Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015

Kazalo

1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, stran 4878.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 11. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem Odlokom Občina Škofja Loka spreminja in dopolnjuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 104/09 in 6/15).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku doda nova 21. točka, ki se glasi:
»Pogodba o upravljanju in Pogodba o upravljanju in najemu, je bodisi posebna pogodba, ki je sklenjena z upravljavcem vodovodnega sistema bodisi koncesijska pogodba, na podlagi katere izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo opravlja koncesionirano gospodarsko javno službo.«
Obstoječa 21. točka in nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe »oskrba s pitno vodo« v obliki koncesionirane gospodarske javne službe. Gospodarsko javno službo opravlja izvajalec (v nadaljnjem besedilu: koncesionar«), ki se za vodovodne sisteme v lasti občine izbere po postopku, kot ga določa zakon, podrobneje pa je opredeljen z občinskim odlokom oziroma koncesijskim aktom. Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane za vodovodne sisteme, ki so v skupni lasti obeh občin, skleneta skupno koncesijsko pogodbo. Izvajalec izvaja storitve javne službe na območju občine skladno s predpisi in v obsegu ter v okviru pristojnosti, kot so določene z ustrezno (koncesijsko) pogodbo.«
4. člen
V odloku se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.«
5. člen
V odloku se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega člena morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino.«
6. člen
Za 7. členom odloka se doda besedilo novega, 7.a člena, ki se glasi:
»7a. člen
Sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območjih, kjer se oskrba s pitno vodo zagotavlja kot lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, iz proračunskih sredstev, se uredi (določi način, višino in postopek) s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.«
7. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V okviru storitev javne službe mora izvajalec na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti standard oskrbe s pitno vodo, kot ga določa državni predpis o oskrbi s pitno vodo.«
V 8. členu se v zadnjem odstavku beseda: »pravilnika« nadomesti z besedno zvezo: »veljavnih predpisov«.
8. člen
V 9. členu se v drugi povedi na koncu beseda: »pravilnik« nadomesti z besedno zvezo: »državni predpis«.
9. člen
V 12. členu se v prvem odstavku beseda: »pravilnika« nadomesti z besedno zvezo: »državnega predpisa«.
10. člen
V 13. členu se v predzadnjem stavku v zadnjem odstavku besedilo: »po pravilniku« briše.
11. člen
V odloku se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna. Priključitev mora biti opravljena v roku šestih mesecev po obvestilu izvajalca. Izvajalec mora lastnike obstoječih stavb, kot bodoče uporabnike takoj po nastanku možnosti za priklop obvestiti, da je priključitev njegovih stavb na javni vodovod obvezna in jim določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev. Izvajalec je dolžan izvesti priklop v roku enega meseca od izdaje soglasja za priključitev in izpolnitve vseh pogojev za priključitev s strani lastnikov obstoječih stavb kot bodočih uporabnikov. Na obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, je lastna oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena le, dokler ni zagotovljenih možnosti za priključitev stavb na javni vodovod.«
12. člen
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če še ni bilo nobenega obračuna ali če količina porabljene vode ni bila izmerjena (obračunski vodomer še ni nameščen), se povprečna poraba določi v skladu z veljavnimi državnimi predpisi, za ostale uporabnike pa na osnovi primerljivih podatkov o porabi pitne vode.«
13. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki so dolžni redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec. Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva izdaje računa, razen v primeru, če državni predpis določa drugače.«
14. člen
V 35. členu se za besedilom: »V okviru javnih pooblastil izvajalec« doda vejica in besedilo: »ki opravlja gospodarsko javno službo«.
15. člen
V odloku se 55. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja pristojni inšpektorat.«
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-8/2008
Škofja Loka, dne 11. junija 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost