Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2455. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, stran 6931.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa minimalne higienske zahteve (v nadaljnjem besedilu: higienske zahteve), ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih ter način njihovega ugotavljanja in spremljanja zaradi varovanja zdravja uporabnikov kopališč oziroma bazenov.
(2) Zaradi varovanja zdravja uporabnikov morajo kopalne vode v bazenih ustrezati zahtevam, ki jih določa ta pravilnik oziroma ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov, rastlin ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se higienske zahteve za kopališča iz tega pravilnika ne uporabljajo za kopalno vodo na naravnih kopališčih.
(4) Ta pravilnik se ne uporablja za bazene, ki jih uporablja izključno posameznik oziroma fizična oseba ali člani njegove družine.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Bazen je proizvod oziroma objekt različnih oblik in dimenzij, v katerem je kopalna voda v ograjenem prostoru ločena od tal, podzemne in površinske vode ter se uporablja za rekreativne, športne, terapevtske ali druge aktivnosti. Bazen je lahko del kopališke ali drugih dejavnosti. Glede na pripravo kopalne vode se bazeni ločijo na konvencionalne bazene in biološke bazene.
2. Biološki bazen je bazen na prostem, v katerem priprava kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali, ki so lahko podprti s tehničnimi ukrepi. Ima kopalno in regeneracijsko območje, med njima pa mora biti površina vode neprekinjena.
3. Konvencionalni bazen je bazen v katerem priprava kopalne vode poteka z razkuževanjem z rezidualnim učinkom.
4. Kopališča so bazenska in naravna. Bazenska kopališča so dvoranska kopališča in kopališča na prostem. Naravna kopališča so kopališča na morju, kopališča na stoječih vodah in kopališča na tekočih vodah.
5. Kopalna voda v bazenih (v nadaljnjem besedilu: kopalna voda) je voda, ki jo istočasno ali v časovnem zaporedju uporabljata najmanj dve osebi.
6. Polnilna voda je voda, ki se uporablja za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje bazena.
7. Priprava kopalne vode je zaporedje tehnoloških postopkov, s katerimi se zagotavlja njena skladnost z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik.
8. Higienske zahteve za kopališča so zahteve za urejenost in varnost kopališča, ki jih izpolnjuje čisti del bazenskega kopališča oziroma kopenski del naravnega kopališča.
3. člen
(upravljavec)
Za zagotavljanje higienskih zahtev je odgovoren upravljavec bazena oziroma kopališča (v nadaljnjem besedilu: upravljavec). Upravljavec ima odgovorno osebo, ki je zadolžena za vzdrževanje bazena oziroma kopališča in skladnost kopalne vode v bazenih ter nemoteno delovanje naprav za pripravo kopalne vode.
4. člen
(notranji nadzor)
(1) Upravljavec mora za vsak bazen oziroma bazensko kopališče izvajati notranji nadzor na podlagi načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča. Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča omogoča prepoznavanje mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih agensov, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v bazenih oziroma bazenskih kopališčih, kjer se tveganja lahko pojavijo.
(2) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi mesta vzorčenja, metode laboratorijskega preskušanja, najmanjšo pogostost vzorčenja kopalne vode in dokumentacijo o tem.
(3) Upravljavec pripravi načrt iz prvega odstavka tega člena v skladu z navodili za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča, ki jih pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in so objavljena na spletni strani NIJZ.
5. člen
(skladnost kopalne vode)
(1) Kopalna voda mora izpolnjevati higienske zahteve, ki so določene z mikrobiološkimi, fizikalnimi in kemijskimi parametri iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vzorec kopalne vode je skladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ustreza higienskim zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Vzorec kopalne vode je neskladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ne ustreza higienskim zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Ugotovitev o skladnosti oziroma neskladnosti vzorca kopalne vode da laboratorij, ki ga je preskušal.
(5) Če je vzorec kopalne vode neskladen, upravljavec razišče vzroke za neskladnost in izvede ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. O vzrokih za neskladnost in o izvedenih ukrepih upravljavec vodi evidenco.
(6) V primeru neskladnosti upravljavec oceni primernost kopalne vode za kopanje v skladu z merili, ki jih pripravi NIJZ in so objavljena na spletni strani NIJZ. Če je vzorec kopalne vode neprimeren za kopanje, upravljavec o tem nemudoma obvesti NIJZ. Navodilo upravljavcem za obveščanje, kadar je kopalna voda v bazenih neprimerna za kopanje, pripravi NIJZ in je objavljeno na spletni strani NIJZ.
6. člen
(kakovost polnilne vode)
(1) Polnilna voda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja pitno vodo, razen glede naravne vsebnosti mineralnih snovi, ki ne motijo postopkov priprave kopalne vode.
(2) Če polnilna voda ni iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, upravljavec enkrat letno preveri njeno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
(3) Kakovost polnilne vode za biološke bazene mora biti skladna s prvim in drugim odstavkom tega člena in Tabelo 5 Priloge 1 tega pravilnika.
7. člen
(neprekinjene in samodejne meritve)
(1) Upravljavec zagotovi neprekinjene in samodejne meritve kopalne vode v bazenih v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Vrednosti vseh parametrov se enkrat dnevno preverijo z ročnimi meritvami.
(2) Meritve iz prejšnjega odstavka se opravijo približno v sredini daljše stranice pravokotnih bazenov ali na podobnem ustreznem mestu v bazenih nepravilnih oblik.
(3) Upravljavec najmanj enkrat letno zagotovi umerjanje (preverjanje pravilnosti delovanja) merilnih naprav za ročno in neprekinjeno merjenje parametrov. Upravljavec vodi dokumentacijo o umerjanju oziroma preverjanju delovanja merilnih naprav in o merjenju parametrov.
8. člen
(obratovanje bazena)
Bazen lahko obratuje sezonsko ali celo leto. Kot celo leto se šteje, če bazen obratuje najmanj osem mesecev na leto.
II. POSEBNE HIGIENSKE ZAHTEVE ZA KOPALNE VODE V KONVENCIONALNIH BAZENIH
9. člen
(priprava kopalne vode)
(1) Pri pripravi kopalne vode je treba opraviti najmanj razkuževanje z rezidualnim učinkom in korekcijo pH-vrednosti.
(2) Odstop od zahtev iz prejšnjega odstavka je mogoč le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– polnilna voda se dodaja v količini najmanj 10 m³/dan/kopalca,
– temperatura kopalne vode ne presega 21 ºC in
– celotna prostornina bazena se dnevno prazni in čisti.
(3) Snovi, ki se uporabljajo za pripravo kopalne vode in nečistoče, ki jih te snovi vsebujejo ter njihovi stranski produkti, ne smejo biti v kopalni vodi v višji koncentraciji, kot določa ta pravilnik in ne smejo, posredno ali neposredno, vplivati na zdravje ljudi. Kopalni vodi se ne sme dodati nobenih drugih snovi, razen snovi, ki so potrebne za njeno pripravo.
(4) Za bazene s kopalno vodo, ki ima priznano lastnost naravnega zdravilnega sredstva in v katerih se ne zagotavlja priprava kopalne vode v skladu s prvim odstavkom tega člena ter ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, se ob vstopu v bazen na vidnem mestu objavi naslednje opozorilo: »Voda v bazenu ni razkužena. V vodi so lahko prisotni mikroorganizmi, ki predstavljajo tveganje za prenos nalezljivih bolezni, in snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje kopalcev.«.
(5) Opozorilo iz prejšnjega odstavka je izpisano s krepko pisavo in z velikimi tiskanimi črkami, velikosti najmanj 10 cm.
(6) Če je kopalna voda, ki ji je priznana lastnost naravnega zdravilnega sredstva, zaradi polnilne vode neskladna z mejno vrednostjo parametra Trihalometani (vsota) iz Tabele 2 Priloge 1 tega pravilnika, upravljavec pripravi sanacijski načrt za pripravo kopalne vode, ki vsebuje tudi časovne roke in program za preverjanje učinkovitosti ukrepov.
10. člen
(neprekinjene in samodejne meritve v konvencionalnem bazenu)
Upravljavec v konvencionalnem bazenu zagotavlja neprekinjeno in samodejno merjenje temperature, prostega klora, če se kot sredstvo za razkuževanje uporablja klorovo sredstvo, redoks potenciala in pH-vrednosti kopalne vode v skladu s Tabelo 2 Priloge 2 tega pravilnika ter samodejno korekcijo vrednosti parametrov z dozirnimi napravami.
11. člen
(dodajanje polnilne vode)
(1) Upravljavec konvencionalnega bazena ima izdelan in dokumentiran režim dodajanja polnilne vode. V konvencionalnem bazenu se dnevno nadomesti najmanj 30 litrov kopalne vode s polnilno vodo na uporabnika, kar se preverja z merilcem količine dodane vode.
(2) Upravljavec dnevno vodi dokumentacijo o skupni dnevni količini dodane polnilne vode.
12. člen
(menjava kopalne vode)
(1) Pri konvencionalnih bazenih, ki obratujejo celo leto, se najmanj enkrat letno celotni obtočni sistem, vključno z bazeni, popolnoma izprazni, izpere, napolni in hiperklorira za dve uri. Enak postopek se izvedei pri bazenih, ki obratujejo sezonsko, pred začetkom njihovega obratovanja.
(2) O menjavi kopalne vode in drugih ukrepih iz prejšnjega odstavka upravljavec izdela zapis, ki je sestavni del evidence obratovanja bazena oziroma bazenskega kopališča iz Priloge 2 tega pravilnika.
III. POSEBNE HIGIENSKE ZAHTEVE ZA KOPALNE VODE V BIOLOŠKIH BAZENIH
13. člen
(največje dovoljeno število obiskovalcev na dan)
(1) Upravljavec določi največje dovoljeno število obiskovalcev na dan, ki ga izračuna iz vsote prostornine vode kopalnega in regeneracijskega območja po formuli:
N= V1+V2/10 m3
N – dovoljeno število obiskovalcev na dan
V1 – prostornina vode v kopalnem območju bazena (m3)
V2 – prostornina vode v regeneracijskem območju bazena (m3)
10 m3 – najmanjša skupna prostornina vode na obiskovalca na dan.
(2) Prostornina vode v obtoku in v kateri koli dodatni tehnični napravi (filtri, usedalniki) se pri izračunu vsote prostornine vode iz prejšnjega odstavka ne upošteva.
(3) Dovoljeno število kopalcev, ki so lahko hkrati v kopalni vodi, je 20 odstotkov dovoljenega števila obiskovalcev na dan. Kratkotrajna preseganja dovoljenega števila kopalcev so dovoljena do 5 odstotkov dovoljenega števila obiskovalcev na dan. Večja odstopanja od dovoljenega števila kopalcev predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, zato je treba bazen zapreti za najmanj 24 ur.
14. člen
(regeneracijsko območje)
Biološki bazen ima regeneracijsko območje, ki je vsaj v 80 odstotkih površine zasajeno z izbranimi rastlinami in nedostopno za kopalce.
15. člen
(dostop v kopalno vodo)
Območja dostopa v kopalno vodo so varna in zasnovana tako, da se v največji meri prepreči resuspenzija usedline v biološkem bazenu.
16. člen
(dodajanje polnilne vode)
V 24 urah se na skupno prostornino biološkega bazena lahko doda do 5 odstotkov polnilne vode.
17. člen
(uporaba dodatne opreme in postopkov kopalne vode)
(1) V kopalni vodi biološkega bazena se lahko uporabljajo dodatna oprema in tehnološki postopki, če izboljšajo pripravo kopalne vode v biološkem bazenu in higiensko kakovost vode in če ne povzročijo biološke škode. Dodatne naprave, oprema in tehnološki postopki v kopalni vodi ne smejo tvoriti aerosola.
(2) Polnilno in kopalno vodo biološkega bazena se lahko umetno segreva dokler temperatura kopalne vode ne doseže 23 °C.
18. člen
(omejitve pri uporabi bazena in prepovedi)
(1) Najmanjša globina kopalnega dela biološkega bazena je 0,8 m, razen neposredno ob obali.
(2) Na kopališču z biološkim bazenom ne sme biti vodnih ptičev in rib.
19. člen
(neprekinjene in samodejne meritve)
Upravljavec v biološkem bazenu z napravami za neprekinjeno in samodejno merjenje zagotavlja meritve temperature vode, temperature zraka, nasičenost s kisikom, pH-vrednosti in električne prevodnosti.
20. člen
(uporaba določb drugih predpisov)
Poleg pogojev iz tega pravilnika, biološki bazeni izpolnjujejo tudi pogoje iz 28. do 34. člena Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03, 56/06, 26/07 – ZVU-A in 84/07), ki veljajo za naravna kopališča.
IV. LABORATORIJSKA PRESKUŠANJA IN OBVEŠČANJE
21. člen
(odvzem vzorcev in laboratorijska preskušanja)
(1) Parametri laboratorijskih preskušanj vzorcev kopalne vode in njihove mejne vrednosti so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Odvzem vzorcev, laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve o skladnosti preskušenih vzorcev kopalne vode opravljajo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki imajo akreditirano metodo za vzorčenje za mikrobiološka preskušanja v skladu s standardom SIST EN ISO 19458:2006 in ki imajo akreditiranih vsaj 60 odstotkov vseh laboratorijskih metod za parametre, ki so določeni za konvencionalne oziroma biološke bazene v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika.
(3) Laboratorijsko preskušanje vzorcev se opravi po metodah iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Rrezultat laboratorijskega preskušanja vzorca kopalne vode vsebuje ugotovitev o skladnosti vzorca.
(5) Laboratoriji rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode najpozneje v desetih dneh po odvzemu vzorca posredujejo upravljavcu, za parameter Legionella sp. pa mu rezultate laboratorijskih preskušanj posredujejo najpozneje v dvajsetih dneh po odvzemu vzorca.
22. člen
(obseg in pogostost odvzema vzorcev in laboratorijskih preskušanj)
(1) Upravljavec v vsakem bazenu zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca v skladu s parametri iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za kopalno vodo iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca v skladu s Tabelo 1 Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode vedno pred začetkom obratovanja (prvič ali po kakršnikoli prekinitvi obratovanja), dodatno pa v primeru higienskih indikacij, po koncu onesnaženja ali po spremembah v pripravi kopalne vode.
(4) Upravljavec zagotovi enakomernost časovnih presledkov med posameznimi odvzemi vzorcev kopalne vode.
23. člen
(obseg in pogostost odvzema vzorcev in laboratorijskih preskušanj v konvencionalnih bazenih)
(1) Upravljavec v konvencionalnem bazenu, ki obratuje celo leto, zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca najmanj enkrat mesečno, v bazenu, ki obratuje sezonsko, pa najmanj dvakrat mesečno, v skladu s Tabelo 1 in Tabelo 2 Priloge 1 tega pravilnika. Če sta dva bazena ali največ trije bazeni s skupno vodno kopalno površino do 30 m2 in globine vsaj 0,6 m vezani tako, da v njih doteka identična polnilna voda in se izvaja ista priprava kopalne vode, upravljavec zagotovi izmenično odvzem vzorca le iz enega bazena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode v konvencionalnih bazenih, ki obratujejo celo leto, najmanj enkrat na dva meseca, v konvencionalnih bazenih, ki obratujejo sezonsko, pa najmanj enkrat mesečno, če dokaže, da je bilo v preteklem koledarskem letu več kot 80 odstotkov odvzetih vzorcev kopalne vode v skladu z mejnimi vrednostmi iz Tabele 1 in Tabele 2 Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena za konvencionalne bazene s prostornino manj kot 100 m3 in globine manj kot 1,35 m upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca najmanj enkrat mesečno v skladu s Tabelo 1 Priloge 1 tega pravilnika. Ta določba velja za konvencionalne bazene, ki so del turistične oziroma gostinske dejavnosti, v stavbah za nastanitev z največ 20 ležišči in ki jih uporabljajo izključno osebe, nastanjene v stavbi.
(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za bazene, v katerih je temperatura kopalne vode več kot ali enaka 23 °C in obstaja možnost aerosolizacije vode.
24.  člen
(obseg in pogostost odvzema vzorcev in laboratorijskih preskušanj za biološke bazene)
(1) Upravljavec v biološkem bazenu, zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca najmanj tedensko, v skladu s Tabelo 3 in Tabelo 4 Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode v bioloških bazenih najmanj dvakrat mesečno, če dokaže, da je bilo v preteklem koledarskem letu več kot 80 odstotkov odvzetih vzorcev kopalne vode v skladu z mejnimi vrednostmi iz Tabele 3 in Tabele 4 Priloge 1 tega pravilnika.
25. člen
(register kopalnih voda)
(1) Laboratoriji posredujejo rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode enkrat letno, najpozneje do 1. marca za preteklo leto, v elektronski obliki NIJZ, ki vodi register kopalnih voda.
(2) Upravljavec pred začetkom opravljanja kopališke ali druge dejavnosti oziroma ob vsaki spremembi te dejavnosti NIJZ v elektronski obliki posreduje podatke, ki se nanašajo na bazen oziroma kopališče.
(3) Elektronske obrazce za posredovanje podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi NIJZ in so objavljeni na spletni strani NIJZ.
26. člen
(poročilo upravljavca)
(1) Upravljavec izdela letno poročilo o kakovosti kopalne vode po parametrih in v skladu z zahtevami o odvzemu vzorcev kopalne vode iz 21. člena tega pravilnika za vsak bazen.
(2) Navodilo upravljavcem za pripravo letnega poročila iz prejšnjega odstavka pripravi NIJZ in je objavljeno na spletni strani NIJZ.
27. člen
(informacije o kakovosti kopalne vode)
(1) Upravljavec na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča za vsak bazen namesti obvestilo, na katerem so z velikimi tiskanimi ter dobro vidnimi in čitljivimi črkami objavljene informacije o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje kopalne vode. Upravljavec hrani rezultate laboratorijskih preskušanj tri leta.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka upravljavec na informacijskem mestu objavi tudi podatke o pogostnosti odvzema vzorcev v posameznih bazenih ter pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode, in sicer:
– kopalna voda je skladna,
– kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje,
– kopalna voda je neskladna in ni primerna za kopanje.
(3) Na informacijskem mestu se navede, kje pri upravljavcu lahko obiskovalci bazenskega kopališča dobijo na vpogled rezultate laboratorijskih preskusov vzorcev kopalne vode za tekoče leto.
(4) Upravljavec letno poročilo o kakovosti kopalne vode za preteklo leto objavi na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča.
28. člen
(informacije o dnevni gostoti obiskovalcev/kopalcev v biološkem bazenu in o tveganjih za zdravje ljudi)
Na vidnem mestu ob vhodu v kopališče z biološkim bazenom, dostopih v vodo biološkega bazena in ob biološkem bazenu se objavita naslednji obvestili, izpisani s krepko pisavo in velikimi tiskanimi črkami, velikosti najmanj 10 cm:
– »Zaradi varovanja zdravja ljudi in vzdrževanja kakovosti kopalne vode v biološkem bazenu lahko kopališče obišče največ X oseb (dovoljeno število obiskovalcev na dan), v bazenu pa se lahko istočasno kopa največ X kopalcev (dovoljeno število kopalcev)«;
– »Voda v bazenu ni razkužena. V vodi so lahko prisotni mikroorganizmi, ki predstavljajo tveganje za prenos nalezljivih bolezni.«.
V. HIGIENSKE ZAHTEVE ZA BAZENE OZIROMA KOPALIŠČA
29. člen
(higienski red na kopališčih)
(1) Zagotavljanje higienskih zahtev na bazenih oziroma kopališčih upravljavec določi s higienskim redom, ki je del kopališkega reda in se objavi na vidnem mestu kopališča.
(2) Higienski red, ki vsebuje osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce, pripravi NIJZ in se objavi na spletni strani NIJZ.
30. člen
(materiali in snovi, ki prihajajo v stik s kopalno in polnilno vodo v bazenu in na kopališču)
Materiali in snovi, ki prihajajo v stik s kopalno in polnilno vodo v bazenu oziroma na kopališču razen snovi, ki se uporabljajo za pripravo kopalne vode, ne smejo vplivati na fizikalne, kemijske ali mikrobiološke lastnosti vode.
31. člen
(urejenost bazenskega kopališča)
(1) Bazensko kopališče se loči na čisti in nečisti del. Čisti del obsega zlasti bazen z bazensko ploščadjo oziroma površine, ki obdajajo biološki bazen. Bazenska ploščad oziroma površine, ki obdajajo biološki bazen so urejene tako, da voda s teh površin ne more odtekati v bazen ali v obtočni sistem.
(2) V območju bioloških bazenov bazenček za razkuževanje nog ali sistem bočnih prh ni potreben.
(3) Vsa oprema bazena in bazenske ploščadi je izdelana iz materialov, ki so odporni na korozijske vplive vode in zraka.
(4) V čistem delu bazenskega kopališča je prepovedana uporaba talnih oblog iz vseh vrst tekstilnih materialov oziroma podobnih oblog, ki onemogočajo učinkovito čiščenje.
32. člen
(načrt čiščenja)
(1) Upravljavec ima izdelan načrt čiščenja kopališča oziroma bazena, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: kaj čistiti, kako čistiti, s čim čistiti, kdaj čistiti in kdo opravlja čiščenje.
(2) Čiščenje se izvaja dnevno po obratovalnem času, če je to potrebno, pa tudi med obratovalnim časom.
(3) Upravljavec izvaja čiščenje po izdelanem načrtu čiščenja in zagotovi nadzor izvajanja čiščenja ter vodenje dnevnega evidenčnega lista čiščenja, iz katerega je razvidno, ali je čiščenje opravljeno ustrezno in po izdelanem načrtu čiščenja.
33. člen
(evidenca obratovanja bazenskega kopališča)
(1) Načrt čiščenja in dnevni evidenčni listi čiščenja so sestavni del evidence obratovanja bazena oziroma bazenskega kopališča, ki jo vodi upravljavec v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika.
(2) Upravljavec hrani evidenco obratovanja bazena oziroma bazenskega kopališča za preteklo leto do konca tekočega koledarskega leta.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec biološkega bazena hrani evidenco obratovanja biološkega bazena oziroma bazenskega kopališča z biološkim bazenom za najmanj tri pretekla leta do konca tekočega koledarskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(uskladitev dejavnosti za biološke bazene)
Upravljavci bioloških bazenov svojo dejavnost uskladijo z določbami 4. člena tega pravilnika najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika, z določbami prvega in drugega odstavka 18. člena tega pravilnika pa najpozneje v 24 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
35. člen
(ročne meritve)
Upravljavec za bazene, ki so obratovali pred uveljavitvijo tega pravilnika in nimajo naprav za neprekinjene in samodejne meritve iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, šestkrat dnevno v enakomernih časovnih presledkih v obratovalnem času zagotovi ročne meritve vseh parametrov iz prvega odstavka 7. člena tega in korekcijo njihovih vrednosti.
36. člen
(navodila NIJZ)
Navodila za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika NIJZ pripravi in objavi na svoji spletni strani v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
37. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 39/11 in 64/11 – popr.).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2015
Ljubljana, dne 27. julija 2015
EVA 2015-2711-0018
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti