Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

3014. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, stran 8427.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 2. in 5. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K
spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, prečiščeno besedilo (v nadaljnjem besedilu: ZN) (Uradni list RS, št. 1/01, 31/11 – popravek).
2. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 2. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»Izhodiščna točka opisa poteka meje prične na stični točki parcel št. 704/1 in 706, k.o. Rogaška Slatina in severnim robom regionalne ceste R-3 št.685. Od te točke poteka meja po južnem robu parcele št. 706 k.o. Rogaška Slatina in po vzhodnem robu parcele 706 k.o. Rogaška Slatina ter po celotni vzhodni strani parcele 705/1 k.o. Rogaška Slatina v smeri severozahoda do spodnjega roba nasipa železniške proge Celje–Rogatec, to je parcela št. 1773 k.o. Rogaška Slatina. Od te točke dalje poteka meja po južni meji parcele št. 1773 k.o. Rogaška Slatina vse do severovzhodnega roba parcele 685/5 k.o. Rogaška Slatina. Na tem mestu se meja obrne proti jugu, poteka ob zahodnem robu parcele št. 656/1 k.o. Rogaška Slatina do parcele št. 662 k.o. Rogaška Slatina, po severnem robu parcele 662 k.o. Rogaška Slatina do stika s parcelo 656/3 k.o. Rogaška Slatina, se obrne proti jugu ob celotnem zahodnem robu parcele 556/3 k.o. Rogaška Slatina, po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina do severnega roba parcele št. 655 k.o. Rogaška Slatina, ob severovzhodni in jugovzhodni meji parcele št. 655 k.o. Rogaška Slatina, od tu pa po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina proti severozahodu do parcele št. 689 k.o. Rogaška Slatina in po parceli št. 689 k.o. Rogaška Slatina ter po parceli št. 695/3 k.o. Rogaška Slatina do severnega roba parcele št. 695/1 k.o. Rogaška Slatina, ob severnem in vzhodnem robu parcele 695/1 k.o. Rogaška Slatina, nato prečka regionalno cesto R-3 št. 685 parcela št. 1790 k.o. Rogaška Slatina in po južnem robu ceste proti zahodu s ponovnim prečkanjem do izhodiščne točke.«.
Besedilo četrtega odstavka 2. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»Celotna površina območja znotraj opisane meje ZN znaša 4,39 ha.«
3. člen
V celoti se nadomesti druga alineja drugega odstavka 3. člena z besedilom:
»– 33 novih stanovanjskih objektov,«.
V celoti se nadomesti tretji odstavek 3. člena z besedilom:
»Funkcionalna zemljišča novih objektov s skupno površino 2 ha vključujejo naslednje parcele oziroma dele parcel v okviru ureditvenega območja ZN, razen parcel oziroma objektov, ki so zavedeni pod zaporednimi številkami 30, 31 in 32.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0006/2015
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.