Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015

Kazalo

2824. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015, stran 7896.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015
Ι. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba sprejme občinski podrobni prostorski načrt Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015 – v nadaljevanju OPPN. OPPN je nastal v postopku spreminjanja in dopolnjevanja v letu 2009 sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi (Uradni list RS, št. 54/09). OPPN je pod številko 9160 izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa vsebino OPPN, obseg ureditvenega območja, namembnost območja, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev za gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacijo, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe ter velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, poplavno varnost, inženirsko geološke pogoje, pogoje za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
– odlok o OPPN
B) GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3. Ureditvena situacija
M 1:500
4. Gospodarska javna infrastruktura, grajeno javno dobro
M 1:500
5. Načrt parcelacije
M 1:1000
C) PRILOGE
– Smernice in mnenja
– Tekstualni del
– Podatki o predlogu parcelacije
– Inženirsko-geološka presoja: Geoinženiring d.o.o., 1000 Ljubljana, datum 29. 11. 2006.
II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA
4. člen
(območje)
Območje OPPN tvorijo zemljišča parcel v k.o. Vrtojba: 650, 653 delno, 632, 651, 652, 655 delno, 628, 626, 629, 625, 631, 630, 633, 656 delno, 657 delno, 646/1, 644/4, 644/3, 646/2, 644/2, 644/1, 643/3, 643/1, 643/2, 640, 639, 634/2, 634/1, 624/1, 634/3, 638, 635, 637, 636, 627, 624/2, 641/5, 3572 delno, 3578 delno.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(namenska raba)
(1) Območje je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov, v delu ob RTP Vrtojba je predvidena tudi možnost objektov za mirne dejavnosti (poslovne oziroma oskrbne dejavnosti).
(2) Glede funkcije se površine delijo na:
– stanovanjske površine,
– prometne površine (dovozne ceste s pločniki in bankinami),
– javne površine (skupna parkirna mesta, ekološki otok),
– površine za infrastrukturo (TP).
6. člen
(vrste gradenj in vrste objektov)
(1) Dovoljene vrste gradenj: novogradnja, odstranitev objekta, nadzidava, dozidava, rekonstrukcija in vzdrževalna dela, sprememba namembnosti objekta v skladu tem odlokom.
(2) Dovoljene vrste objektov: stavbe in objekti, ki služijo dejavnostim na območju, infrastrukturni objekti.
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor bo oblikovana in zaokrožena pozidava na severovzhodnem delu Vrtojbe.
(2) Obstoječi stanovanjski objekti pridobijo ustrezno prometno povezavo in komunalne priključke preko Opekarniške ceste in SN voda do TP Vrtojba opekarne. Podaljšek Opekarniške ceste proti severu povezuje kmetijske in gozdne površine z naseljem Vrtojba. Na zahodni strani OPPN, na grebenu, je predvidena možnost dovoza do vzhodnih delov parcel, ki gravitirajo na ulico Laze.
(3) Gradnja na območju OPPN bo vplivala na količine meteornih vod v jarkih in cevovodih na poselitvenih območjih Čuklje in Zapučke.
(4) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja ne bo segalo izven območja urejanja na sosednje nepremičnine.
8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve)
(1) gabariti
Za vse predvidene stavbe je dopustna pozidava znotraj maksimalno zazidljivih površin (grafična priloga). Faktorji izrabe zemljišča so: faktor zelenih površin FZP minimalno 0,4 in faktor zazidanosti maksimalno FZ 0,4.
V območju OPPN so predvideni naslednji tipi pozidave:
– stanovanjska hiša
– manjše hiše (hiše št. 10, 11, 12, 13, 22, 23) K, P +1: izhodiščni tloris 10x10 m
– hiše (hiše št. 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 33, 34, 39) K, P + 1: izhodiščni tloris 10x13 m
– večje hiše (hiše št. 20, 21, 25, 26, 27) K, P + 1: izhodiščni tloris 13 x 10 m, etažnost v obliki stopničastih prerezov
– večje hiše (hiše št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30) K, P + 1: etažnost v obliki stopničastih prerezov, izhodiščni tloris 13 x 13 m.
– večje hiše (hiše št. 1, 19, 24, 32, 35, 36, 38) K, P + 1: etažnost v obliki stopničastih prerezov, izhodiščni tloris 13 x 10 m
– objekti storitvenih dejavnosti (objekti št. 40, 41, 42, 43) (K), P + 1:
– tloris pritličnega dela objekta storitvenih dejavnosti 8x14m (št. 42 – 8x17 m) ((K)P),
– tloris stanovanjskega, bivalnega dela 10x14 m (št. 42 10x17 m) ((K)P+1),
– objekt storitvenih dejavnosti št.43 (K)P+1 – maksimalne dimenzije tlorisa (glej grafično prilogo)
– garaže a, b
Možna pozidava garaž (P) do maksimalno zazidljive površine
– obstoječi objekti
Obstoječi objekti v sklopu zemljišč obstoječih stanovanjskih hiš (parcele št. 635, 629, 625) se lahko legalizirajo, odstranijo ali rekonstruirajo.
(2) oblikovanje objektov
Za objekte v pobočju je obvezen je členjen tloris (objekti št. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38). Oblikovanje razgibanih volumnov po principu adicije stavbnih mas. Osnovni volumen posameznega objekta mora biti krit s streho, ki je oblikovana tako, da povzema oziroma nadgrajuje značilnosti lokalne tipike. Kritina mora biti po obliki in teksturi podobna korcem. Strehe objektov praviloma s slemenom po vzdolžni osi, vzporedno s plastnicami (grafična priloga list št. 3, prerez 2, 3). Strehe tistih delov objektov št. 40 do št. 43, za katere so možni storitveni in poslovni programi so lahko oblikovani kot ravne strehe oziroma strehe minimalnega naklona z atiko.
(3) zunanja ureditev
Pri višinskih razlikah terena je dopustno oblikovanje teras s podpornimi zidovi do višine 1,50 m, kolikor se v fazi izdelave PGD izkaže za utemeljeno so dopustne izjeme višine podpornih zidov do 2,0 m. Na parcelnih mejah je višina zidov, živice ali ograj do višine 1,20 m, v križiščih je višina do 0,75 m zaradi preglednostnih trikotnikov, upoštevati je potrebno predpisane odmike od komunalnih naprav. Na vsaki parceli, razen na parcelah javne infrastrukture, je potrebno zagotoviti 40 % površin, kjer voda lahko ponikne.
(4) parkiranje
Vsaka stanovanjska enota mora na lastni parceli zagotoviti vsaj 3 parkirna / garažna mesta za osebna vozila. Za potrebe posamezne poslovne enote je potrebno zagotoviti najmanj 1 parkirno mesto na 30–50 m2 koristne površine, vendar ne manj kot 1 parkirno mesto.
(5) enostavni in nezahtevni objekti
Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov je možna če ne onemogočajo gradenj in ureditev, predvidenih v OPPN. Dopustni enostavni in nezahtevni objekti so: majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, parkirišče, poti, športna igrišča, enostavni objekti za oglaševanje (samo na parcelah in za potrebe dejavnosti v objektih št. 40–43), pomožni komunalni objekt, pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
Enostavni in nezahtevni objekti, ki imajo značilnosti stavb, morajo biti od parcelnih mej oddaljeni najmanj 1,5 m, manjši odmik je dopusten s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.
(6) obstoječi objekti
Možne so vse oblike gradenj, ki niso v nasprotju z rešitvami v OPPN. Etažnost objektov do (K)+P+1, faktor zazidanosti (FZ) do 0,4.
(7) vplivi na okolje, varovanje zdravja
Pri zasnovi pozidave in objektov je upoštevati vplivno območje hrupa obstoječe RTP Vrtojba v pasu širine cca 23 m od roba Opekarniške ceste. Kanalizacija fekalne in meteorne vode se priključuje v ločenem sistemu. Svetilke javne razsvetljave se izvede brez svetlobnega onesnaževanja. Lokacija se opremi s hidrantnim omrežjem.
(8) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 4 m, pri nezahtevnih in enostavnih objektih pa najmanj 1,5 m, če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov v katerega človek lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra.
Če so odmiki zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov od meja sosednjih parcel manjši od odmikov, določenih v drugem odstavku tega člena, je treba v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja podati utemeljitev posega ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. Nezahtevne in enostavne objekte je mogoče graditi do ali na parcelni meji sosednjega zemljišča na podlagi pridobljenega soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se medsoseske ograje praviloma postavijo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
V času izdelave OPPN obstoječi objekti na parcelah št. 635, 629, 625 se lahko legalizirajo v obstoječih odmikih.
(9) inženirsko geološki pogoji
Za vsak objekt je potrebno izdelati geološko-geotehnično poročilo s pogoji temeljenja izvedbe. Poročilo mora temeljiti na raziskavah s sondažnimi razkopi ali vrtinami, ki segajo v podlago. Izvesti bo potrebno zaledne drenaže, po potrebi zaščito vkopanih brežin. Območje OPPN je klasificirano na 5 stopenj glede na zahtevnost gradnje:
(1) neproblematično območje
(2) znižanje nivelete temeljnih tal za cca 2,00 m (rovi 1. svetovne vojne), objekt št. 2,3.
(3) potrebni manjši geotehnični ukrepi, objekt št. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.
(4) potrebni večji geotehnični ukrepi, objekt št. 1, a, b, 16, 17, 18.
(5) neprimerno območje.
(10) ostali pogoji
Minimalna stopnja zagotavljanja komunalne in druge infrastrukturne opremljenosti za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja za stavbe je: dostop oziroma dovoz, priključevanje na vodovodno omrežje, priključevanje na kanalizacijsko omrežje (meteorno in fekalno) in priključevanje na elektroenergetsko omrežje, vse v skladu z rešitvami v OPPN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
9. člen
(1) Pogoji za prometno urejanje
Naselje z razvejano prometno mrežo se naveže z dvema priključkoma na obstoječo Opekarniško cesto s pločnikom, ki jo je potrebno rekonstruirati po celotni dolžini trase.
(2) Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo
Območje je treba opremiti z ločenim kanalizacijskim sistemom.
Odvod fekalnih voda se uredi s sistemom sekundarnih sušnih kanalov, ki se navežejo na obstoječe primarno sušno kanalizacijsko omrežje v Cesti 1.
Odvodnjo utrjenih površin in streh objektov se preko novega omrežja meteorne kanalizacije vodi proti trasi Ceste 1.
Končno dispozicijo meteorne kanalizacije kompleksa se skladno s predhodno projektno dokumentacijo »Kanalizacija v Opekarniški ulici v Vrtojbi« (SPIT d.o.o., junij 2006) uredi deloma s priključkom na obstoječi meteorni kanal v Opekarniški cesti ter s priključkom v obstoječi odvodni jarek, ki se nahaja južno od Ceste 1.
Vodnogospodarska ureditev na širšem območju je bila obdelana v sklopu Hidrološko- hidravličnega elaborata »Analiza protipoplavnih ukrepov na območju Čukelj in Zapučk« (št. projekta 14-03/13, izdelovalec HIDROLAB d.o.o., september 2013, dopolnitev december 2013).
V elaboratu so opredeljeni potrebni ukrepi za ureditve odvodnje na obravnavanem območju. Meteorne vode območja OPPN bodo vodene v sistem odvodnje jarka »J1« (poimenovanje iz elaborata).
Pred pričetkom gradnje novih stavb na območju OPPN je potrebno skladno z ugotovitvami zgoraj navedenega elaborata izvesti protipoplavne ukrepe na območjih Čuklje in Zapučke in sicer: povečanje pretočnih kapacitet odvodnega sistema jarka »J2« in odprava »ozkih grl« na sistemu jarka »J1«.
Pred izvedbo navedenih ukrepov je za območje OPPN dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki blagodejno vpliva na poplavno varnost, oziroma je ne poslabša. Gradnja novih cest in poti ter utrjevanje obstoječih poti, ki poslabša odtočne razmere, pred izvedbo protipoplavnih ukrepov niso dopustni, dopustna je rekonstrukcija obstoječe asfaltirane Opekarniške ceste.
(3) Pogoji za vodooskrbo
Vodovodno omrežje naselja se naveže na obstoječe omrežje. Pri tem je potrebno upoštevati razporeditev na ustrezne višinske cone z ustreznimi hidroforskimi črpališči, katerih merodajni pretok požarne vode za potrebe hidrantnega omrežja mora biti skladen s predpisi tega področja.
(4) Pogoji za elektroenergetske naprave in telekomunikacijske vode
Za potrebe naselja je potrebno zgraditi novo TP Caufovo s SN povezovalnim kablovodom in NN omrežjem.
Prva etapa pozidave se naveže na obstoječo TP Vrtojba opekarne. TP Caufovo je tipski objekt, transformator 1 x 630 kVA, ki bo vzankan v obstoječi kablovod Kbv 20 kV RTP Vrtojba–TP Vrtojba opekarne.
Javna razsvetljava se izvede na kovinskih kandelabrih, svetilke brez svetlobnega onesnaževanja. Telekomunikacijsko omrežje se naveže na obstoječe TK omrežje.
Omrežje sistema KTV se naveže na že načrtovano KTV omrežje.
(6) Plinovodno omrežje
Navezava na obstoječe distribucijsko omrežje se izvede na Opekarniško cesto. V naselju bo plinovod potekal v največji možni meri v cestnem telesu vzporedno z ostalo komunalno infrastrukturo.
Alternativna energija: kolikor ne bo pravočasno izvedeno plinovodno omrežje, se kot začasna rešitev predvidi uporaba utekočinjenega naftnega plina (UNP) ali drugih ustreznih virov energije.
(7) Ravnanje z odpadki
Odvzemna mesta morajo biti locirana in izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in pooblaščenemu izvajalcu odvoza odpadkov.
Na območju OPPN sta predvidena dva ekološka otoka in sicer:
– na začetku dovozne ceste v naselje (cesta 2),
– na najvišjem delu območja (cesta 4).
V. PARCELACIJA
10. člen
OPPN predvideva parcelacijo. Površine območja se delijo na:
– gradbene parcele,
– zelene površine,
– javne površine za parkirna mesta in ekološke otoke,
– parcele gospodarske infrastrukture: ceste, pločniki, bankine, pešpot, TP.
Omogočena je alternativna priključitev trikotnega zemljišča parcele št. 643/1 k parceli št. 33 ali objekta št. 36.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
11. člen
Prostorska ureditev je iz vidika segmentov okolja (vode, odpadki, krajina in vidne značilnosti okolja, hrup, zrak, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje) sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Posegi v prostor so možni le, kolikor ne prekoračujejo Gradbeni odpadki – ves odstranjeni materjal iz območja OPPN bo deponiran na odlagališču »Stara gora«. Odvoz in reciklažo opravlja komunalno podjetje Komunala Nova Gorica d.d., po pooblastilih ARSO.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
12. člen
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne poti požarne ločitve, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila, vire vode za gašenje.
(2) Potresna varnost, objekti morajo biti grajeni potresno varno z upoštevanjem pospeškov tal ag = 0.175.
(3) Erozijska ogroženost je prisotna in obdelana v inženirsko-geološki presoji, v kateri je obdelana klasifikacija tal za območje pozidave:
1. neproblematična tla,
2. potrebno znižanje nivelete tal,
3. potrebni manjši geotehnični ukrepi,
4. potrebni večji geotehnični ukrepi,
5. neprimerno območje.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
13. člen
Ločena začetna etapa izgradnje infrastrukture in stanovanjskih objektov je izvedljiva ob Opekarniški cesti na zahodni strani območja OPPN in objektov v območju RTP Vrtojba. Vse naslednje etape se nadaljujejo navzgor po pobočju. Vzhodno od grebena je etapnost pogojena z izgradnjo komunalne infrastrukture v Opekarniški cesti.
Prva etapa obsega objekte št. 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 in pripadajočo infrastrukturo.
Pred pričetkom gradnje novih stavb ali novih cest, poti oziroma pred utrjevanjem obstoječih poti, ki poslabša odtočne razmere, je potrebno izvesti ukrepe, navedene v odstavku »(2) Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo« 9. člena odloka.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
14. člen
(1) Postavitev objektov v prostor
Minimalni odmiki objektov od parcelnih mej so opredeljeni grafično z maksimalno zazidljivo površino. Znotraj zazidljivega območja se lahko objekt postavi kjerkoli. Podane kote etaž so izhodiščne, dovoljen odmik od njih je ± 0˙50 m v skladu z višinami cestnih priključkov.
(2) Infrastruktura in njeni priključki
Pri prometnih ureditvah in ureditvah gospodarske javne infrastrukture s priključki so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, lokacij transformatorskih postaj, uvozov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem načrtovanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta. Plinovodno omrežje lahko odstopa od predvidenih rešitev tudi v primeru nezmožnosti pridobitve pravice graditi.
Nobeno od odstopanj ne sme poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Odstopanja morajo biti usklajena z upravljavci infrastrukture in ne smejo ovirati realizacije OPPN, biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.
(3) Parcelacija
Dopustna so odstopanja od predvidene parcelacije javnih površin pod pogojem, da je pridobljena pravica graditi in ni prizadeta javna korist.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni posegi, ki upoštevajo smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k OPPN in ki so usklajeni z merili iz tega odloka.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo (Uradni list RS, št. 54/09).
18. člen
(vpogled in nadzor)
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je na vpogled pravnim in fizičnim osebam na Oddelku za okolje in prostor Občine Šempeter-Vrtojba. Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-16/2015-6
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti