Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1931. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A), stran 5146.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-5
Ljubljana, dne 24. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-1A)
1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) se v naslovu 5. člena črta besedilo »in drugi pogoji«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku črtata besedi »in drugi«.
Na koncu četrte alineje se vejica nadomesti s piko.
Peta alineja se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minimalne tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za trgovino.«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvi alineji črtata besedi »in drugih«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v tretji alineji črtata besedi »in drugih«.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/10).
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/15-2/21
Ljubljana, dne 16. junija 2015
EPA 440-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti