Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015

Kazalo

1686. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje, stran 4458.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: priključek/ki) v Občini Kočevje (v nadaljevanju: Občina).
(2) Namen dodelitve sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo.
2. člen
(1) Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Kočevje. V primeru izgradnje skupnega priključka za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med lastniki objektov, samo eden. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
(2) Upravičenec lahko pridobi sredstva za en objekt le enkrat.
3. člen
Do sredstev po tem Pravilniku niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Kočevje niso hoteli z Občino Kočevje podpisati pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
4. člen
Sredstva za izgradnjo individualnih kanalizacijskih priključkov v Občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Kočevje.
5. člen
(1) Javni razpis se objavi na občinski spletni strani. V javnem razpisu se določi najmanj:
– predmet javnega razpisa,
– osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
– okvirna višina sredstev,
– določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,
– rok in naslov vložitve vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izdaji sklepa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(3) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
(4) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
(5) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev izda občinska uprava sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu Občine. Odločitev župana je dokončna.
6. člen
(1) Predmet sofinanciranja so hišni priključki, katerih upravičeni stroški presegajo 3.000,00 EUR. Razlika upravičenih stroškov nad 3.000,00 EUR se sofinancira v deležu 80%, vendar pa največ 25 EUR/m izvedenega kanala.
(2) Upravičeni stroški zajemajo stroške materiala (cevi, jaški, spojke ...) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela).
(3) Predmet sofinanciranja je kanalizacijski priključek od revizijskega jaška pri objektu upravičenca, do priključka na javni kanal.
(4) Investicija mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
7. člen
(1) Predmet sofinanciranja so tudi hišna črpališča za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje, ampak je potrebna vgradnja črpališča.
(2) Sofinancira se 50% upravičenih stroškov za dobavo in vgradnjo hišnega črpališča, vendar ne več kot 800,00 EUR za posamezno črpališče.
(3) Upravičeni stroški zajemajo stroške dobave črpališča po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela).
(4) Investicija mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
8. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;
– pri izvedbi in izračunu stroškov gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte, ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje, če so stroški nastali po 1. 1. 2013;
– dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, po katerem poteka priključni kanal oziroma imajo pridobljeno služnost za poseg na tujem zemljišču;
– upravičenci, ki bodo za več objektov gradili skupen priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov kanala in določiti osebo, ki bo zastopala uporabnike, sklenila pogodbo in dostavila razdelilnik delitve sredstev sofinanciranja;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo samo enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– sofinanciranje po 5. in 6. členu tega odloka se medsebojno ne izključujeta;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Kočevje.
9. člen
(1) Pred nakazilom sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa, mora biti investicija zaključena in plačani vsi računi, upravičenec pa dokončanje investicije dokazuje s potrdilom o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje, ki ga pridobi pri izvajalcu javne gospodarske službe.
(2) Po predložitvi vse dokumentacije, skladno z priloženimi navodili, se odloči s sklepom. Po pravnomočnosti sklepa se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
(3) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(4) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani Občine;
– bo omogočil Občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev.
(5) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava, služba, pristojna za javne gospodarske službe.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2015-2316
Kočevje, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.