trideset (30) dni.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V četrti alineji 8. člena se besedilo »evidenco evidentira občinska zemljišča« nadomesti z besedilom »evidentira občinsko nepremično«, v šesti alineji pa se črta beseda »mrliško« ter za besedo »organizira« doda besedilo »mrliško pregledno« in vejica.
4. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 10. člena se črta beseda »občine«.
5. člen 
V tretjem odstavku 13. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Uradno glasilo, v katerem se objavljajo splošni akti občine, je Uradno glasilo slovenskih občin.«
6. člen 
V 14. členu se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega sveta.
Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je občina, mu to članstvo preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada.«.
7. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa zakon.
Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.«
8. člen 
V 17. členu se črtajo drugi odstavek, drugi stavek v tretjem odstavku in četrti odstavek.
9. člen 
V devetem odstavku 20. člena se v prvem stavku črta zadnja vejica in besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«, v zadnjem stavku pa se pred piko doda besedilo »in predsednika nadzornega odbora«.
V desetem odstavku se za besedno zvezo »nadzornega odbora« črta beseda »občine«.
10. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
Razloge za predčasno prenehanje mandata članov občinskega sveta ter postopke v zvezi z s predčasnim prenehanjem mandata članov občinskega sveta in postopke za nadomestitev člana občinskega sveta ureja zakon.«.
11. člen 
V četrtem odstavku 32. člena se besedilo »članov občinskega sveta« nadomesti z besedo »podžupanov« in črta zadnji stavek.
12. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
Razloge za predčasno prenehanje mandata župana in podžupana ter postopke v zvezi z njunim predčasnim prenehanjem mandata in postopke za izvolitev novega župana ureja zakon.«.
13. člen 
V zadnjem stavku drugega odstavka in v tretjem odstavku 37. člena se za besedno zvezo »nadzornega odbora« črta beseda »občine«.
14. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 38. člena se za besedno zvezo »nadzornega odbora« črta beseda »občine«, pred piko pa se doda vejica in naslednje besedilo: »najpozneje v roku 30 dni od imenovanja članov nadzornega odbora«.
V šestem odstavku se besedo »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
15. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta. Z letnim programom nadzora mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora najprej dopolniti letni program nadzora. O dopolnitvi letnega programa nadzora obvesti župana in občinski svet. Enako velja za spremembo letnega programa nadzora.
Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim se določi nadzorovana oseba, obseg nadzora in čas, v katerem bo potekal ter pooblastila članov nadzornega odbora, ki bodo nadzor vodili. Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana.
Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost izvajanja letnega programa nadzora in sprejme o tem poročilo. S poročilom o izvajanju letnega programa nadzora seznani občinski svet in župana. S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih seznanja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena nadzorovani osebi in so dokončna. Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova poročila.«.
16. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.
Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov in organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.«.
17. člen 
Prvi in drugi odstavek 41. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Za vsa dejanja v okviru posameznega postopka nadzora nadzorni odbor, na predlog predsednika nadzornega odbora, pooblasti najmanj dva ali več članov nadzornega odbora, izmed katerih se določi vodja nadzora (v nadaljnjem besedilu pooblaščeni člani nadzornega odbora).
V postopku nadzora je odgovorna oseba nadzorovane osebe dolžna nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščeni člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki jih potrebujejo za izvedbo nadzora. Odgovorna oseba nadzorovane osebe je zahtevane podatke dolžne dati.«
V prvem stavku tretjega odstavka se besedi »pripravita člana« nadomesti z besedami »pripravijo pooblaščeni člani«, v drugem in tretjem stavku pa se številka 15 nadomesti s številko 30.
18. člen 
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd. in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano za uporabo za opravljanje njihovih nalog.«.
19. člen 
V petem odstavku 58. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna, določi kateri pravni posli in do katerega zneska so ti pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
20. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen 
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v Občinski svet Občine Škofja Loka.
Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov:
– svet Krajevne skupnosti Bukovica - Bukovščica šteje 10 članov;
– svet Krajevne skupnosti Godešič šteje 7 članov;
– svet Krajevne skupnosti Kamnitnik šteje 11 članov;
– svet Krajevne skupnosti Sv. Lenart - Luša šteje 7 članov;
– svet Krajevne skupnosti Log šteje 7 članov;
– svet Krajevne skupnosti Reteče - Gorenja vas šteje 7 članov;
– svet Krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik šteje 13 članov;
– svet Krajevne skupnosti Sv. Duh šteje 9 članov;
– svet Krajevne skupnosti Škofja Loka - Mesto šteje 15 članov;
– svet Krajevne skupnosti Trata šteje 15 članov;
– svet Krajevne skupnosti Zminec šteje 7 članov.
Volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti določi občinski svet z odlokom.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon. Določbe zakona, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata članu sveta krajevne skupnosti.
Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nepoklicna.«.
21. člen 
V tretjem odstavku 60. člena se v prvem stavku za besedo »predstavlja« dodata besedi »in zastopa«.
22. člen 
Doda se nov 60.a člen, ki se glasi:
»60.a člen 
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.
Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan, najmanj polovica članov občinskega sveta ali najmanj tretjina članov sveta krajevne skupnosti.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.«.
23. člen 
61. člen se spremeni, tako da se glasi:
»61. člen 
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom in odlokom iz drugega odstavka 57. člena, naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s skupnim premoženjem krajevne skupnosti.
Mnenja in stališča ter pobude iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na predloge splošnih aktov občine, mora predlagatelj v postopku priprave predloga za obravnavo na občinskem svetu obravnavati in občinskemu svetu o tem pisno poročati.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.«.
24. člen 
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen 
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, določbe zakona, ki ureja javne finance, ki ureja financiranje neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in tega statuta. Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.«.
25. člen 
Dodata se nov 63.a in 63.b člen, ki se glasita:
»63.a člen 
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi občina, z njimi pa upravlja krajevna skupnost.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja občinska uprava.
63.b člen 
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti.
Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana občinski svet.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti imajo pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) odprte svoje podračune.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor.«
26. člen 
V prvem odstavku 64. člena se za besedno zvezo »nadzornega odbora« črta beseda »občine«.
27. člen 
Črta se drugi odstavek 71. člena.
28. člen 
Doda se nov 78.a člen, ki se glasi:
»78.a člen 
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalni referendum, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.«.
29. člen 
V deseti alineji 84. člena se črta besedilo: »vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih občinskih javnih površin« ter vejica, ki sledi temu besedilu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba 4. člena se prične uporabljati od 1. 1. 2016.
31. člen 
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati:
– Statut Krajevne skupnosti Škofja Loka-mesto, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Kamnitnik, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Godešič, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Log, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Lenart nad Lušo, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Zminec, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Stara Loka-Podlubnik, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas, Uradni list RS, št. 51/97,
– Statut Krajevne skupnosti Bukovica-Bukovščica, Uradni list RS, št. 64/97,
– Statut Krajevne skupnosti Sv. Duh, Uradni list RS, št. 63/98, 72/98 in
– Statut Krajevne skupnosti Trata, Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/96 in 25/96.
Do uveljavitve odloka iz četrtega odstavka spremenjenega 59. člena, se za vsako krajevno skupnost smiselno uporabljajo določbe statutov iz prejšnjega odstavka, ki določajo število članov sveta krajevnih skupnosti, volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
32. člen 
Določba tretjega odstavka spremenjenega 59. člena, ki določa število članov svetov krajevnih skupnosti, se začne uporabljati ob prvih naslednjih rednih volitvah članov v svete krajevnih skupnosti.
Št. 020-0001/2008
Škofja Loka, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Škofja Loka 
mag. Miha Ješe l.r.