Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2467. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode, stran 6989.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 30. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ukrepi in postopki za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva v Občini Medvode.
2. člen
Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Medvode za tekoče leto.
4. člen
Namen pravilnika je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov ter vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
– »mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov EUR, oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijonov EUR;
– »malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov EUR, oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov EUR;
– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
– »socialno podjetništvo« predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.
6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in lokacijo investicije na območju Občine Medvode
7. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v težavah ter dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– so za iste upravičene stroške že pridobila ali nameravajo pridobiti sredstva iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če bi se s takšno kumulacijo pomoči presegla največja dovoljena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– so iz sektorjev:
a) ribištva in akvakulture,
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi;
– delujejo v cestnoprometnem sektorju in zaprošajo za subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz,
– imajo zapadle neplačane davčne obveznosti (davke, prispevke in druge obvezne dajatve).
Dodelitev sredstev ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
8. člen
Ostala določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 12. 12. 2013);
– dajalec pomoči obvesti prejemnika o znesku de minimis pomoči;
– dajalec pomoči hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
9. člen
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR):
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
10. člen
Sredstva po tem pravilniku se za posamezne namene dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencioniranih obresti ter subvencij.
11. člen
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru ukrepov vsako leto predlaga županu Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
Župan s sklepom določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in razpisni rok.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine, lokalni televiziji in v lokalnem glasilu, praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
13. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do sredstev pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, od katerih se enega člana imenuje na predlog Odbora za gospodarstvo, podjetništvo in obrt.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči direktor občinske uprave s sklepom.
Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo razen v primeru ukrepa Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero, ko sklenitev pogodbe z občino ni potrebna.
14. člen
Upravičenec mora najkasneje do roka določenega v pogodbi, občini predložiti dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma projektih, za katere so jim bila odobrena sredstva ter dokazila o namenski porabi sredstev. V nasprotnem primeru upravičenec izgubi pravico do nakazila odobrenih sredstev oziroma se mu nakaže samo sorazmerni del odobrenih sredstev za tiste aktivnosti oziroma projekte, za katere je predložil ustrezna dokazila.
15. člen
Za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero iz 16. člena tega pravilnika, občina po postopku javnega razpisa izbere banko, s katero nato sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Občina s pogodbo pooblasti banko, da izpelje vse nadaljnje postopke za dodelitev posojila, ki sledijo po pravnomočnem sklepu o odobritvi sredstev za subvencionirano dolgoročno posojilo, izdanem na podlagi 12. člena tega pravilnika. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere pri posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je banka sklenila posojilno pogodbo, občina nakazuje neposredno banki na podlagi njenih zahtevkov.
II. UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI MEDVODE
16. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Medvode, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij so naslednji:
– Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero;
– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
– Spodbujanje projektov inovacij;
– Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
– Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva.
17. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvo in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine ter odpiranje novih delovnih mest.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Pogoji:
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Medvode,
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku,
– rok vračila posojila je do 10 let, z eno letnim moratorijem za novoustanovljena podjetja oziroma podjetja, ki niso starejša od dveh let,
– posojilo mora biti zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila,
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5 % vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– stroški razvoja novih produktov ali storitev.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencionirana obrestna mera.
Višina odobrenih sredstev:
– višina posojila lahko znaša največ 80 % predračunske vrednosti naložbe in mora biti (brez vključenega DDV) in je odvisna od števila prejetih vlog ter višine razpoložljivega posojilnega potenciala,
– obrestna mera za posojilojemalce znaša EURIBOR + 0 %,
– višina pomoči se lahko dodeli do višine veljavne referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki se bo uporabljala ob dodelitvi sredstev.
18. člen
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k začetnim investicijam kot tudi investicijam v razširjanje dejavnosti.
Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Medvode, ki na območju občine investirajovopredmetena osnovna sredstva za:
– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
19. člen
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen ukrepa je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter podpora pri pripravi dodatnih programov usposabljanj na podlagi konkretnih potreb delodajalcev ter načrtno preusposabljanje razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000 EUR za novo delovno mesto,
20. člen
Spodbujanje projektov inovacij
Namen ukrepa je spodbujanje inovativnosti, zato se sredstva namenjajo za sofinanciranje pridobitve patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitve patenta za krajšo dobo, izdelavo prototipa ter raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so dokumentirano izvedli aktivnosti povezane z raziskavami, razvojem inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
21. člen
Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k sodelovanju na sejmih in razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem svoje proizvode in storitve.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500 EUR.
22. člen
Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
Namen ukrepa je spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva s sedežem in lokacijo poslovne enote v Občini Medvode ter pri tem slediti oziroma dopolnjevati nacionalno strategijo in druge dokumente s področja razvoja socialnega podjetništva.
Cilji spodbujanja razvoja socialnega podjetništva so:
a) krepitev obveščenosti javnosti, izboljšanje znanja in kompetenc s področja socialnega podjetništva;
b) spodbujanje usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje socialnih podjetij;
c) finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
d) finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju;
e) finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja.
Za namen izvedbe tega člena se vsako leto pripravi poseben razpis v skladu s sredstvi, za ta namen določenimi v veljavnem občinskem proračunu.
22.a člen
(obveščenost javnosti)
Namen ukrepa je povečati prepoznavnost socialnega podjetništva kot konvencionalnemu podjetništvu komplementarnega družbeno odgovornega področja podjetništva oziroma delovanja nepridobitnih pravnih oseb, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo socialno podjetništvo.
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki sodijo med prikrajšane delavce in invalide, kot jih opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187/1, 26. 6. 2014);
– upravičenci so tudi druge osebe, ki se zanimajo za samozaposlitev na področju socialnega podjetništva;
– v obeh primerih so upravičenci osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Medvode ter lokacijo in sedež poslovne enote v Občini Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe izobraževalnih seminarjev, delavnic in drugih oblik obveščanja in usposabljanja s področja socialnega podjetništva;
– stroški priprave in zagotavljanja dostopnosti informacij in učnih gradiv za samo-učenje s področja socialnega podjetništva, podprtih z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.
Vrsta instrumenta:
– sofinanciranje udeležbe izobraževanj v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev znaša največ pa 50 % cene izobraževalne ure oziroma do 1.000 EUR upravičenih stroškov.
22.b člen
(usposabljanje za poslovodenje)
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so odgovorne za poslovodenje že ustanovljenega socialnega podjetja, ki ima sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe specializiranega izobraževanja za osebe, ki so odgovorne za poslovodenje socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– sofinanciranje udeležbe na specializiranem izobraževanju v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev znaša največ pa 50 % cene izobraževalne ure oziroma do 1.000 EUR upravičenih stroškov.
22.c člen
(iniciative in pilotni projekti)
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša največ 50 % vrednosti oziroma do 1.000 EUR upravičenih stroškov.
22.d člen
(zagon in rast socialnih podjetij)
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta;
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz drugega odstavka 21. a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
22.e člen
(prestrukturiranje v socialno podjetje)
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov znaša največ 50 % vseh upravičenih stroškov oziroma do 500 EUR.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
23. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava oziroma komisija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev mora v primeru nenamenske porabe sredstev ali če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena, vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; na naslednjem javnem razpisu pa ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika.
IV. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 50/12).
25. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 300-1/2015-4
Medvode, dne 30. junija 2015
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost