Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1718. Sklep o merilih za določitev pomembne banke, stran 4503.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o merilih za določitev pomembne banke
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembne banke v zvezi z uveljavljanjem naslednjih zahtev, ki jih za pomembne banke določa ZBan-2 in Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013):
(a) v zvezi s pogoji za člane upravljalnega organa pomembne banke, ki istočasno opravljajo več direktorskih funkcij (tretji odstavek 36. člena ZBan-2),
(b) v zvezi z imenovanjem komisije za prejemke in komisije za imenovanja nadzornega sveta pomembne banke (četrti odstavek 49. člena ZBan-2),
(c) glede vzpostavitve službe skladnosti poslovanja (prvi odstavek 146. člena ZBan-2),
(d) glede javne objave kvantitativnih informacij v zvezi s prejemki na ravni članov upravljalnega organa banke (drugi odstavek 450. člena Uredbe (EU) št. 575/2013),
(e) glede razkritij na posamični ali subkonsolidirani podlagi za pomembne podrejene banke (drugi pododstavek prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe (EU) št. 575/2013).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen
(merila za določitev pomembne banke)
(1) Merila za določitev pomembne banke so opredeljena na podlagi dejavnikov iz tretjega odstavka 7. člena ZBan-2, in sicer:
– velikosti in notranje organiziranosti banke,
– narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih banka opravlja,
– pomena banke za lokalni trg.
(2) Banka Slovenije pri odločitvi o pomembnosti banke v zvezi z dejavniki iz prvega odstavka tega člena upošteva zlasti naslednja kvantitativna in kvalitativna merila:
(a) v zvezi z velikostjo in notranjo organiziranostjo banke:
– tržni delež banke, merjen po bilančni vsoti, znaša 5 % ali več,
– tržni delež banke, merjen po obsegu depozitov nebančnega sektorja, brez vlog države, znaša 5 % ali več,
– tržni delež banke, merjen po obsegu skupne izpostavljenosti tveganjem, znaša 5 % ali več,
– število vseh podrejenih družb banke,
– število zaposlenih,
– način izvajanja politik in praks prejemkov;
(b) v zvezi z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti, ki jih banka opravlja:
– vrste storitev/poslov, ki jih opravlja,
– vrste strank,
– poslovni model banke,
– geografska struktura poslovanja,
– uporaba naprednih metod za izračun kapitalskih zahtev ali modelov za izračun interne ocene kapitalskih potreb,
– obseg trgovalne knjige,
– obseg poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti;
(c) v zvezi s pomenom banke za lokalni trg:
– verjeten vpliv prenehanja ali opustitve dejavnosti banke na sistemsko likvidnost ter na plačilne, klirinške in poravnalne sisteme,
– tržni delež banke, merjen po obsegu vlog prebivalstva, znaša 5 % ali več.
(3) Banka Slovenije opredeli banko kot pomembno, če izpolnjuje vsaj tri izmed meril iz prve do tretje alineje točke (a) oziroma druge alineje točke (c) drugega odstavka tega člena.
(4) Banko, ki ni opredeljena kot pomembna na podlagi tretjega odstavka tega člena, Banka Slovenije opredeli kot pomembno, kadar lahko banka zaradi svojih značilnosti, opredeljenih z merili iz drugega odstavka tega člena, ob znatnem poslabšanju njenega poslovanja ali prenehanja oziroma opustitve dejavnosti pomembno vpliva na finančni sistem Republike Slovenije.
(5) Podrejeno banko iz 13. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ni opredeljena kot pomembna banka na podlagi tretjega ali četrtega odstavka tega člena, Banka Slovenije opredeli kot pomembno za namen izpolnjevanja zahteve iz točke (e) prvega odstavka 1. člena tega sklepa, kadar je razkritje informacij na posamični ali subkonsolidirani podlagi pomembno za celovito informiranje udeležencev trga v zvezi s profilom tveganosti banke.
4. člen
(odločba o določitvi pomembne banke)
(1) Banka Slovenije z odločbo ugotovi izpolnjevanje meril iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa in banko opredeli kot pomembno.
(2) Banka, ki je z odločbo opredeljena kot pomembna na podlagi tretjega ali četrtega odstavka 3. člena tega sklepa, mora izpolnjevati vse zahteve za pomembne banke iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa, razen zahteve iz točke (e), če gre za banko, ki ni podrejena banka iz 13. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(3) Banka Slovenije lahko banko iz drugega odstavka tega člena oprosti izpolnjevanja zahteve glede imenovanja komisije za prejemke iz četrtega odstavka 49. člena ZBan-2, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
(a) banka je podrejena EU nadrejeni banki, ki ima komisijo za prejemke, pristojno za bančno skupino, in banka dokazuje obstoj takšne komisije z ustrezno dokumentacijo te nadrejene banke, ali
(b) banka je podrejena EU nadrejeni banki in prevzame politike prejemkov te nadrejene banke in banka dokazuje prevzetje politik prejemkov nadrejene banke z ustrezno dokumentacijo.
(4) Če se po izdaji odločbe o določitvi pomembne banke dejavniki iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa spremenijo tako, da banka ni več pomembna po tretjem, četrtem ali petem odstavku 3. člena tega sklepa, Banka Slovenije na zahtevo banke ali po uradni dolžnosti z odločbo odloči o prenehanju statusa pomembne banke glede posameznih ali vseh zahtev iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije