Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1656. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, stran 4404.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 5. redni seji dne 21. maja 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2014
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.310.460,32
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.184.292,62
70
DAVČNI PRIHODKI
11.863.647,78
700 Davek na dohodek in dobiček
9.595.968,00
703 Davek na premoženje
2.016.084,81
704 Domači davki na blago 
in storitve
251.594,97
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.320.644,84
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
1.510.301,89
711 Takse in pristojbine
7.752,21
712 Globe in druge denarne kazni
137.754,81
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
405.591,08
714 Drugi nedavčni prihodki
259.244,85
72
KAPITALSKI PRIHODKI
117.535,75
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
82.108,65
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
35.427,10
73
PREJETE DONACIJE
1.850,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.850,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.006.781,95
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
284.123,83
741 Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
1.722.658,12
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.743.174,04
40
TEKOČI ODHODKI
4.046.665,31
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.148.384,30
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
171.279,39
402 Izdatki za blago in storitve 
2.560.314,97
403 Plačila domačih obresti
124.248,36
409 Rezerve
42.438,29
41
TEKOČI TRANSFERJI
7.123.291,19
410 Subvencije
167.121,43
411 Transferji posameznikom 
in gospodinjstvom
2.987.481,21
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
758.825,98
413 Drugi tekoči domači transferji
3.209.862,57
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.400.049,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.400.049,36
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
173.168,18
431 Inves. transf. pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
85.218,44
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
87.949,74
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽKEK 
(I.-II.)
567.286,28
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ.
IN PROD. KAP. DELEŽ.
762,29
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. 
IN PROD. KAP. DELEŽ.
762,29
750 Prejeta posojila danih posojil
762,29
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
21.185,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
21.185,00
440 Dana posojila
21.185,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
21.185,00
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–20.422,71
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
577.257,26
55
ODPLAČILA DOLGA
577.257,26
550 Odplačilo domačega dolga
557.257,26
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–30.393,69
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.) 
–577.257,26
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–567.286,28
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
40.756,36 EUR
4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0056/2015-2
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.