Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV), stran 439.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. septembra 2015.
Št. 003-02-7/2015-11
Ljubljana, dne 5. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE O PROGRAMU DELOVNIH IN POČITNIŠKIH VIZUMOV (BAUPDPV) 
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov, sestavljen 16. junija 2015 v Canberri.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
D O G O V O R 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADA AVSTRALIJE
sta se v duhu krepitve vezi med državama (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) in za spodbujanje vzajemnega razumevanja med mladimi v obeh državah v zvezi z izdajanjem "delovnih in počitniških" vizumov dogovorili:
1. člen 
Izdaja "delovnih in počitniških" vizumov 
Republika Slovenija izda po določbah tega dogovora ter v skladu s svojimi zakoni in postopki državljanom Avstralije vizume za dolgoročno bivanje za večkratni vstop (v nadaljnjem besedilu: delovni in počitniški vizumi).
Avstralija izda po določbah tega dogovora ter v skladu s svojimi zakoni in postopki državljanom Republike Slovenije "delovne in počitniške" vizume za večkratni vstop (v nadaljnjem besedilu: delovni in počitniški vizumi).
Pristojni organi pogodbenic izdajo v skladu s svojimi zakoni in postopki delovne in počitniške vizume državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
a) glavni namen bivanja so počitnice na ozemlju pogodbenice gostiteljice za obdobje do dvanajst (12) koledarskih mesecev;
b) ob predložitvi vloge so stari najmanj osemnajst (18) let in še niso dopolnili enaintrideset (31) let;
c) jih ne spremljajo vzdrževani otroci;
d) imajo veljaven potni list in povratno vozovnico ali dovolj sredstev za njen nakup;
e) imajo dovolj sredstev za preživljanje za bivanje z namenom dela in počitnic na ozemlju pogodbenice gostiteljice;
f) izpolnjujejo zdravstvene in varnostne/osebnostne zahteve, kakor jih določajo predpisi pogodbenice gostiteljice;
g) prej še niso sodelovali v programih "Delo in počitnice" ali "Delovne počitnice" v državi gostiteljici;
h) če gre za državljane Republike Slovenije, imajo terciarne kvalifikacije ali so uspešno končali najmanj dve (2) leti dodiplomskega visokošolskega študija. Če gre za državljane Avstralije, imajo srednješolsko izobrazbo;
i) če gre za državljane Republike Slovenije, imajo raven znanja angleščine, ki je ocenjena najmanj kot funkcionalna;, in
j) predložijo dokazilo ustreznega ministrstva pogodbenice pošiljateljice, ki vključuje izjavo, da se strinja z njihovim bivanjem na ozemlju pogodbenice gostiteljice pod pogoji iz tega dogovora.
Pogodbenica lahko navede način in kraj vložitve vloge za delovni in počitniški vizum za državljane druge pogodbenice. Vloge za delovne in počitniške vizume se vložijo na navedenih krajih.
Pogodbenica letno izda do dvesto (200) delovnih in počitniških vizumov. Pogodbenica lahko omeji število vizumov, ki jih po tem dogovoru na leto izda državljanom druge pogodbenice. Pogodbenica o uvedbi take omejitve po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico.
Prosilci plačajo vse takse, povezane z vlogo za vizum.
Državljanom pogodbenice, ki so zaprosili za vizum po tem dogovoru, lahko druga pogodbenica odkloni izdajo vizuma v skladu s svojimi predpisi.
2. člen 
Vstop, bivanje in delovni pogoji 
Pogodbenica prosilcem za delovne in počitniške vizume izda dovoljenje za bivanje v svoji državi/na svojem ozemlju za obdobje dvanajst (12) mesecev. V tem obdobju in v skladu z zakoni pogodbenice gostiteljice se imetnikom delovnega in počitniškega vizuma dovoli izstop z ozemlja pogodbenice in ponovni vstop nanj z uporabo istega vizuma.
Državljani pogodbenice, ki so vstopili na ozemlje druge pogodbenice z delovnim in počitniškim vizumom, morajo spoštovati predpise druge pogodbenice.
Imetniki delovnih in počitniških vizumov ne smejo opravljati dela, ki je v nasprotju z namenom programa o delovnih in počitniških vizumih. Namen programa ni, da bi imetniki delovnega in počitniškega vizuma delali polnih dvanajst (12) mesecev svojega obiska. Imetniki vizumov morajo zlasti:
a) upoštevati glavni namen bivanja po tem programu, to je počitnice, zaposlitev pa je postranskega pomena;
b) če gre za državljane Republike Slovenije, ti ne smejo biti zaposleni pri enem (1) delodajalcu več kot šest (6) mesecev, razen če je bilo izdano dovoljenje; in
c) če gre za državljane Avstralije, ti ne smejo biti zaposleni pri enem (1) delodajalcu več kot šest (6) mesecev, razen če je bilo izdano dovoljenje.
Imetniki delovnih in počitniških vizumov se med bivanjem na ozemlju druge pogodbenice ne smejo vključiti v študij ali usposabljanje, ki traja več kot štiri (4) mesece.
Državljanom pogodbenice, ki jim je bil izdan vizum po tem dogovoru, lahko druga pogodbenica odkloni vstop ali jih odstrani s svojega ozemlja v skladu s svojimi predpisi.
Imetnikom delovnih in počitniških vizumov se ne dovoli ostati v Republiki Sloveniji ali v Avstraliji, kakor je ustrezno, po obdobju bivanja dvanajst (12) mesecev, ki se odobri z vizumom.
3. člen 
Zaprosilo za dokumente in vrnitev državljanov 
Pogodbenici ponovno sprejmeta svoje državljane, ki nimajo pravne podlage, da bi ostali na ozemlju druge pogodbenice. V skladu s predpisi, ki veljajo v pogodbenici, lahko pogodbenica za lažje vračanje in ponovni sprejem oseb, ki imajo delovni in počitniški vizum:
a) drugo pogodbenico zaprosi za konzularno pomoč pri ugotavljanju identitete ali državljanstva take osebe v okoliščinah, ko oseba ni zmožna ali ni pripravljena predložiti ustreznih osebnih dokumentov za potrditev svojega državljanstva. Pogodbenici si po najboljših močeh prizadevata ugotoviti identiteto osebe z uporabo vseh razpoložljivih informacij; in
b) od druge pogodbenice zahteva izdajo potne listine taki osebi v okoliščinah, ko oseba ni zmožna ali ni pripravljena predložiti ustrezne potne listine za vrnitev v svojo domovino. Druga pogodbenica zagotovi ustrezno potno listino v desetih (10) dneh od prejema zaprosila.
Sodelovanja po tem členu mora biti skladno z nacionalno zakonodajo in politikami pogodbenic.
4. člen 
Odložitev izvajanja 
V skladu s tretjim odstavkom 7. člena lahko pogodbenica zaradi javne varnosti delno ali v celoti začasno odloži izvajanje prej omenjenih določb, povezanih z vstopom na njeno ozemlje ali bivanjem imetnikov delovnega in počitniškega vizuma na njem. O taki odložitvi izvajanja pogodbenica nemudoma obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti. V pisnem obvestilu o odložitvi izvajanja se navede datum izteka odložitve. V obdobju odložitve izvajanja pogodbenici ne opravljata nobenih nalog po tem dogovoru, ki se nanašajo na določbo (določbe) z odloženim izvajanjem.
5. člen 
Reševanje sporov 
Vsi morebitni spori med pogodbenicama glede razlage in/ali uporabe tega dogovora se rešujejo z neposrednimi pogajanji in posvetovanji med pogodbenicama.
6. člen 
Spremembe 
Dogovor se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic po diplomatski poti.
Datum začetka veljavnosti vsake spremembe se navede v diplomatski korespondenci.
7. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 
Dogovor začne veljati prvega dne naslednjega meseca po datumu zadnjega od pisnih obvestil po diplomatski poti, s katerim se pogodbenici obvestita, da so končani vsi notranji postopki za začetek veljavnosti tega dogovora. Dogovor ostane v veljavi, razen če ga pogodbenici ne odpovesta.
Pogodbenica lahko dogovor odpove s pisnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti, pri čemer se za datum odpovedi šteje devetdeseti (90) dan po datumu, ko druga pogodbenica prejme pisno obvestilo.
Ne glede na odpoved ali odložitev izvajanja tega dogovora ali katere koli njegove določbe se osebi, ki (na datum odpovedi ali odložitve izvajanja) že ima veljaven delovni in počitniški vizum, dovoli vstop na ozemlje ali bivanje na ozemlju pogodbenice, za katero je bil vizum izdan v skladu s pogoji, ki zanj veljajo, do izteka veljavnosti vizuma, v skladu s predpisi pogodbenice.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta dogovor.
Sestavljeno v Canberri, 16. junija 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gorazd Žmavc l.r.
ZA VLADO 
AVSTRALIJE
Michaelia Cash l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-06/13-1/12
Ljubljana, dne 25. septembra 2015
EPA 913-VI
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost