Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1754. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica, stran 4597.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. seji dne 28. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, ukrepi za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica, postopek dodeljevanja pomoči in nadzor nad porabo dodeljenih proračunskih sredstev.
2. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo iz proračuna Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občine) in se upravičencem dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencij obrestne mere in dotacij.
3. člen
Namen ukrepov po tem pravilniku je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za delovanje gospodarskih subjektov, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in zagotavljanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva na območju občine.
4. člen
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk 1. do 4. predhodnega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5. člen
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Kumulacija pomoči:
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
6. člen
Višina sredstev za posamezne ukrepe se za vsako leto določi s proračunom občine.
7. člen
Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in imajo sedež na območju občine.
Kot upravičenci za dodelitev pomoči so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (fizične osebe z dejavnostjo), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
8. člen
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporabljajo določila ZGD-1, in sicer:
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
– Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi povezave, ki jih ima to podjetje z drugimi podjetji.
9. člen
Do prejema pomoči po tem pravilniku niso upravičeni gospodarski subjekti, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– so že prejeli državno pomoč po tem ali predhodnih pravilnikih in naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
– so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Žirovnica s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali,
– nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti,
– so v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje,
– so v postopku obravnave kršenja okoljevarstvene zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja okoljevarstvene zakonodaje,
– so podjetja iz sektorja ribištva in akvakulture,
– so podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– so podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
10. člen
Splošna določila za vse ukrepe:
– do pomoči so upravičeni le subjekti, opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije), podrobna vsebina in zahtevane vloge se določijo z javnim razpisom,
– upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega pravilnika izvede v celoti,
– upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
– prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isto investicijo ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira,
– upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 3 leta po dokončani naložbi,
– upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev,
– končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– upravičenec, ki je za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, je upravičen do višine pomoči, katere skupni znesek prejete pomoči ne presega dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
– upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo in iste upravičene stroške, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let,
– upravičenec mora imeti sedež v Občini Žirovnica, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Žirovnica.
11. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so naslednji ukrepi:
– spodbujanje naložb v gospodarstvo,
– spodbujanje prijav na razpise,
– spodbujanje sobodajalstva.
Navedeni ukrepi predstavljajo temelje za določitev predmeta posameznega javnega razpisa s področja spodbujanja gospodarstva v Občini Žirovnica.
12. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvu, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet ukrepa je subvencija obrestne mere.
Upravičenci: samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju občine in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku,
– upravičenec ima sedež družbe in lokacijo naložbe na območju Občine Žirovnica,
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta).
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– stroški gradnje in nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Višina sofinanciranja:
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5 % vrednosti naložbe. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument pomoči:
– subvencionirana obrestna mera.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
13. člen
Občina po postopku javnih naročil izbere banko, s katero sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
Pomoč upravičencem za ukrep iz 12. člena tega pravilnika se dodeljuje na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga izvede občina. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
14. člen
Spodbujanje prijav na razpise
Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
Predmet ukrepa je sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni.
Upravičenci: samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem v občini.
Pogoji:
– prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni,
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja,
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument pomoči:
– dotacija.
Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo za razpis,
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
15. člen
Spodbujanje sobodajalstva
Namen ukrepa: spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju Občine Žirovnica.
Predmet ukrepa je sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob in apartmajev pri sobodajalcih.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost in sedež v občini,
– fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini, ki imajo registrirano dejavnost sobodajalstva.
Pogoji:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,
– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti),
– naložba mora biti izvedena na območju občine,
– osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih knjigah upravičenca.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa notranje opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob/apartmajev (samo osnovna sredstva, drobni inventar se ne upošteva).
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument pomoči:
– dotacija.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
16. člen
Pomoči za ukrepa iz 14. in 15. člena tega pravilnika se bosta dodeljevali na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan z odločbo, kjer opredeli višino odobrenih sredstev, opravičljive stroške in namen pomoči za posamezen ukrep.
17. člen
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
18. člen
Občinska uprava mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih podjetij,
– zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
19. člen
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
20. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči župan z odločbo o dodelitvi sredstev.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper odločbo iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od prejema odločbe. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge in v roku 15 dni ponovno odločiti z odločbo o dodelitvi sredstev, s katero lahko spremeni prejšnjo odločitev.
Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
21. člen
Občina (dajalec pomoči) mora:
– prejemnika pomoči pisno obvestiti, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– prejemnika pisno obvestiti o znesku »de minimis« pomoči,
– hraniti evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
22. člen
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
23. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbo ali poslovnim načrtom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/10).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0002/2015
Breznica, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost