Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3368. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel«, stran 9356.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P 
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel« 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Pobudo za pričetek priprave je podala lastnica dela zemljišč, ki želi na območju OPPN graditi objekte za storitveno dejavnost, gostinsko-nastanitveno dejavnost in za bivanje kot spremljajočo dejavnost.
2. Območje
Območje OPPN meri 9.654 m2 in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 453, 452/2, 1202, 452/1, 451/3, 452/3.
Podrobnejša namenska raba parcel je »druga območja centralnih dejavnosti«.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območje prostorskega akta bo zato podrobneje določeno na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN je predvidena v decembru 2015, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v marcu 2016, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v juniju 2016.
Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za OPPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec OPPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
8. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1P, Nova Gorica;
10. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame Ingrid Plankar, Celovška 126, 1000 Ljubljana.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0022/2015-5
Miren, dne 4. novembra 2014
 
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost