Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3857. Pravilnik o občutljivih območjih, stran 12337.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena in za izvrševanje 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) v zvezi s 5. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o občutljivih območjih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se vodna telesa površinskih voda uvrščajo med občutljiva območja zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja pri odvajanju odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: občutljiva območja).
(2) Ta pravilnik določa tudi način prikaza občutljivih območij.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor določa predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
3. člen 
(občutljiva območja) 
(1) Vodna telesa površinskih voda, ki se uvrščajo med občutljiva območja zaradi evtrofikacije, so določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vodna telesa površinskih voda, ki se uvrščajo med občutljiva območja zaradi kopalnih voda, so določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Občutljiva območja iz prvega in drugega odstavka tega člena ter njihove geografske meje so določene na digitalnih podatkovnih slojih za raven merila 1:25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o občutljivih območjih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja in vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko občutljivega območja,
– ime občutljivega območja,
– uporabljeno merilo občutljivosti iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– datum uvrstitve občutljivega območja in
– opombe.
(4) Identifikacijska številka in ime občutljivega območja sta enaka šifri in imenu vodnega telesa površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se za površinske vode na prispevnem območju Timava dolvodno od Škocjanskih jam in površinske vode na prispevnem območju obale od vtoka Rižane do vtoka Timava identifikacijska številka občutljivega območja ne določi.
4. člen 
(prispevna območja občutljivih območij) 
Prispevna območja občutljivih območij iz prejšnjega člena in njihove geografske meje so določene na digitalnih podatkovnih slojih za raven merila 1:25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o prispevnih območjih občutljivih območij in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja in vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko prispevnega območja občutljivega območja,
– ime prispevnega območja občutljivega območja,
– datum določitve prispevnega območja občutljivega območja in
– opombe.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 31. decembra 2015.
Št. 007-129/2015
Ljubljana, dne 9. decembra 2015
EVA 2015-2550-0103
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor