Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2434. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015, stran 6861.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 10. redni seji dne 16. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.053.100
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.921.320
70
DAVČNI PRIHODKI
3.196.423
700 Davki na dohodek in dobiček
2.696.579
703 Davki na premoženje
353.742
704 Domači davki na blago in storitve
146.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
724.897
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
540.867
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
177.030
72
KAPITALSKI PRIHODKI
399.716
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev 
399.716
73
PREJETE DONACIJE
36.985
730 Prejete donacije iz domačih virov
36.985
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.633.903
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
828.261
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
3.805.642
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
61.176
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
61.176
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.354.476
40 
TEKOČI ODHODKI
1.393.370
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
351.859
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.112
402 Izdatki za blago in storitve
926.158
403 Plačila domačih obresti
18.000
409 Rezerve
44.241
41
TEKOČI TRANSFERI
1.595.680
410 Subvencije
22.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
937.400
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
153.582
413 Drugi tekoči domači transferi
482.698
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.283.247
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
7.283.247
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
82.179
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor. 
74.000
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
8.179
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–1.301.376
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.300.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.300.000
500 Domače zadolževanje
1.300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.000
55
ODPLAČILA DOLGA
80.000
550 Odplačila domačega dolga
80.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–81.376
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.220.000
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.301.376
Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta
81.376
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2015
Miren, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost