Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2000. Odlok o grbu in zastavi Občine Ig, stran 5440.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 769/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji dne 23. junija 2015 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ig ter njuno uporabo.
2. člen
Grb in zastava sta simbola Občine Ig in se smeta uporabljati v skladu z določbami tega odloka. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Ig.
3. člen
Občina Ig uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostmi. Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
4. člen
Izvirnike upodobitev grba in zastave Občine Ig ter matrice za njuno upodobitev hrani občinska uprava Občine Ig.
5. člen
Grba in zastave Občine Ig ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Ig.
Grba in zastave se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko za označevanje blaga in storitev, niti kot znak različnih prireditev niti kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
II. GRB
6. člen
OPIS GRBA (splošno, poljudno): v deljenem ščitu je na zgornjem srebrnem-belem polju na črne stebre postavljena črna ploščad. Na njej stojijo tri rdeče hiške, od katerih je srednja nekoliko višja. Njihove strehe so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški se križajo nad vsakem od strešnih slemen.
V spodnjem zelenem polju je predstavljena srebrna heraldična roža z zlatim pestičem, obrobljenim z rdečim okrasom. Opomba: heraldika srebro upodablja z belo barvo in zlato z rumeno.
BLAZON (heraldično, strokovno): v deljenem ščitu zgornjega srebrnega-belega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno položena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične rože z zlato-rumenim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni nastavki.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki (in v miniaturi), v heraldični šrafuri ter v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi so sestavni del tega odloka.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli oziroma enobarvni, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah. Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
Opomba:
»OPIS GRBA« je splošno razumljivo besedilo, namenjeno vsakodnevni rabi. Uporabljamo ga lahko za različne pisne in ustne predstavitve grba, (sporočila za javnost), v medijih, ter ob drugih različnih priložnostih.
»BLAZON«pajenapisanv specifičnem heraldično strokovnem jeziku, s katerim uveljavlja pravno konotacijo heraldičnega simbola občine, predstavljenim v njenem posebnem občinskem odloku.
7. člen
Grb občine Ig se uporablja:
– v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov in vaških skupnosti na območju Občine Ig,
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Ig, na sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava in vaške skupnosti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe,
– ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Občine Ig, kot so plakete in druga priznanja Občine Ig,
– na spletnih straneh Občine Ig,
– na obvestilnih tablah Občine Ig,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Ig,
– na javnih glasilih Občine Ig,
– na obvestilnih tablah na območju Občine Ig,
– na registrskih tablicah vozil,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob predstavljanju Občine Ig v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se občina predstavlja oziroma se jih udeležuje v skladu s pravili in običaji takih srečanj,
– ob predstavljanju Občine Ig v protokolarnih zadevah,
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Ig, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Ig,
– v vseh drugih primerih, ko tako odloči župan.
9. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine, tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Ig na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je grb Občine Ig:
– v sredini kroga – če so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
– v sredini polkroga – če so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
– na čelu kolone – če so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
– na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
– na čelu skupine – če so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo, če gre za uporabo grba Občine Ig na območju Občine Ig in se ta ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
10. člen
SPLOŠNO: Zastava Občine Ig je zelene in bele barve, z občinskim grbom na srednjem, zelenem kvadratnem polju zastavine rute.
OPIS ZASTAVE: Zeleno-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. To razmerje označujemo tudi z »R = 2: 5«.
Zeleno zastavino ruto krasita dve beli vertikalni polji, od katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute. Sredino srednjega, zelenega kvadratnega polja, krasi občinski grb, katerega velikost je enaka dvema tretjinama višine zastavine rute »V«.
Natančni prikaz razmerja zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
Zastava Občine Ig je eden temeljnih ter v notranjem in zunanjem prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij veljavne zakonodaje.
11. člen
Zastava Občine Ig je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Ig, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski svet.
Zastava Občine Ig je stalno izobešena na ali ob zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig.
Zastava Občine Ig se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in predstojnikov organov v sestavi občinske uprave.
12. člen
Zastavo Občine Ig se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Ig in prostori vaških skupnosti:
– ob prazniku Občine Ig in
– ob državnih in krajevnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prejšnjega odstavka lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, izobesijo zastavo Občine Ig v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
13. člen
Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Ig v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Ig predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih srečanj,
– ob predstavljanju Občine Ig v protokolarnih zadevah,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
14. člen
Če je zastava Občine Ig izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar se ta zastava uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine.
Če je zastava Občine Ig izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava v sredini.
Če je zastava Občine Ig izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Ig:
– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti,
– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani,
– če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju iz tega člena veljajo le za izobešanje zastave Občine Ig in drugih zastav na območju Občine Ig in se ta uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, urejajo način izobešanja določbe predpisov, ki urejajo izobešanje zastav Republike Slovenije in Evropske unije.
IV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE OBČINE IG
15. člen
Grb in zastavo Občine Ig se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih, če je:
– Občina Ig ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Občina Ig ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– Občina Ig prireditev finančno ali na drug način podprla.
Grb in zastavo Občine Ig se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
16. člen
Uporaba grba in zastave Občine Ig se lahko dovoli pravni osebi (v okviru njihovih dejavnosti), ki ima sedež na območju Občine Ig, in sicer:
– v znaku,
– v priznanjih, ki jih podeljuje,
– na spominskih darilih in značkah,
– v publikacijah,
– v drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili tega odloka.
17. člen
Za uporabo grba in zastave Občine Ig v primerih iz 16. člena tega odloka je treba pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba in zastave Občine Ig mora prosilec iz 16. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi ter kratko predstavitev namena uporabe grba in zastave Občine Ig.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Ig, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
18. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Ig preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– če se odvzame,
– če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave Občine Ig.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave Občine Ig ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju in v tem odloku, ali če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
19. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih vodi občinska uprava, prav tako daje potrebna pojasnila v zvezi z uporabo grba in zastave Občine Ig.
V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA OBČINE IG
20. člen
Vsi dokumenti organov Občine Ig, občinske uprave in vaških skupnosti morajo biti pripravljeni tako, da se grb in zastava Občine Ig uporabljata v skladu z enotnimi pravili.
Grb Občine Ig, ki ga organi Občine Ig, občinska uprava in vaške skupnosti Občine Ig uporabljajo na svojih publikacijah, se uporablja v skladu z enotnimi pravili.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če uporablja grb ali zastavo Občine Ig brez dovoljenja oziroma ju uporablja v nasprotju s tem odlokom.
Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če grba ali zastave ne uporablja, ne izobesi oziroma ne odstrani, pa bi ju na podlagi tega odloka moral.
Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe, za katere so predpisane kazenske sankcije, izvaja Medobčinski inšpektorat oziroma pristojni inšpekcijski organ Občine Ig.
23. člen
V primeru nepravilne in nedovoljene uporabe grba ali zastave na javnih krajih lahko pristojni občinski inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Grb in zastavo Občine Ig, določena s tem odlokom, je treba začeti uporabljati najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o grbu in zastavi Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/99).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Mostiščar.
Št. 00701/001/2015
Ig, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti