Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015, stran 8813.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.539.736
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.463.597
70
DAVČNI PRIHODKI
5.751.930
700 Davki na dohodek in dobiček
4.918.427
703 Davki na premoženje
612.870
704 Domači davki na blago in storitve
220.633
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
711.667
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
414.024
711 Takse in pristojbine
7.800
712 Globe in druge denarne kazni
47.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.220
714 Drugi nedavčni prihodki
233.623
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
15.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.061.139
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
563.970
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.497.169
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.910.903
40
TEKOČI ODHODKI
3.363.052
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
522.735
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
88.645
402 Izdatki za blago in storitve
1.786.055
403 Plačila domačih obresti
18.000
409 Rezerve
947.617
41
TEKOČI TRANSFERI
3.111.299
410 Subvencije
315.900
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.117.150
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
146.470
413 Drugi tekoči domači transferi
531.779
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.367.758
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.367.758
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
68.794
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
63.884
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.910
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.371.167
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
106.667
55
ODPLAČILA DOLGA
106.667
550 Odplačila domačega dolga
106.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–2.477.834
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–106.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.371.167
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.477.834
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
2. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži v višini 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
1. Predvidena kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 144.000 EUR,
– za dobo do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Predvidena kratkoročna zadolžitev pri Javnem holdingu Ljubljana, d.o.o.:
– do višine 36.000 EUR,
– za dobo do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. Predvidena dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 221.400 EUR,
– za dobo sedem let od 1. 1. 2017 dalje (upošteva se moratorij na odplačilo glavnice do 31. 12. 2016),
– za namen: refinanciranje obstoječih kreditov in financiranje nakupa avtobusov,
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-14/2015
Škofljica, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost