Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2482. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 7049.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 9. julija 2015 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloške Gorice ZŠ-1 v Žalcu (v nadaljevanju: OPPN ZŠ-1), ki ga je v juliju 2015 pod št. projekta 746/14 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN ZŠ-1 meri ca. 5,15 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Gorica: 163/1, 163/10, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 163/19, 163/20, 163/21, 163/22, 163/23, 163/24, 163/25, 163/26, 163/30, 163/31, 163/32, 163/33, 163/34, 163/4, 163/6, 163/8, 165/1, 165/12, 165/13 del 165/16, 165/18 del, 165/19 del, 165/20, 165/21, 165/22, 165/24, 165/25, 165/26, 165/27, 165/4, 165/7, 165/9 del in 167/2 del. Predmet OPPN ZŠ-1 je dopolnitev obstoječih in izgradnja novih objektov (za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne, proizvodne, ipd. dejavnosti), druge ureditve zunanjih površin ter komunalne ureditve, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidnih ureditev v obravnavanem območju.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo potekala od 20. 8. do 20. 9. 2015. Javna obravnava bo 16. 9. 2015 ob 16. uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN ZŠ-1 podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2011
Žalec, dne 9. julija 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.