Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1675. Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., stran 4427.

  
Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13), 29., 61. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in statutov občin so občinski sveti Občine Braslovče na 5. redni seji dne 8. 4. 2015, Občine Polzela na 5. redni seji dne 14. 4. 2015, Občine Prebold na 6. redni seji dne 9. 4. 2015, Občine Tabor na 6. redni seji dne 13. 4. 2015, Občine Vransko na 5. redni seji dne 5. 5. 2015 in Občine Žalec na 6. redni seji dne 16. 4. 2015 sprejeli
O D L O K
o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja status, upravljanje in organizacijo Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje).
(2) Podjetje ima status javnega podjetja po Zakonu o gospodarskih javnih službah in je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.
(3) Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje na reg. vl. št. 1-00146-00.
2. člen
(1) Ustanoviteljice in lastnice podjetja so Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec kot pravne naslednice bivše Občine Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice).
(2) Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v Skupščini podjetja in v Svetu ustanoviteljev, ki ga ustanoviteljice ustanovijo v skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi, v skladu s tem odlokom in Odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev.
3. člen
Ustanoviteljice so s Pogodbo o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec z dne 6. 4. 2000 določile višino osnovnega vložka posamezne ustanoviteljice v osnovnem kapitalu podjetja in lastninske deleže posamezne ustanoviteljice na premoženju, izločeno po 76. členu Zakona o gospodarskih javnih službah iz sredstev podjetja in ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
(1) Firma podjetja je: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je: JKP Žalec d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5.
III. DEJAVNOST
5. člen
(1) Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
C/20.150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
E/36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000
Ravnanje z odplakami
E/38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
E/38.310
Demontaža odpadnih naprav
F/42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F/42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110
Rušenje objektov
F/43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F/43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F/43.990
Druga specializirana gradbena dela
G/46.220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G/47.762
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/49.410
Cestni tovorni promet
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.111
Arhitekturno projektiranje
M/71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M/71.121
Geo-meritve, kartiranje
M/71.129
Total inž. dejavnost in tehnično svetovanje
M/71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N/81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
S/96.030
Pogrebna dejavnost
6. člen
(1) Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega organa določene kot gospodarske javne službe, opravlja podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje gospodarskih javnih služb.
(2) Podjetje izvršuje pooblastila in naloge, ki so določene v odlokih ustanoviteljic o gospodarskih javnih službah.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI
7. člen
(1) Osnovni kapital podjetja je 183.235 EUR.
(2) Ustanoviteljice imajo naslednje osnovne vložke in poslovne deleže:
Osnovni vložek
Poslovni delež
Občina Braslovče
23.820,55 EUR
13 %
Občina Polzela
23.820,55 EUR
13 %
Občina Prebold
21.988,20 EUR
12 %
Občina Tabor
9.161,75 EUR
5 %
Občina Vransko
14.658,80 EUR
8 %
Občina Žalec
89.785,15 EUR
49 %
(3) Ustanoviteljice lahko s posebno pogodbo uredijo medsebojna razmerja iz naslova lastništva poslovnih deležev v podjetju.
8. člen
(1) Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju brez javnega razpisa v najem in upravljanje s posebno pogodbo. Infrastruktura je namenjena izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot obvezne občinske gospodarske javne službe. S pogodbo o najemu in upravljanju infrastrukture se določijo pogoji najema in obseg dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso obvezne občinske gospodarske javne službe.
(2) Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je namenjeno in potrebno za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe, občine ne smejo prodati, zastaviti ali kako drugače odtujiti. Prav tako to premoženje ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
V. POLOŽAJ PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki so infrastrukturni objekti, naprave in omrežje in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe.
10. člen
(1) Podjetje zastopa in predstavlja direktor.
(2) Direktor podjetje zastopa neomejeno, razen pri pravnih poslih o prometu z nepremičninami in najemanju posojil, ki niso predvidena s poslovnim načrtom podjetja, za kar potrebuje soglasje skupščine podjetja.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Podjetje pridobiva prihodke:
– z opravljanjem svoje dejavnosti;
– iz proračunskih sredstev skladno z odloki ustanoviteljic;
– iz drugih virov, določenimi z zakonom ali odloki ustanoviteljic.
12. člen
Podjetje vodi poslovne knjige in izdela letno poročilo skladno s predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
VII. ORGANI USTANOVITELJEV IN PODJETJA
13. člen
(1) Organ ustanoviteljev je Svet ustanoviteljev.
(2) Organi podjetja so:
– Skupščina
– Nadzorni svet
– Direktor.
a) Svet ustanoviteljev
14. člen
(1) Svet ustanoviteljev sestavljalo župani občin ustanoviteljic.
(2) Vsak župan ima v Svetu ustanoviteljev podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka.
(3) Svet ustanoviteljev veljavno odloča, če so na seji prisotni člani sveta ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj večino vseh glasov. Na Svetu ustanoviteljev lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
(4) Svet ustanoviteljev odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače določeno.
(5) S tričetrtinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev odloča o sprejemu poslovnega poročila, delitvi dobička in pokrivanju izgube.
(6) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev odloča o sprejemanju poslovnega načrta podjetja in letnih računovodskih izkazov poslovanja. Z dvotretjinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev daje tudi predhodno soglasje k statutu podjetja in statusnim spremembam podjetja.
15. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam direktorja podjetja o poslovni politiki, dolgoročnih programih dela in srednjeročnih in letnih poslovnih načrtih podjetja,
– obravnava cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih daje v potrditev občinskim svetom ustanoviteljic,
– sprejema letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema poslovno poročilo in letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– daje predhodno soglasje k statutu podjetja in k statusnim spremembam podjetja,
– lahko zahteva sklic Skupščine in Nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja in vršilca direktorja po postopku, določenim v statutu,
– podpisuje pogodbo z direktorjem po postopku, določenim v statutu,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja, kolikor ni to določeno v predpisih države,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
b) Skupščina
16. člen
(1) Skupščino podjetja sestavljajo po en predstavnik vsake občine ustanoviteljice, ki jih imenujejo njihovi občinski sveti.
(2) Skupščina veljavno odloča, če so na seji prisotni člani Skupščine ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj večino vseh glasov. Vsaka ustanoviteljica ima v Skupščini en glas na dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka. Na Skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
(3) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače določeno.
(4) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Skupščina sprejema statut in statusne spremembe podjetja po predhodnem soglasju Sveta ustanoviteljev.
17. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema statut podjetja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– daje soglasje za odsvojitev nepremičnega premoženja,
– na predlog direktorja sprejema akt o ureditvi poslovnih skrivnosti,
– obravnava letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema splošne akte iz svoje pristojnosti,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
c) Nadzorni svet
18. člen
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja.
(2) Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih imenuje Občinski svet Občine Žalec enega člana, enega člana na osnovi usklajenega predloga županov ostalih občin imenujejo občinski sveti ostalih občin ustanoviteljic, enega člana pa imenujejo delavci podjetja na način in po postopku, določenim v statutu podjetja.
(3) Pri imenovanju članov nadzornega sveta se morajo upoštevati zakonski pogoji in kriteriji.
(4) Mandatna doba članov Nadzornega sveta je štiri leta, s pravico ponovnega imenovanja. Vsak član Nadzornega sveta ima pri odločanju en glas.
(5) Nadzorni svet izmed članov, ki sta predstavnika ustanoviteljic, izvoli predsednika sveta in njegovega namestnika.
(6) Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom podjetja ni drugače določeno.
19. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov podjetja,
– obravnava letni poslovni načrt podjetja,
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži Svetu ustanoviteljev,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem podjetja,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu in drugih predpisih.
d) Direktor
20. člen
(1) Direktor vodi delo in poslovanje podjetja.
(2) Direktorja imenuje Svet ustanoviteljev podjetja po postopku in na način, ki je določen s statutom podjetja.
(3) Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.
VIII. SPLOŠNI AKTI
21. člen
(1) Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov podjetja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
(2) Svet ustanoviteljev, Skupščina, Nadzorni svet in Direktor v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte podjetja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Skupščina podjetja sprejme statut v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Do sprejetja novih aktov se uporabljajo doslej veljavni splošni akti podjetja, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
24. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/01 z dopolnitvami).
(2) Ta odlok se lahko spremeni po enakem postopku, kot je bil sprejet.
(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
Župan 
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
Župan 
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Župan 
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.
Župan 
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Župan 
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
 

AAA Zlata odličnost