Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1644. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna, stran 4385.

  
V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB in 26/14 – ZKme-1B), 4. in 11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrne (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih občinska uprava Občine Dobrna (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času.
Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
2. člen
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu z določili Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).
Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 1. ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, dnevni bari do 1. ure naslednjega dne;
3. diskoteke, nočni bari in bari z izvajanjem družabnega programa do 4. ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve, v skladu s prijavljenim programom prireditev.
Gostinski obrati, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko začnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
Za gostinske obrate in kmetije, ki se nahajajo izven strnjenih naselij po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna obratovalni čas ni omejen, razen v ponedeljek, torek, sredo in četrtek, ko je obratovanje v podaljšanem času dovoljeno do 1. ure naslednjega dne.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
4. člen
Občinska uprava lahko v izjemnih primerih izda gostincu soglasje za obratovanje izven obratovalnega časa, navedenega v 3. členu tega pravilnika.
5. člen
Občinska uprava pri izdaji soglasja kot merila upošteva naslednje okoliščine:
1. Potrebe razvoja turizma v občini:
a) oživitev vasi ali kraja,
b) vključevanje gostinskih obratov in kmetij z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov in kmetij, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,
d) oživitev dodatnih dejavnosti na kmetijah.
2. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, šole itd.
3. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:
a) skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
b) skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.
6. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 2. in 3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22. uro v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev, ki jih zbere občina, in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb;
– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo o kršitvi oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
7. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu izda do 20 soglasij v koledarskem letu za enodnevni podaljšan obratovalni čas, med 22. in 5. uro naslednjega dne ob organiziranih dogodkih.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe in policija.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015-1(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost