Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

3004. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7, stran 8410.

  
Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI
V veljavi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15).
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7, sprejetega z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (v nadaljevanju: Odlok o OPPN za območje LO-7).
S sklepom o začetku priprave spremembe in dopolnitve OPPN za območje LO-7 se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave spremembe OPPN.
Potrebne so spremembe in dopolnitve OPPN za območje LO-7, da se drugače opredelijo dopustna odstopanja na predmetnem območju urejanja in sicer, da se drugače določijo tolerance za višinske kote pritličja in zunanjih manipulativnih površin.
II. VSEBINA IN OBLIKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo tekstualnega dela Odloka o OPPN za območje LO-7. Grafični del OPPN se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembo četrte alineje 20. člena Odloka o OPPN za območje LO-7, v katerem se določijo tolerance za koto pritličja in manipulativnih površin +/–50 cm, saj veljaven Odlok o OPPN za območje LO-7 dopušča le tolerance +50 cm ne pa tudi –50 cm.
III. VRSTA POSTOPKA IZVEDBE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
Pridobitev strokovnih rešitev ter pridobitev smernic ni potrebna, saj so bile le-te že pridobljene v postopku sprejema Odloka o OPPN za območje LO-7.
IV. POSTOPEK IN ROKI
Priprava spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za območje LO-7 bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN;
– Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu.
2. Dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve OPPN:
– Pripravi se dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN).
3. Sodelovanje javnosti:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka spremembe in dopolnitve OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Žalec;
– Javna razgrnitev spremembe in dopolnitve OPPN se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu MS in traja 15 dni;
– Občina Žalec v sodelovanju z MS organizira javno obravnavo sprememb in dopolnitev OPPN v prostorih Občine Žalec;
– Pobudnik sprememb in dopolnitev OPPN in izdelovalec sprememb in dopolnitev OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost;
– Pripravljavec spremembe in dopolnitve OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predlogo podane v okviru javne razgrnitve;
– Pripravljavec se opredeli do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve;
– Pripravljavec pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
4. Usklajen predlog spremembe in dopolnitve OPPN:
– Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev OPPN na podlagi sprejetega stališča župana Občine Žalec do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve (v roku 15 dni);
– Predlog sprememb in dopolnitev OPPN se pošlje vsem nosilcem urejanja prostora ter se jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva podajo mnenje k predlogu OPPN;
– Župan Občine Žalec po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje predlog v sprejem z odlokom Občinskemu svetu Občine Žalec (v roku 15 dni);
– obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN na Občinskem svetu Občine Žalec in objava v Uradnem listu RS.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
V postopek se vključijo vsi nosilci urejanja prostora, ki so že bili vključeni pri izdelavi OPPN za območje LO-7. Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da pripomb nimajo in je mnenje pridobljeno, pri čemer mora izdelovalec spremembe in dopolnitve OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi spremembe in dopolnitve OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Roman Mlinar, Ložnica pri Žalcu 48, 3310 Žalec;
– Pripravljavec in izdelovalec spremembe in dopolnitve OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo.
VI. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN
Kolikor bodo nastale finančne obveznosti iz naslova priprave spremembe in dopolnitve OPPN bo le-te financiral naročnik sam.
VII. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0010/2015
Žalec, dne 1. oktobra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.