Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015, stran 12409.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/
podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 2-2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.544.081,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.009.648,89
70
DAVČNI PRIHODKI
4.097.427,74
700 Davki na dohodek in dobiček
3.542.368,00
703 Davki na premoženje
356.849,08
704 Domači davki na blago in storitve
198.135,99
706 Drugi davki
74,67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
912.221,15
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
178.831,02
711 Takse in pristojbine
6.477,50
712 Globe in druge denarne kazni
46.290,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.750,00
714 Drugi nedavčni prihodki
643.872,63
72
KAPITALSKI PRIHODKI
27.211,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
27.211,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
507.221,25
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
255.370,12
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
251.851,13
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.942.161,74
40
TEKOČI ODHODKI
3.000.242,04
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
375.710,32
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.242,08
402 Izdatki za blago in storitve
2.414.744,54
403 Plačila domačih obresti
50.000,00
409 Rezerve
103.545,10
41
TEKOČI TRANSFERI
2.431.484,81
410 Subvencije
148.675,32
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.467.581,43
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
221.371,58
413 Drugi tekoči domači transferi
593.856,48
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.202.402,85
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.202.402,85
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
308.032,04
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
174.152,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
133.880,04
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.398.080,60
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
333.082,00
55
ODPLAČILA DOLGA
333.082,00
550 Odplačila domačega dolga
333.082,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.731.162,60
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–333.082,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.398.080,60
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
2.110.799,61
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2015
Ig, dne 3. decembra 2015
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti