Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju, stran 3782.

Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 7. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
1. člen
Pri Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/09, 15/14) se naslov »Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju« spremeni tako, da se glasi »Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črtata 21. in 22. točka.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja izvajanje javne službe po tem odloku na celotnem območju občine v obliki javnega podjetja.
Izvajalec javne službe na celotnem območju občine je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o..«.
4. člen
Naslov »TRETJI DEL – KONCESIJSKO RAZMERJE«, naslov XIII. poglavja »PRAVNI MONOPOL KONCESIONARJA«, naslov XIV. poglavja »POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR«, naslov XV. poglavja »SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE IN RAZMERJA DO UPORABNIKOV«, naslov XVI. poglavja »POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE«, naslov XVII. poglavja »TRAJANJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA«, naslov XVIII. poglavja »PRAVO, KI SE UPORABI ZA REŠEVANJE SPOROV« in členi od 44. do 75. se črtajo.
5. člen
V enajsti alineji prvega odstavka 80. člena se briše besedilo »ne ravna v skladu z drugim odstavkom 53. člena in«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost