Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015

Kazalo

2562. Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji, stran 7123.

  
Na podlagi osmega odstavka 48. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način obdelave in posredovanja podatkov, ki jih na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljnjem besedilu: zakon) pridobiva in obdeluje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Zavod obdeluje oziroma posreduje podatke iz 48. člena zakona za namene, določene v drugem odstavku 47. člena zakona.
II. NAČIN OBDELAVE PODATKOV V ZBIRKAH IN POSREDOVANJE PODATKOV ZAVODA
3. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o soglasjih iz prvega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke o:
– podanih (zavrnjenih) in umaknjenih soglasjih, po vseh vrstah kot jih določa zakon,
– enotnih dovoljenjih, modrih kartah EU in pisnih odobritvah, izdanih na podlagi soglasja zavoda,
– delodajalcih, pri katerih so tujci zaposleni,
– tujih delodajalcih, ki s svojimi delavci izvajajo storitve v Republiki Sloveniji,
– naročnikih storitev, za katere tuji napoteni delavci izvajajo storitve.
(2) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o tujcih po:
– državljanstvu,
– spolu,
– starosti,
– izobrazbi,
– poklicu in
– dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni ali opravljajo storitve.
(3) Podatke o tujih delodajalcih zavod obdeluje na način, da zagotovi podatke o:
– državah, v katerih imajo sedež,
– številu in državljanstvu napotenih delavcev posameznega tujega delodajalca,
– skupnem številu napotenih delavcev iz posamezne države po njihovih državljanstvih,
– vrsti storitve,
– kraju in trajanju izvajanja storitve in
– naročniku storitve.
4. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o izdanih dovoljenjih za sezonsko delo iz drugega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke o:
– izdanih in razveljavljenih dovoljenjih,
– delodajalcih in
– naročnikih dela.
(2) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o tujcih po:
– državljanstvu,
– spolu,
– starosti in
– dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni ali opravljajo delo.
(3) Podatke o delodajalcih in naročnikih del zavod obdeluje na način, da zagotovi podatke o:
– sedežu ali naslovu delodajalca oziroma naročnika del,
– številu in državljanstvu tujih delavcev pri posameznem delodajalcu ali naročniku del,
– vrsti sezonskega dela,
– kraju in času zaposlitve, oziroma opravljanja dela.
5. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o obvestilih iz tretjega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke iz tretjega odstavka 48. člena zakona o podanih obvestilih iz drugega odstavka 33. člena zakona in o delodajalcih, pri katerih so tujci zaposleni.
(2) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o tujcih po:
– državljanstvu,
– spolu,
– starosti,
– izobrazbi,
– poklicu in
– dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni ali opravljajo storitve.
6. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o prijavah začetka izvajanja storitev iz četrtega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke o:
– številu prijav začetka izvajanja storitev podjetij ali posameznikov s sedežem ali s prebivališčem v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, po vseh vrstah, kot jih določa zakon,
– delodajalcih po posameznih državah članicah EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki izvajajo storitve in
– naročnikih storitev.
(2) Podatke o delodajalcih zavod obdeluje na način, da zagotovi podatke o:
– državah, v katerih imajo delodajalci sedež ali prebivališče,
– številu in državljanstvu napotenih delavcev posameznega delodajalca,
– skupnem številu napotenih delavcev iz posamezne države po njihovih državljanstvih,
– vrsti storitve,
– kraju in trajanju izvajanja storitve in
– naročniku storitve.
7. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o prijavah začetka izvajanja storitev iz petega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke o:
– prijavah začetka izvajanja storitev tujega delodajalca,
– delodajalcih po posameznih tretjih državah, ki izvajajo storitve in
– naročnikih storitev.
(2) Podatke o delodajalcih zavod obdeluje na način, da zagotovi podatke o:
– državah, v katerih imajo delodajalci sedež ali prebivališče,
– številu in državljanstvu napotenih delavcev posameznega delodajalca,
– skupnem številu napotenih delavcev iz posamezne države po njihovih državljanstvih,
– vrsti storitve,
– kraju in trajanju izvajanja storitve in
– naročniku storitve.
8. člen
(1) Zbirke podatkov iz evidence o tujcih iz šestega odstavka 48. člena zakona zavod upravlja na način, da zagotavlja podatke o tujcih, ki opravljajo delo kot zastopniki pravnih oseb in o podjetjih, pri katerih je tujec vpisan kot zastopnik.
(2) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o tujcih po:
– državljanstvu,
– spolu,
– starosti in
– dejavnostih podjetij, v katerih tujci opravljajo delo zastopnika.
9. člen
(1) Zavod zagotovi Inšpektoratu Republike Slovenije za delo neposreden elektronski vpogled v podatke iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika na način, določen z medsebojnim sporazumom o izmenjavi podatkov.
(2) Zavod zagotovi, da so podatki o številu veljavnih in izdanih delovnih dovoljenj oziroma o vrsti in številu podanih soglasij k enotnim dovoljenjem, modrim kartam EU ali pisnim odobritvam ministrstvu, pristojnemu za delo, neposredno dostopni na način, določen z medsebojnim sporazumom o izmenjavi podatkov.
(3) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o državljanstvu tujcev, spolu, starosti, izobrazbi, poklicu in dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni oziroma delajo.
10. člen
Ko so v skladu s prvim odstavkom 10. člena zakona delodajalci in naročniki dela dolžni zagotoviti tujcem minimalne bivanjske in higienske standarde, zavod Inšpektoratu Republike Slovenije za delo posreduje podatke o nastanitvi tujcev, ki jih vlagatelji navedejo ob vložitvi vloge za izdajo enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko delo, in sicer:
– firmo in sedež delodajalca ali naročnika dela,
– ime in priimek tujca,
– EMŠO tujca in
– kraj nastanitve tujca.
III. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/11 in 47/15 – ZZSDT).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2015.
Št. 0072-22/2015
Ljubljana, dne 12. avgusta 2015
EVA 2015-2611-0050
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti