Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015

Kazalo

2657. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 7530.

  
Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15 in 57/15) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14 in 38/15) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50–57« za vrstico
»
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
B017102
Direktor/inšpektor OSM
57
«
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
DIREKCIJA RS ZA VODE
B017102
Direktor/inšpektor OSM
57
«.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« se vrstice
»
Direktorat za bilateralo in evropske zadeve
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za gospodarsko diplomacijo
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«
nadomestijo z vrsticami
»
Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za zadeve Evropske unije
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Drugi odstavek 2. člena pravilnika, kot je bil spremenjen z drugim odstavkom prejšnjega člena, se začne uporabljati 1. oktobra 2015. Do takrat se uporabljajo vrstice iz tabele »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« drugega odstavka 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14 in 38/15), ki se nanašajo na delovna mesta generalnih direktorjev direktoratov s področja Ministrstva za zunanje zadeve.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-538/2015/7
Ljubljana, dne 1. septembra 2015
EVA 2015-3130-0051
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo