Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1434. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče, stran 3814.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Luče na 5. redni seji dne 13. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospodarstva in obrti z namenom pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče za obdobje do 31. 12. 2020.
Opredelitev pojma »enotno podjetje«
»enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
2. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Luče se zagotavljajo v proračunu Občine Luče, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba, na predlog Odbora za gospodarstvo. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen ukrep in namen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Luče in druge za nadzor pristojne institucije.
Občina Luče lahko preverja namensko porabo sredstev pri prejemnikih pomoči. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
3. člen
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek za izplačilo mora vsebovati z razpisom opredeljena dokazila.
4. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Pomoči ni mogoče dodeliti za projekte, ki so že izvedeni.
Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
II. INSTRUMENTI POMOČI
5. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– sofinanciranje – dotacije.
III. PODROČJA IN NAMENI POMOČI
6. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene:
a) spodbujanje začetih investicij,
b) udeležba na sejmih in razstavah.
7. člen
Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te pomoči majhnim podjetjem so namenjeni za:
a) spodbujanje investicij,
b) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,
c) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti,
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
– udeležba na sejmih ali razstavah – stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Največji znesek dodeljene finančne pomoči lahko znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000,00 EUR. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR. Višina dodeljene pomoči se določi na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. V primeru, da obstaja za iste upravičene stroške tudi drugi vir državne ali de minimis pomoči, komulacja pomoči ne sme preseči zneska 5.000 €.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
IV. UPRAVIČENCI
8. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– gospodarske družbe z manj kot 50 zaposlenimi.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Luče. Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Luče, fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Luče.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, ribištva ter iz sektorjev primarne kmetijske proizvodnje ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Luče neporavnane zapadle obveznosti.
V. JAVNI RAZPIS
9. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva in obrti se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Luče in oglasni deski. Lahko se uporabijo tudi druge oblike obveščanja javnosti.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva;
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi; obvezni del dokumentacije je izjava iz katere je razvidno:
– koliko pomoči de minimis je prosilec prejel v preteklih dveh poslovnih letih in tekočem poslovnem letu
– ali je prosilec pripojeno podjetje, ali del drugega podjetja (pomembno zaradi kumulacije pomoči)
– s katerimi podjetji je prosilec povezan, pripisati je potrebno podatke o povezanih podjetjih
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bo odločeno o dodelitvi sredstev za razvoj.
11. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Luče v roku, ki je določen v razpisu.
12. člen
Prijave na javni razpis obravnava Odbor za gospodarstvo Občine Luče.
Odločba o dodelitvi sredstev za razvoj malega gospodarstva in obrti se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka. Takšna odločba pomeni tudi obvestilo prejemniku, da je prejel pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo komisije 1407/2013.
Pomoč se šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti odločbe o dodelitvi pomoči.
Evidence v zvezi z dodelitvijo pomoči se pri dajalcu pomoči hranijo 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče (Uradni list RS, št. 46/09).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-3
Luče, dne 13. maja 2015
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost