Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3159. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina, stran 8780.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in naslednji), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in naslednji), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in naslednji) in 96. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. oktobra 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska Graščina se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja Javni zavod Polhograjska graščina (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje kulturne, turistične in promocijske dejavnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Namen in poslanstvo zavoda je zagotavljanje kakovostnih vsebin s področja kulture in turizma ter učinkovite organizacije, razvoja in spodbujanja dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem dviga kakovosti življenja v občini in boljše prepoznavnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec.«
2. člen 
3. člen se dopolni tako, da se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Polhograjska Graščina, Polhov Gradec. Sestavni del imena zavoda sta lahko znak in grafična podoba, ki ju s soglasjem ustanovitelja določi svet zavoda. Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter javne uslužbence, ki so zanje odgovorni, določi direktor.«
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva o spomeniškem kompleksu Polhograjske graščine,
– organiziranje in prirejanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine in krajevnih posebnosti,
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične ter druge prireditve, predstave in tekmovanja,
– organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, delavnice in druge prireditve nekomercialne narave,
– opravljane gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja,
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost,
– pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture in turizma,
– skrbi za pripravo in izdajo razglednic, spominkov, knjižnega gradiva in promocijskega gradiva,
– izvaja informacijsko turistično dejavnost (informiranje obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev ipd.),
– spodbuja razvoj in promocijo kulturnih, turističnih in drugih programov,
– skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
– spremlja in analizira razmere na področju kulture in turizma v občini,
– upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na področju kulture in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj v skladu z zakonodajo,
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma,
– opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje,
– ozavešča, spodbuja in izobražuje lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju kulture in turizma, ki so v skupnem interesu.
Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:
– organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, športnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev,
– predvajanje filmov,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
– ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– trgovanje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi,
– prodajo likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.,
– prodajo turističnih storitev,
– prodajo lokalnih proizvodov,
– posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
– hotelske in gostinske storitve,
– opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.«
4. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/7 in 17/08) razvrščene:
C/18.120
Drugo tiskanje
C/18.130
Priprava za tisk in objavo
G/46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G/46.190
Ne-specializirano posredništvo pri prodaji 
raznovrstnih izdelkov
G/46.340
Trgovina na debelo s pijačami
G/46.900
Ne-specializirana trgovina na debelo
G/47.190
Druga trgovina na drobno v ne-specializiranih prodajalnah
G/47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G/47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I/55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I/56.101
Restavracije in gostilne
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103
Slaščičarne in kavarne
I/56.104
Začasni gostinski obrati
I/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290
Druga oskrba z jedmi
I/56.300
Strežba pijač
J/58.110
Izdajanje knjig
J/58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J/58.130
Izdajanje časopisov
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140
Kinematografska dejavnost
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.200
Fotografska dejavnost
N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane 
dejavnosti
N/81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210
Splošno čiščenje stavb
N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030
Umetniško ustvarjanje
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011
Dejavnost knjižnic
R/91.012
Dejavnost arhivov
R/91.020
Dejavnost muzejev
R/91.030
Varstvo kulturne dediščine
R/91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R/93.110
Obratovanje športnih objektov
R/93.190
Druge športne dejavnosti
R/93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko svojo dejavnost po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice opravlja tudi za druge lokalne skupnosti. V ta namen mora zavod z lokalno skupnostjo skleniti pisno pogodbo, s katero le-ta prevzame odgovornost za obveznosti pri izvajanju takšne dejavnosti njenem območju.«
5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.«
6. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik zavoda,
– en predstavnik Krajevne skupnosti Polhov Gradec.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog župana, in sicer izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
Predstavnika zavoda predlaga ustanovitelju direktor zavoda.
Predstavnika Krajevne skupnosti Polhov Gradec predlaga ustanovitelju predsednik Krajevne skupnosti Polhov Gradec.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je lahko ponovno izvoljen oziroma imenovan.
Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Direktor zavoda je dolžan obvestiti ustanoviteljico zavoda o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni pred potekom mandata.
Ustanovitelj pred iztekom mandata, na pobudo direktorja zavoda, pozove k oblikovanju predlogov za imenovanje članov sveta zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata. Člane sveta zavoda imenuje na predlog pristojnih organov Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec.«
7. člen 
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti sveta zavoda so zlasti naslednje:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema druge splošne akte zavoda razen tistih, za katere pooblasti direktorja zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, ter spremembo imena in sedeža zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– opravlja nadzor nad poslovanjem in vodenjem zavoda,
– odloča o večjih investicijskih vlaganjih,
– odloča kot drugostopenjski organ o ugovorih delavcev o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge, določene s statutom, zakonom in drugimi predpisi.«
8. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj, v njegovem imenu predstojnik ustanovitelja, na način, določenim s 36. členom ZUJIK. Razpis za imenovanje direktorja se objavi na spletni strani zavoda in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni. Kandidate se o izbiri obvesti najkasneje 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Če se na razpis ni prijavil nihče, ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja svet zavoda z obveznim soglasjem ustanovitelja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, a najdlje za eno leto.
Za direktorja zavoda je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Mandat traja 5 let. Direktor je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. Razpis za direktorja mora biti objavljen najmanj 60 dni pred potekom njegovega mandata.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj višješolsko izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna dejavnosti s področja zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem na podlagi akta o imenovanju pogodbo o zaposlitvi.
Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– zastopa in predstavlja zavod,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– letno poroča svetu zavoda o svojem delu,
– predlaga svetu zavoda in ustanovitelju finančni načrt in pripravi letno finančno poročilo,
– sprejema posamezne splošne akte v skladu z zakonom in s tem statutom,
– predlaga svetu zavoda sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
– spodbuja in spremlja delo strokovnih delavcev zavoda ter daje mnenje o njihovih programih,
– skrbi za sodelovanje zavoda s strokovnimi institucijami,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,
– odloča o disciplinskih zadevah v zavodu,
– predlaga svetu zavoda imenovanje namestnika direktorja,
– opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja. Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in svetu zavoda.
Direktorja razreši ustanovitelj. Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Ustanovitelj zavoda razreši direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu (upokojitev),
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih ali splošnih aktih zavoda,
– ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali
– malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo. Zahtevo za sodno varstvo mora direktor vložiti v 15 dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču za delovne spore.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja namestnik, kolikor pa ta ni imenovan, pa javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.«
9. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– proračuna ustanovitelja,
– proračuna države,
– sredstev EU,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom,
– sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev uporabnikom,
– daril, donacij, sponzorstev ter drugih zakonitih virov,
– iz javnih razpisov,
– iz sredstev, posameznih investitorjev oziroma sofinancerjev projekta,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom.
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanoviteljica na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec potrjen program dela. O zagotovitvi letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice, se sklene pogodba.«
10. člen 
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi lahko razpolaga.
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega organa ustanoviteljice.
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor v okviru dejavnosti zastopa in predstavlja zavod brez omejitve.
V poslovanju z bankami podpisujejo dokumente v imenu zavoda direktor in podpisniki, ki jih določi direktor, vsi podpisniki morajo imeti podpise deponirane pri Upravi za javna plačila.«
11. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«
12. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
Občinski svet:
– s predhodnim soglasjem župana imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim programom dela, katerega sestavni del je tudi finančni načrt zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan:
– imenuje direktorja zavoda,
– poda predhodno soglasje k imenovanju predstavnikov ustanoviteljice sveta zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k aktu o organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, letnemu programu dela,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanovitelja ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov, enkrat letno,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.«
13. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem dejavnosti.
Zavod mora zagotoviti ločeno vodenje finančnega poslovanja za gospodarske dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.«
14. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je dolžan ustanovitelju nuditi ter obdobno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.«
15. člen 
15. člen se spremeni tako da se glasi:
»Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in zakonom.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Splošne akte sprejme svet zavoda ali, v skladu s pooblastili, direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pooblastilom sveta zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
17. člen se spremeni tako da se glasi:
»Do imenovanja direktorja zavoda lahko župan Občine Dobrova - Polhov Gradec s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za 1 leto oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda.
Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja v imenu občinskega sveta, sklene predsednik sveta zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja:
– je v 30 dneh po nastopu dela dolžan sklicati sejo sveta zavoda,
– s predhodnim soglasjem ustanovitelja izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.«
17. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0008/2015-1
Dobrova, dne 7. oktobra 2015
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost