Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, stran 4215.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba dne 21. 5. 2015 sprejel
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 
Ι. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 – v nadaljevanju: odlok o OPPN. Odlok o OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/14.
2. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev) 
Spremembe in dopolnitve odloka o OPPN se nanašajo na velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter na etapnost izvedbe. Ostale vsebine odloka o OPPN se ne spreminjajo.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
3. člen 
(etapnost izvedbe) 
Na koncu 13. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Večnamenska pot bo urejena po funkcionalno zaključenih odsekih glede na uporabnost odsekov, pri čemer mora biti pot v območju križišča Vrtojbenske ceste z državno cesto izvedena v končno in zaključeno stanje.«
4. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
Tretji odstavek 14. člena Odloka o OPN se spremeni tako, da glasi:
»(3) Infrastruktura in priključki
– pri gradnji cest, cestnih priključkov, kolesarskih površin in površin za pešce so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega, investicijskega ali okoljevarstvenega vidika. Odstopanja so možna tudi zaradi začasne navezave na infrastrukturo ob Vrtojbenski cesti na severni strani območja OPPN. Odstopanja ne smejo vplivati na koto pritličja objekta št. 1. V primerih rešitev, ki v celoti ne ustrezajo prometnemu pomenu infrastrukture in vrstam prometa, ki jim je namenjena, je v postopkih projektiranja in gradnje v območju državne ceste R3-614 ter bodočega krožnega križišča potrebno upoštevati določila 6. točke 9. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US) in v skladu z določili navedene točke izdelati strokovne podlage ter na predlagane rešitve pridobiti ustrezno odobritev,
– ostali infrastrukturni priključki in naprave lahko odstopajo od rešitev v OPPN, kolikor se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobijo rešitve, primernejše s tehničnega, investicijskega ali okoljevarstvenega vidika,
– ostali infrastrukturni priključki in naprave lahko odstopajo od rešitev v OPPN, kolikor se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobijo rešitve, primernejše s tehničnega, investicijskega ali okoljevarstvenega vidika,
– plinovodno omrežje lahko odstopa od predvidenih rešitev tudi v primeru nezmožnosti pridobitve pravice graditi,
– nobeno od navedenih odstopanj ne sme onemogočati gradnje v OPPN predvidenih stavb, ne sme poslabšati prostorskih in okoljskih razmer, ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi, z vsemi odstopanji morajo soglašati upravljavci posamezne infrastrukture, varovalnih pasov in varovanih območij, ki jih odstopanja zadevajo.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(gradbena dovoljenja v postopku pridobivanja) 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2015-7
Šempeter pri Gorici, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti