Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2251. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica, stran 6238.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), v povezavi s 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 20. točke 2. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 34/04), in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB1 (Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14) se 7. člen spremeni, tako, da se glasi:
»7. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Občina določi upravljavca javnega vodovoda in zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo pod pogoji in na način, kot to določajo predpisi s področja varstva okolja.
(2) Javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje oziroma vsakokratni drugi izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu »izvajalec javne službe«), lastniki zasebnega vodovoda pa morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o izvajalcu javne službe zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino, kot to določa uredba.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo Krajevna skupnost Višnja Gora (v nadaljnjem besedilu »izvajalec javne službe«) za naselja, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Jeromščica.
(4) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.
(5) Izvajalci morajo delovati skladno z veljavno zakonodajo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2013-5
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti