Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015

Kazalo

2563. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik, stran 7124.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
1. člen
Ta pravilnik določa strokovno izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 68/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
3. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI).
4. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je za posameznega strokovnega delavca ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
Če je v tem pravilniku za posameznega strokovnega delavca naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
Učitelj v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine ali magistrski študijski program druge stopnje slovenistika oziroma magistrski študijski program slovenski jezik in književnost.
6. člen
Učitelj v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik mora imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-44/2015
Ljubljana, dne 28. julija 2015
EVA 2015-3330-0026
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport