Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 8265.

  
Na podlagi šestega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14 in 94/14) se v 2. členu četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– »izdajatelj e-računa« je fizična oseba, poslovni subjekt ali proračunski uporabnik, ki izda e-račun,«.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 3. člena se črtata.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ovojnica vsebuje naslednje obvezne elemente: podatke za usmerjanje, podatke o izvoru dokumenta, podatke za plačilo in podatke o prilogah e-računa.
(2) S podatki za usmerjanje se določa identifikacija izdajatelja e-računa in identifikacija prejemnika e-računa.
(3) S podatki o izvoru e-dokumenta se določa izvor dokumenta, identifikacija izdajatelja e-računa, datum in čas nastanka e-računa ter tip dokumenta.
(4) S podatki za plačilo se določa podatke o načinu plačila, identifikaciji prejemnika plačila, namenu nakazila, referenci izdajatelja e-računa ter o dolžniku.
(5) S podatki o prilogah e-računa se določa ime, tip, opis in povezava do datotečne priloge:
– ime datotečne priloge lahko vsebuje samo številke in znake angleške abecede, ne sme vsebovati presledkov in mora biti sestavljeno na način »ImeDatoteke.pripona«;
– v imenih datotečnih prilog ne smejo biti uporabljene pripone, ki bi lahko pripadale izvršljivim programskim kodam;
– datotečne priloge ne smejo biti stisnjene.«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane nov drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) UJP sprejme e-račune za proračunske uporabnike, če so e-računi posredovani s strani izdajatelja e-računa:
– prek ponudnika plačilnih storitev, pri katerem ima izdajatelj e-računa odprt transakcijski račun, če ima ponudnik plačilnih storitev z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov;
– prek izvajalca storitev izmenjave e-računov, ki ima z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov;
– prek spletne aplikacije UJP, ki mogoča izdajanje e-računov in je namenjena izdajateljem e-računov, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki, določeni s tem pravilnikom.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik – izdajatelj e-računov:
– sprejme pogoje poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet,
– podpiše vlogo, na podlagi katere UJP vključi proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računa v evidenco izdajateljev e-računov,
– prejemnikom e-računa posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
– sprejema prijave oziroma odjave e-računov od prejemnikov e-računov,
– o prenehanju izdajanja e-računov pravočasno obvesti prejemnike e-računov,
– vodi svoj seznam prejemnikov e-računov,
– prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov.«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik – prejemnik e-računov:
– sprejme pogoje poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet,
– se z izdajateljem e-računov dogovori za podatek o referenčni oznaki ali šifri kupca ali šifri proračunskega uporabnika ali med njima dogovorjen podatek za pravilno usmerjanje e-računa do organizacijskih enot proračunskega uporabnika.«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»UJP kot enotna vstopna in izstopna točka, prek katere proračunski uporabniki izdajajo in prejemajo e-račune:
– zagotavlja izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov med izdajateljem in prejemnikom e-računa,
– zagotavlja izmenjavo e-računov na podlagi 6. člena tega pravilnika,
– proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računa na podlagi podpisane vloge vključi v evidenco izdajateljev e-računov,
– prejete e-račune posreduje prejemnikom e-računov,
– posreduje izdajateljem e-računov povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov,
– lahko vodi za proračunske uporabnike – izdajatelje e-računov seznam prejemnikov e-računov.«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če izdajatelj e-računov, ki ni proračunski uporabnik, posreduje proračunskim uporabnikom e-račune:
– v ovojnici e-računa obvezno navede davčno številko proračunskega uporabnika – prejemnika e-računa,
– v e-računu obvezno izpolniti tudi naslednje podatke:
 v sklopu Subjekti računa: »številko bančnega računa« oziroma IBAN izdajatelja,
 v sklopu Glava računa: »vrsto računa«, »funkcijo računa«, »vrsto zneska«, »znesek računa«, »vrsto referenčnega dokumenta« in »številko referenčnega dokumenta«, v »poljubno besedilo v glavi računa« se zapiše dodatne podatke o nakazilu iz ovojnice e-računa,
– kot priloge posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
– prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov.
(2) Določbe prve in druge alineje prvega odstavka tega člena veljajo tudi za proračunske uporabnike – izdajatelje e-računov, ki posredujejo e-račune proračunskim uporabnikom.
(3) UJP zavrne e-račun, če:
– e-račun ni skladen z obliko e-SLOGA oziroma ne vsebuje vseh obveznih podatkov po e-SLOGU;
– ovojnica e-računa ni skladna s 5. členom tega pravilnika;
– ovojnica e-računa in e-račun ne vsebujeta podatkov, ki so v prvi in drugi alineji prvega odstavka tega člena navedeni kot obvezni podatki;
– izmenjava e-računov ni v skladu s tehničnimi navodili iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 007-672/2015/7
Ljubljana, dne 29. septembra 2015
EVA 2015-1611-0125
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti