Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1752. Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica, stran 4591.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
1. člen
Ta pravilnik določa namene porabe sredstev, ki so namenjena vaškim odborom ter postopek njihove pridobitve za namene po izbiri posameznega vaškega odbora in ki se ne nanašajo na sejnine in druge materialne stroške, ki so potrebni za delovanje vaških odborov v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi vaških odborov.
2. člen
Proračunska sredstva, ki so namenjena delovanju vaških odborov se lahko porabijo za:
– organizacijo in izvedbo srečanj vaščanov v vaških jedrih (program, pogostitev),
– srečanja prebivalcev vasi z istimi imeni, ki so organizirana na območju Slovenije,
– manjše hortikulturne ureditve in zasaditve vaških jeder,
– organizacijo prireditev kot npr. pustovanje, obisk Božička in drugo.
3. člen
Vaški odbor pred porabo proračunskih sredstev seznani pristojno osebo občinske uprave z namenom porabe ter višino potrebnih proračunskih sredstev (v obliki dopisa ali zapisnika seje vaškega odbora).
Kolikor je namen porabe upravičen, pristojna oseba občinske uprave pošlje vaškemu odboru naročilnico oziroma z izbranim izvajalcem sklene pogodbo.
Kolikor namen porabe ni upravičen, pristojna oseba občinske uprave vaški odbor o tem pisno obvesti. Vaški odbor ima po prejemu pisnega obvestila pravico do ugovora, o katerem odloči župan v roku osmih dni od prejema ugovora.
Kolikor posamezni vaški odbor predlaga namen porabe, ki ni naveden v tem pravilniku, odloči o upravičenosti namena župan za vsak primer posebej.
4. člen
Izplačilo proračunskih sredstev, za katera je bila izdana naročilnica ali sklenjena pogodba, se izvrši 30. dan od prejema e-računa oziroma zahtevka po pogodbi.
Vaški odbor je dolžan o namenu porabe in višini porabljenih sredstev poročati v roku 30 dni od izvedenega dogodka. Kolikor pristojna oseba občinske uprave ugotovi, da so bila sredstva porabljena nenamensko, vaški odbor v naslednjem proračunskem letu izgubi pravico do koriščenja teh sredstev.
5. člen
Vsak vaški odbor ima v posameznem proračunskem letu pravico porabiti 1/10 sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za namene iz 1. člena tega pravilnika.
Neporabljena sredstva v tekočem proračunskem letu se ne prenašajo v naslednje proračunsko leto.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015
Breznica, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost