Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, stran 3783.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 7. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 103/11, 44/12, 107/13) se v naslovu poglavja 2. briše besedilo »ALI UPRAVLJANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA«.
2. člen
V 4. členu briše besedilo »ter v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se briše besedilo »ter krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija«.
V četrtem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ob izdaji soglasja mora Občina Idrija pridobiti in upoštevati mnenje krajevne skupnosti, za območje katere je vložena vloga za izdajo soglasja za prodajo.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se briše besedilo »ter v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje prodajnih mest prodaje blaga zunaj prodajaln po tem odloku je izbirna gospodarska javna služba, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o..«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se briše besedilo »ali krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Idrija, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost