Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje, stran 12037.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 37., 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 38. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 47/06, 91/09 in 44/12, v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Poslanstvo zavoda na področju mestnega marketinga je ustvariti pogoje za privlačno in zanimivo mestno jedro ter povrniti staremu mestnemu jedru živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine.«.
2. člen 
(1) V prvem odstavku 5. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Mestni marketing,«.
(2) Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
3. člen 
(1) V 6. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– usklajuje sprejete programe prireditev kulturnih ustanov in organizacij na območju ustanovitelja;«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Glede na namen, za katerega je zavod ustanovljen, na področju mestnega marketinga opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strateške dokumente za razvoj starega mestnega jedra,
– usmerja, koordinira in sodeluje pri načrtovanju nepremičninske politike v starem mestnem jedru (npr. marketing praznih lokalov/trgovin, podpora, svetovanje in povezovanje podjetnikov, investitorjev in lastnikov),
– spodbuja zasebne investicije v mestu,
– pozicionira in veča prepoznavnost starega mestnega jedra,
– promovira/oglašuje staro mestno jedro in ponudnike preko obstoječih in novih komunikacijskih kanalov,
– povezuje, izobražuje in komunicira s ponudniki,
– opravlja naloge prireditvenega marketinga (povezovanje in podpora deležnikom pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru),
– povezuje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
– povezuje se z ostalimi slovenskimi mesti za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalnem nivoju.«.
(3) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
V drugem odstavku 10. člena se znesek »5.000,00« nadomesti z zneskom »10.000,00«.
5. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat ali če se na javni razpis za imenovanje direktorja ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran, mestni svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje na predlog pristojnega delovnega telesa mestnega sveta brez javnega razpisa, za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
(3) Za imenovanje in razrešitev vršilca dolžnosti direktorja se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki veljajo za direktorja.«.
6. člen 
V 15. členu se deseta točka spremeni tako, da se glasi:
»10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja,«.
7. člen 
(1) Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice iz 2. in 6. točke prejšnjega odstavka in za notranjo organizacijsko enoto »Mestni marketing« izvršuje pristojni organ občinske uprave.«.
(2) V četrti točki četrtega odstavka se za besedno zvezo »tekočega leta« doda besedilo: »oziroma najkasneje v osmih dneh od prejema usmeritev za pripravo finančnega načrta za tekoče leto mora«.
8. člen 
V prvem odstavku 23. člena se za besedilom »Splošni akti zavoda so« doda besedilo: »statut ali pravila,«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 0301-1/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.