Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3734. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje, stran 10791.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), prve alineje drugega odstavka 19. člena, prve alineje prvega odstavka 30. člena in 116. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Mestne občine Celje 
1. člen 
(1) V Statutu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) se v sedmi alineji 2. člena za besedilom »občinske javne službe«, doda besedilo »in pravne osebe,«.
(2) Doda se nova trinajsta alineja tako, da se glasi:
»– nadzor nad zakonitostjo dela,«.
(3) Dosedanja trinajsta alineja postane štirinajsta alineja.
(4) Vse alineje se nadomestijo z zaporednimi arabskimi številkami.
2. člen 
(1) Besedili drugega in tretjega odstavka 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Občina ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga ter z grbom občine v sredini.
(3) Poleg žiga iz drugega odstavka imajo svoje žige v občini še župan, mestni svet, nadzorni odbor, občinska volilna komisija, direktor občinske uprave, organi občinske uprave, ožji deli občine, civilna zaščita ter notranja revizija.«.
(3) Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
(4) Dodata se nova dvanajsti in trinajsti odstavek tako, da se glasita:
»(12) Civilna zaščita ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga in z napisom »CIVILNA ZAŠČITA« ob spodnjem robu ter z grbom občine v sredini.
(13) Notranja revizija ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga in z napisom »NOTRANJA REVIZIJA« ob spodnjem robu ter z grbom občine v sredini.«.
(5) Dosedanji dvanajsti odstavek postane štirinajsti odstavek.
3. člen 
Spremeni se besedilo 14. člena tako, da se glasi:
»14. člen 
(strokovna pomoč) 
Za organe občine občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila.«.
4. člen 
(1) V prvem odstavku 19. člena se za besedilom »in druge predpise občine ter« črta beseda »sprejema«.
(2) V deveti alineji drugega odstavka 19. člena se za besedno zvezo »in razrešuje« doda besedilo »poslovodne organe ter«.
5. člen 
(1) V drugi alineji drugega odstavka 25. člena se za besedilom »predlaga kandidate za« doda besedilo »poslovodne organe ter«.
(2) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »daje mnenje« doda besedna zveza »in soglasje«.
(3) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »ko zakon« doda besedilo »ali drug predpis«.
(4) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »dati mnenje« doda besedna zveza »oziroma soglasje«.
6. člen 
Spremeni se besedilo 57. člena tako, da se glasi:
»57. člen 
(občinska uprava) 
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave ustanovi mestni svet na predlog župana z odlokom.
(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
(5) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.
7. člen 
V prvem odstavku 59. člena se za besedo »Organi« črta beseda »občine« in doda besedna zveza »občinske uprave«.
8. člen 
Spremeni se drugi odstavek 87. člena tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost članstva v svetu mestne četrti ali krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
9. člen 
Spremeni se prvi odstavek 95. člena tako, da se glasi:
»(1) Financiranje mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti ureja zakon.«.
10. člen 
V prvem odstavku 116. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Na enak način sprejme mestni svet spremembe in dopolnitve statuta.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 011-4/2015(0301-1/2013)
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti