Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid, stran 5523.

  
Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US), drugega odstavka 76. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na 6. redni seji dne 23. junija 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) se na koncu desetega odstavka 54. člena doda besedilo:
»Obstoječe površine za rekreacijo in šport v naravnem okolju BT se dopolni z:
– širitev kampa Koren v velikosti cca 4.500 m2 z gradnjo več objektov – večnamenskega prostora in weelnes centra ipd. za potrebe dejavnosti turizma. Objekti so lahko podkleteni, višinsko pa P+M, tlorisi vzdolžni v razmerju do 2:1. Materiali za gradnjo oziroma zunanje obloge objektov so naravni kamen, les in steklo. Nakloni streh so do 40 st. Strehe so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom v vzdolžni smeri. Objekti se priključujejo na obstoječo GJI.«
2. člen
Grafični del OPN Kobarid se dopolni z dopolnjenima kartama KOBARID 19 (B2512) in KOBARID 31 (B2522).
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/08
Kobarid, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost