Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015, stran 4590.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. seji dne 28. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.984.377
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.058.713
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.642.542
700 Davki na dohodek in dobiček
2.176.023
703 Davki na premoženje
392.167
704 Domači davki na blago in storitve
74.352
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
416.171
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
326.200
711 Takse in pristojbine
3.860
712 Globe in druge denarne kazni
5.140
714 Drugi nedavčni prihodki
80.971
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
230.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
230.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
695.664
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
182.550
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
513.114
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.649.208
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.097.234
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
261.535
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.327
402 Izdatki za blago in storitve
765.204
403 Plačila domačih obresti
7.570
409 Rezerve
29.412
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.290.812
410 Subvencije
43.510
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
602.271
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
252.031
413 Drugi tekoči domači transferi
393.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.151.257
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.151.257
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
109.905
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6.605
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
103.300
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.664.831
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.675.575
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
670.667
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
750 Prejeta vračila danih posojil (440+441+442+443)
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
7
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
7
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–7
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
560.000
50
ZADOLŽEVANJE
560.000
500 Domače zadolževanje
560.000
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
20.591
55
ODPLAČILO DOLGA
20.591
550 Odplačilo domačega dolga
20.591
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.125.429
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
539.409
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.664.831
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.125.429
«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se znesek 270.000 EUR nadomesti z zneskom 560.000 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0041/2014
Breznica, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti