Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1399. Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, stran 3756.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/45 z dne 14. januarja 2015 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO(2) iz lahkih gospodarskih vozil (UL L št. 9 z dne 15. 1. 2015, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/46/ES), ureja odobritev novih vozil, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila kakor tudi prodajo in začetek uporabe delov in opreme namenjene za vozila, ki so odobrena v skladu s tem pravilnikom.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za homologacijo in posamično odobritev vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila kakor tudi za dele in opremo, namenjeno za ta vozila.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za homologacijo ali posamično odobritev naslednjih vozil:
a) kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, določenih v Pravilniku o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 81/14);
b) dvo-tri in štirikolesnih vozil določenih v Pravilniku o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 57/14);
c) goseničnih vozil.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je homologacija ali posamična odobritev v skladu s tem pravilnikom možna za naslednja vozila, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika:
a) vozila, ki so načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih;
b) vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske, civilne zaščite, gasilskih enot in policije;
c) premične delovne stroje.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena je posamična odobritev v skladu s tem pravilnikom možna za naslednja vozila:
a) vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih;
b) prototipe vozil, ki se uporabljajo na cestah pod odgovornostjo proizvajalca zaradi izvedbe posebnega preskusnega programa, pod pogojem, da so bila načrtovana in izdelana posebej za ta namen.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »alternativne zahteve« so upravne določbe in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo določbe iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES;
2. »certifikat o homologaciji« je certifikat iz Priloge VI Direktive 2007/46/ES ali ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, obrazec sporočila iz ustrezne priloge k enemu od pravilnikov UN/ECE iz Dela I ali II Priloge IV Direktive 2007/46/ES, če se štejejo za enakovredne, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote homologiran;
3. »certifikat o posamični odobritvi« je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je določeno vozilo posamično odobreno;
4. »potrdilo o skladnosti« je dokument iz Priloge IX Direktive 2007/46/ES, ki ga izda proizvajalec in s katerim potrjuje, da je vozilo iz serije, homologirane v skladu s tem pravilnikom, ob izdelavi skladno z vsemi regulativnimi akti;
5. »dodelano vozilo« je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
6. »dokončano vozilo« je vsako vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
7. »homologacija« je postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve iz tega pravilnika ali regulativnih aktov iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES;
8. »hibridno električno vozilo« je hibridno vozilo, ki za namene mehanskega pogona pridobiva energijo iz obeh naslednjih virov shranjene energije/moči v vozilu:
– goriva,
– naprave za shranjevanje električne energije/moči (npr. baterija, kondenzator, vztrajnik/generator itd.);
9. »hibridno motorno vozilo« je vozilo z vsaj dvema različnima pretvornikoma energije in dvema različnima sistemoma za skladiščenje energije (v vozilu) za pogon vozila;
10. »homologacija po delih« je homologacijski postopek, s katerim se postopoma zbere cel sklop certifikatov o homologaciji za z vozilom povezane sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki na koncu pripelje do homologacije celotnega vozila;
11. »homologacija v enem delu« je postopek, s katerim se naenkrat opravi homologacija vozila kot celote;
12. »homologacijski organ« je organ, ki je pristojen za vse vidike homologacije tipa vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ali posamične odobritve vozila; za postopek izdaje soglasja, za izdajo in po potrebi razveljavitev certifikatov o homologaciji, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica); za imenovanje tehničnih služb ter za zagotavljanje, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti glede skladnosti proizvodnje;
13. »mešana homologacija« je postopek homologacije po delih, s katerim se v končni fazi homologacije celotnega vozila podelijo homologacije za enega ali več sistemov, ne da bi bilo treba izdati certifikate o homologaciji za te sisteme;
14. »motorno vozilo« je vsako vozilo z lastnim motornim pogonom, ki ima najmanj štiri kolesa in je dokončano, dodelano ali nedodelano, z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 25 km/h;
15. »nacionalna homologacija« je homologacijski postopek, določen v predpisih Republike Slovenije ali druge države članice, s tem da je veljavnost takšne homologacije omejena na ozemlje Republike Slovenije oziroma druge države članice;
16. »nedodelano vozilo« je vsako vozilo, ki potrebuje vsaj eno nadaljnjo stopnjo dodelave, da bi izpolnilo vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
17. »opisna dokumentacija« je opisna mapa, ki jo dopolnjujejo poročila o preskusih in vsi drugi dokumenti, ki sta jih tehnična služba ali homologacijski organ priložila v opisno mapo med opravljanjem svojih nalog, pri čemer je opisno dokumentacijo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
18. »opisna mapa« je popolna mapa z opisnim listom, dokumentacijo, podatki, risbami, fotografijami itd., ki jo predloži vlagatelj, pri čemer je opisno mapo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
19. »opisni list« je dokument iz Priloge I ali Priloge III Direktive 2007/46/ES ali iz ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, v katerem so predpisani podatki, ki jih mora navesti vlagatelj, pri čemer je opisni list možno predložiti v elektronski obliki;
20. »originalni deli ali oprema« so deli ali oprema, ki so izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih proizvajalec vozil določi za proizvodnjo delov ali opreme za sestavo zadevnega vozila. To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema. Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;
21. »osnovno vozilo« je vsako vozilo, ki se uporablja na začetni stopnji večstopenjskega homologacijskega postopka;
22. »posamična direktiva ali uredba« je direktiva ali uredba, navedena v Delu I Priloge IV Direktive 2007/46/ES. Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte;
23. »posamična odobritev« je postopek, s katerim se potrdi, da posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve;
24. »premični delovni stroj« je vsako vozilo na lastni pogon, posebej načrtovano in izdelano za opravljanje dela, ki zaradi svojih konstrukcijskih značilnosti ni primerno za prevoz potnikov ali blaga. Delovni stroji, nameščeni na podvozje motornega vozila, ne štejejo za premične delovne stroje;
25. »priklopno vozilo« je vozilo brez lastnega pogona, ki je načrtovano in izdelano za vleko z motornim vozilom;
26. »regulativni akt« je tehnična specifikacija za vozila, posamična direktiva, uredba ali pravilnik o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih tehničnih predpisov za vozila s kolesi, opremo in dele, ki se lahko vgradijo oziroma uporabijo na vozilih s kolesi in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov (Uradni list RS, št. 21/10 – Mednarodne pogodbe; v nadaljnjem besedilu: Sporazum);
27. »samostojna tehnična enota« je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;
28. »sestavni del« je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;
29. »seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije, ustrezno oštevilčena ali drugače označena, tako da se jasno prepoznajo vse strani, oblika tega dokumenta pa je taka, da predstavlja evidenco zaporednih korakov vodenja homologacije, zlasti datume pregledov in dopolnitev;
30. »sistem« je skupek naprav, ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve iz katerega koli regulativnega akta;
31. »tip vozila« so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v bistvenih pogledih, navedenih v Delu B Priloge II Direktive 2007/46/ES. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v isti prilogi direktive;
32. »večstopenjska homologacija« je postopek, s katerim lahko eden ali več homologacijskih organov, iz različnih držav članic potrdi, da glede na stanje dodelave tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve tega pravilnika;
33. »virtualna preskusna metoda« so računalniške simulacije, vključno z izračuni, ki dokazujejo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota izpolnjuje tehnične zahteve regulativnega akta. Za namene preskušanja pri virtualni metodi ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;
34. »vozilo« je vsako motorno ali njegovo priklopno vozilo;
35. »vozilo zaključka serije« je vsako vozilo iz dela zaloge, ki ga ni mogoče registrirati ali prodati ali dati v uporabo zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bila opravljena homologacija.
(2) Ostali izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot ga imajo v zakonu, ki ureja motorna vozila.
II. HOMOLOGACIJA VOZIL, SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT
4. člen
(obveznosti pristojnih organov)
(1) Proizvajalci, ki zaprosijo za homologacijo ali posamično odobritev, morajo izpolnjevati vse obveznosti iz tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ odobri le tista vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(3) Dovoljena je registracija, prodaja ali začetek uporabe vozil, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(4) Če vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, se ne sme prepovedati, omejiti ali preprečiti registracije, prodaje, začetka uporabe ali vožnje po cestah iz razlogov, povezanih z vidiki njihove izdelave in delovanja, zajetih s tem pravilnikom.
(5) Homologacijski organ posreduje Evropski komisiji uradno obvestilo o imenih, naslovu, elektronskem naslovu ter področju pristojnosti tehničnih služb, ki jih je v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, pooblastil za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.
5. člen
(obveznosti proizvajalcev)
(1) Proizvajalec je odgovoren za vse postopke homologacije in posamične odobritve ter za zagotavljanje skladnosti proizvodnje, ne glede na to, ali je proizvajalec neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
(2) V primeru večstopenjske homologacije je vsak proizvajalec odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je dodal na stopnji dodelave vozila. Proizvajalec, ki spremeni sestavne dele ali sisteme, ki so že bili homologirani v prejšnjih stopnjah, je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje teh sestavnih delov in sistemov.
(3) Za izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom proizvajalec s sedežem zunaj Evropske unije imenuje predstavnika s sedežem v Evropski uniji, ki ga bo zastopal v postopkih pri homologacijskem organu.
6. člen
(vrste postopkov za homologacijo vozil)
(1) Proizvajalec lahko izbere enega izmed naslednjih postopkov:
a) homologacijo po delih;
b) homologacijo v enem delu;
c) mešano homologacijo.
(2) Vloga za homologacijo po delih vsebuje opisno mapo v kateri so podatki, zahtevani v skladu s Prilogo III Direktive 2007/46/ES, priloženi pa so ji tudi vsi certifikati o homologaciji, ki jih zahtevajo posamezni ustrezni regulativni akti, navedeni v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES. V primeru homologacije sistema ali samostojne tehnične enote ima homologacijski organ v skladu z ustreznimi regulativnimi akti dostop do opisne dokumentacije sistema ali enote, dokler homologacija ni podeljena ali zavrnjena.
(3) Vloga za homologacijo v enem delu vsebuje opisno mapo v kateri so podatki, zahtevani v skladu s Prilogo I Direktive 2007/46/ES in regulativnimi akti, določenimi v Delu II Priloge III oziroma v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
(4) Če so opisni mapi priloženi podatki, določeni v Prilogi I Direktive 2007/46/ES, ki se zahtevajo za homologacijo teh sistemov v fazi homologacije vozila, lahko v postopku mešane homologacije homologacijski organ dovoli, da proizvajalec namesto enega ali več certifikatov o homologaciji sistema predloži poročila o preskusu.
(5) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena je treba v primeru večstopenjske homologacije vlogi priložiti naslednje podatke:
a) na prvi stopnji tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila;
b) na drugi in naslednjih stopnjah tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo izdelave, in kopijo certifikata o homologaciji vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave; proizvajalec poleg tega priloži podrobne podatke o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je dodelal vozilo.
(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko priložijo v skladu z mešanim postopkom iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Proizvajalec vlogo predloži homologacijskemu organu. Za določen tip vozila se lahko predloži samo ena vloga. Če homologacijski organ ugotovi, da je vlagatelj vložil vlogo za homologacijo tudi v kakšni drugi državi članici, vlogo za homologacijo zavrne. Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je potrebno vložiti svojo vlogo.
(8) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo od proizvajalca zahteva, da ta priloži vse dodatne informacije, potrebne za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi se zahtevajo, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.
(9) Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, kolikor je potrebnih za zadovoljivo izvedbo postopka homologacije.
7. člen
(vrste postopkov za homologacijo sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)
(1) Proizvajalec predloži vlogo homologacijskemu organu. Za določen tip sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko predloži samo ena vloga. Če homologacijski organ ugotovi, da je vlagatelj vložil vlogo za homologacijo tudi v kakšni drugi državi članici, vlogo za homologacijo zavrne. Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti svojo vlogo.
(2) Vlogi mora biti priložena opisna mapa z vsebino kot jo določajo posamezne direktive ali uredbe Evropske unije navedene v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
(3) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo od proizvajalca zahteva, da ta priloži vse dodatne informacije, potrebne za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi se zahtevajo, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.
(4) Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi posameznimi direktivami ali uredbami Evropske unije potrebnih za izvedbo zahtevanih preskusov navedene v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
8. člen
(izvajanje postopkov homologacije)
(1) Homologacijski organ ne sme podeliti homologacije, dokler ne zagotovi, da so bili postopki iz 12. člena tega pravilnika ustrezno in zadovoljivo izvedeni.
(2) Homologacijski organ podeli homologacijo v skladu z 9. in 10. členom tega pravilnika.
(3) Če homologacijski organ meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z zahtevami tega pravilnika predstavlja resno tveganje za prometno varnost ali resno škoduje okolju ali javnemu zdravju, lahko zavrne podelitev homologacije. V takem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Evropski komisiji pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri so pojasnjeni razlogi za njeno odločitev in navedeni dokazi za njene ugotovitve.
(4) Certifikati o homologaciji se oštevilčijo na način, naveden v Prilogi VII Direktive 2007/46/ES.
(5) Homologacijski organ v 20 delovnih dneh po izdaji certifikata pošlje homologacijskim organom drugih držav članic kopijo certifikata o homologaciji vozila (skupaj s prilogami) za vsak tip vozila, za katerega je bila homologacija podeljena. Namesto papirne kopije lahko pošlje elektronsko datoteko.
(6) Homologacijski organ nemudoma obvesti homologacijske organe drugih držav članic o zavrnitvi ali preklicu vsake homologacije vozila in razlogih za njegovo odločitev.
(7) Homologacijski organ vsake tri mesece homologacijskim organom drugih držav članic pošlje seznam homologacij sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je podelil, spremenil, zavrnil ali preklical v prejšnjem obdobju. Ta seznam vsebuje podatke, določene v Prilogi XIV Direktive 2007/46/ES.
(8) Če homologacijski organ iz druge države članice tako zahteva, mu homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, v 20 delovnih dneh od prejema takšne zahteve pošlje kopijo zadevnega certifikata o homologaciji, skupaj s prilogami. Namesto papirne kopije lahko pošlje elektronsko datoteko.
9. člen
(posebne določbe za homologacijo vozil)
(1) Homologacijski organ v skladu s postopki, določenimi v Prilogi V Direktive 2007/46/ES, podeli homologacijo za:
a) tip vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi IV Direktive 2007/46/ES;
b) tip vozila za posebne namene, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
(2) Homologacijski organ v skladu s postopki določenimi v Prilogi XVII Direktive 2007/46/ES podeli večstopenjsko homologacijo za tip nedodelanega ali dodelanega vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES, pri čemer se upošteva stopnja dodelave vozila. Večstopenjska homologacija se uporablja tudi za dodelana vozila, ki so jih preoblikovali ali spremenili drugi proizvajalci.
(3) Homologacijski organ za vsak posamezen tip vozila:
a) izpolni vse ustrezne dele certifikata o homologaciji, vključno s priloženim obrazcem rezultatov preskusov, v skladu z vzorcem iz Priloge VIII Direktive 2007/46/ES;
b) dopolni oziroma preveri seznam opisne dokumentacije;
c) vlagatelju nemudoma izda izpolnjen certifikat skupaj s prilogami.
(4) V primeru homologacije, v zvezi s katero so bile v skladu z 20. ali 21. členom tega pravilnika ali Prilogo XI Direktive 2007/46/ES uvedene omejitve glede njene veljavnosti ali neupoštevane nekatere določbe iz regulativnih aktov, se te omejitve oziroma neupoštevanja navedejo v certifikatu o homologaciji.
(5) Če podatki v opisni mapi vsebujejo določila za vozila za posebne namene, navedena v Prilogi XI Direktive 2007/46/ES, se ta določila navedejo tudi v certifikatu o homologaciji.
(6) Če proizvajalec izbere postopek mešane homologacije, homologacijski organ v Delu III opisnega lista, vzorec katerega je v Prilogi III Direktive 2007/46/ES, izpolni polja, ki se nanašajo na poročila o preskusih, določena v regulativnih aktih, za katera certifikati o homologaciji niso na voljo.
(7) Če proizvajalec izbere postopek homologacije v enem delu, homologacijski organ sestavi seznam veljavnih regulativnih aktov, vzorec katerega je v Dodatku k Prilogi VI Direktive 2007/46/ES in ta seznam doda k certifikatu o homologaciji.
10. člen
(posebne določbe za homologacijo sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo za sistem, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih posamičnih direktivah ali uredbah, kakor je predpisano v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
(2) Homologacijski organ podeli homologacijo za sestavni del ali samostojni tehnični enoti, ki je skladna s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih posamičnih direktivah ali uredbah, kakor je predpisano v Prilogi IV Direktive 2007/46/ES.
(3) Če so sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki so ali niso namenjeni za popravilo, servisiranje ali vzdrževanje, vključeni v homologacijo sistema za vozilo, se ne zahteva dodatna homologacija za sestavni del ali samostojno tehnično enoto, razen če tako določa ustrezen regulativni akt.
(4) Če sestavni del ali samostojna tehnična enota opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z zahtevami mogoče preverjati le takrat, ko sestavni del ali samostojna tehnična enota deluje v povezavi s temi drugimi deli vozila, se obseg homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omeji. V takih primerih certifikat o homologaciji določa omejitve pri uporabi in navaja posebne pogoje za namestitev. Če sestavni del ali samostojno tehnično enoto vgradi proizvajalec, je treba skladnost z vsemi ustreznimi omejitvami uporabe ali pogoji za namestitev preveriti tedaj, ko se vozilu podeli homologacija.
11. člen
(preskusi za homologacijo)
(1) Skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tem pravilniku in v regulativnih aktih iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES, se dokazuje z ustreznimi preskusi, ki jih opravijo imenovane tehnične službe. Preskusni postopki, posebna oprema in orodje, ki se zahtevajo za izvedbo teh preskusov, so navedeni v vsakem posameznem regulativnem aktu.
(2) Zahtevani preskusi se izvedejo na vozilih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so predstavniki tipa v postopku homologacije. Proizvajalec pa lahko v dogovoru s homologacijskim organom izbere vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, ki ni predstavnik tipa v postopku homologacije vendar pa združuje številne najbolj neugodne lastnosti glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja. V pomoč pri sprejemanju odločitev se lahko pri izbirnem postopku uporabijo virtualne preskusne metode.
(3) V dogovoru s homologacijskim organom, se lahko na zahtevo proizvajalca, ob upoštevanju regulativnih aktov iz Priloge XVI Direktive 2007/46/ES, kot alternative preskusnim postopkom iz prvega odstavka tega člena uporabijo virtualne preskusne metode. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati virtualne preskusne metode, so določeni v Dodatku 1 k Prilogi XVI Direktive 2007/46/ES. V Dodatku 2 k tej prilogi pa so določeni posebni preskusni pogoji.
12. člen
(skladnost proizvodnje)
(1) Homologacijski organ, ki podeli homologacijo, izvaja potrebne ukrepe v skladu s Prilogo X Direktive 2007/46/ES, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo skladnost le-teh s homologiranim tipom. Če je to potrebno, pri tem sodeluje s homologacijskimi organi drugih držav članic.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo stalno tako, da je proizvodnja vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ves čas skladna s homologiranim tipom. Če je to potrebno, pri tem sodeluje s homologacijskimi organi drugih držav članic. Preverjanje skladnosti izdelkov s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v Prilogi X Direktive 2007/46/ES in v tistih regulativnih aktih, ki vsebujejo posebne zahteve. V zvezi s tem lahko homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati, izvede preverjanje ali preskus, predpisan v regulativnih aktih iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES.
(3) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ugotovi, da se ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne izvajajo ali bistveno odstopajo od dogovorjenih ukrepov in časovnega načrta ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov, ali se ne izvajajo več, čeprav proizvodnja ni prekinjena, sprejme potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje določenega v tem pravilniku.
III. SPREMEMBE HOMOLOGACIJ
13. člen
(splošne določbe)
(1) Proizvajalec mora o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji nemudoma obvestiti homologacijski organ. Homologacijski organ se v skladu s tem poglavjem odloči ali bo spremenil homologacijo ali bo izdal novo homologacijo. Homologacijski organ se o tem lahko posvetuje z proizvajalcem.
(2) Vloga za spremembo homologacije se vloži pri homologacijskemu organu, ki je izdal prvotno homologacijo.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni pregledi ali preverjanja, mora o tem obvestiti proizvajalca, postopke iz 14. in 15. člena tega pravilnika pa uporabi šele po uspešno opravljenih pregledih oziroma preverjanjih.
14. člen
(posebne določbe za vozila)
(1) Če se podatki v opisni dokumentaciji spremenijo, se spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Na tak način izda tudi konsolidirane posodobljene različice opisne dokumentacije z izčrpnim opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če je poleg sprememb iz prejšnjega odstavka prišlo tudi do dejanskega stanja, ko:
a) so potrebni dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) je bil spremenjen kateri koli podatek v certifikatu o homologaciji, razen njegovih prilog;
c) začnejo veljati nove zahteve v skladu z regulativnim aktom, ki velja za homologirani tip vozila.
V takih primerih homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene razširitve. Na certifikatu o homologaciji sta jasno označena razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(3) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane posodobljene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije posodobljene različice.
(4) Če nove zahteve iz c) točke drugega odstavka tega člena s tehničnega vidika ne veljajo za ta tip vozila ali če te zahteve niso povezane s to kategorijo vozila, homologacije tega tipa vozila ni treba spreminjati.
15. člen
(posebne določbe za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote)
(1) Če se podatki v opisni dokumentaciji spremenijo, se spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Na tak način izda tudi konsolidirane posodobljene različice opisne dokumentacije z izčrpnim opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če je poleg sprememb iz prejšnjega odstavka prišlo tudi do dejanskega stanja, ko:
a) so potrebni dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) je bil spremenjen kateri koli podatek v certifikatu o homologaciji, razen njegovih prilog;
c) začnejo veljati nove zahteve v skladu z regulativnim aktom, ki velja za homologirani tip vozila.
V takih primerih, homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje podeljene razširitve. Če je sprememba homologacije potrebna zaradi zahtev iz c) točke tega odstavka, se posodablja tretji del številke homologacije. Na certifikatu o homologaciji sta jasno označena razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(3) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane posodobljene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije posodobljene različice.
16. člen
(izdaja sprememb in obveščanje)
(1) Homologacijski organ ob razširitvi posodobi ustrezne dele certifikata o homologaciji, njegove priloge in seznam opisne dokumentacije. Posodobljen certifikat in njegove priloge se vlagatelju izdajo takoj.
(2) Homologacijski organ v primeru popravka vlagatelju takoj izda popravljene dokumente oziroma konsolidirano posodobljeno različico, vključno s popravljenim seznamom opisne dokumentacije.
(3) Homologacijski organ o vseh spremembah homologacij obvesti homologacijske organe drugih držav članic v skladu s postopki, določenimi v 8. členu tega pravilnika.
IV. VELJAVNOST HOMOLOGACIJE VOZIL
17. člen
(prenehanje veljavnosti homologacije)
(1) Homologacija za vozila preneha veljati, če:
a) spremembe oziroma nove zahteve v katerem koli regulativnem aktu, ki velja za homologirano vozilo, postanejo obvezne za registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil, homologacije pa ni mogoče ustrezno posodobiti;
b) je proizvodnja homologiranega vozila prostovoljno dokončno ustavljena;
c) homologaciji poteče veljavnost na podlagi posebne omejitve.
(2) Če samo ena varianta znotraj tipa ali ena izvedenka znotraj variante ni več veljavna, homologacija za zadevno vozilo preneha veljati samo za to določeno varianto oziroma izvedenko.
(3) Če je proizvodnja določenega tipa vozila ustavljena, proizvajalec o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo za to vozilo. Ta organ po prejemu takega obvestila v roku 20 delovnih dni obvesti homologacijske organe drugih držav članic. Določbe 25. člena tega pravilnika veljajo zgolj za prenehanje veljavnosti homologacije v skladu z določili a) točke prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na določila prejšnjega odstavka proizvajalec v primerih homologacij za vozilo, ki se jim izteka veljavnost, o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.
(5) Homologacijski organ vse ustrezne informacije sporoči homologacijskim organom drugih držav članic takoj oziroma brez nepotrebnega odlašanja. V tem sporočilu se poleg drugih podatkov obvezno navedeta datum proizvodnje in identifikacijska številka zadnjega izdelanega vozila.
V. POTRDILO O SKLADNOSTI IN OZNAKE
18. člen
(potrdilo o skladnosti)
(1) Proizvajalec ki je imetnik homologacije vozila, mora izdati potrdilo o skladnosti, ki spremlja vsako dokončano, nedodelano ali dodelano vozilo, ki je izdelano skladno s homologiranim tipom vozila. Za nedodelano ali dodelano vozilo proizvajalec na drugi strani potrdila o skladnosti izpolni samo tiste podatke, ki so bili dodani ali spremenjeni na trenutni homologacijski stopnji, in potrdilu priloži vsa morebitna potrdila o skladnosti, izdana na prejšnji stopnji.
(2) Potrdilo o skladnosti, izdano v Republiki Sloveniji, se napiše v slovenskem jeziku. Homologacijski organ lahko zahteva, da se potrdilo o skladnosti, izdano v drugi državi članici, prevede v slovenski jezik.
(3) Potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Natisnjeno mora biti na papir, ki je zaščiten z barvnimi grafikami ali ima kot vodni znak oznako proizvajalca vozila.
(4) Potrdilo o skladnosti mora biti v celoti izpolnjeno in ne sme vsebovati omejitev glede uporabe vozila, razen tistih, ki so predvidene v regulativnem aktu.
(5) Obrazec potrdila o skladnosti je določen v Delu I Priloge IX Direktive 2007/46/ES. Potrdilo o skladnosti za vozila, homologirana v skladu z določbami drugega odstavka 20. člena tega pravilnika, v naslovu vsebuje besedilo »Za dokončana/dodelana vozila, homologirano ob uporabi 20. člena tega pravilnika (začasna homologacija)«.
(6) Za vozila, homologirana v skladu z 21. členom tega pravilnika potrdilo o skladnosti v naslovu vsebuje besedilo »Za dokončana/dodelana vozila, homologirana v majhnih serijah«, v neposredni bližini naslova pa letnico proizvodnje, ki ji sledi zaporedna številka med 1 in mejno vrednostjo, navedeno v tabeli v Prilogi XII Direktive 2007/46/ES, ki glede na vsako letnico proizvodnje označuje položaj tega vozila v okviru proizvodnje, določene za zadevno leto.
(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko proizvajalec namesto v pisni obliki, podatke ali informacije iz potrdila o skladnosti, v elektronski obliki posreduje homologacijskemu organu.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena izda proizvajalec za vsako vozilo, ki je izdelano skladno s homologiranim tipom in ki bo registrirano na ozemlju Republike Slovenije, potrdilo o skladnosti na obrazcu »Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa«, kot je določen s predpisom, ki ureja področje ugotavljanja skladnosti vozil.
(9) Če je bilo potrdilo iz prvega in osmega odstavka tega člena izgubljeno, prenarejeno, izrabljeno ali uničeno, izda proizvajalec, ki je izdal prvotno potrdilo o skladnosti, dvojnik potrdila. Če je proizvajalec prenehal obstajati, izda dvojnik potrdila homologacijski organ. Na sprednji strani dvojnika potrdila o skladnosti mora biti jasno viden napis »dvojnik«.
19. člen
(oznaka homologacije)
(1) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ne glede na to, ali je ta del sistema ali ne, vsak sestavni del ali enoto, izdelano skladno s homologiranim tipom, označi s homologacijskim znakom ali številko, kot jo zahteva direktiva ali uredba Evropske unije navedene v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES.
(2) Če oznaka homologacije ni potrebna, proizvajalec izdelek označi vsaj s svojim tovarniškim imenom ali blagovno znamko ter številko tipa in/ali identifikacijsko številko.
(3) Oznaka homologacije mora biti v skladu z Dodatkom k Prilogi VII Direktive 2007/46/ES.
VI. IZJEME
20. člen
(izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve)
(1) Homologacijski organ lahko na podlagi vloge proizvajalca podeli homologacijo za tip sistema, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, v katero so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki so nezdružljive z enim ali več regulativnimi akti iz Dela I Priloge IV Direktive 2007/46/ES pod pogojem, da imajo dovoljenje Evropske komisije.
(2) Homologacijski organ lahko podeli začasno homologacijo, ki je veljavna le v Republiki Sloveniji, za tip vozila, za katerega je zaprošena izjema, pod pogojem, da o tem takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice z dokumentacijo, ki vsebuje naslednje:
a) razloge, zaradi katerih tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo sistemu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, združljivost z zahtevami o skladnosti;
b) opis varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe;
c) opis preskusov in njihovih rezultatov, ki v primerjavi z zahtevami o skladnosti, od katerih se odstopa, potrjujejo, da je zagotovljena vsaj enaka raven varnosti in varovanja okolja.
(3) Homologacijski organi drugih držav članic se lahko odločijo, da začasno homologacijo iz prejšnjega odstavka priznajo na svojem ozemlju.
(4) Veljavnost začasne homologacije je najmanj 36 mesecev. Če Evropska komisija zavrne dovoljenje za začasno homologacijo, homologacijski organ takoj obvesti imetnika začasne homologacije, da bo v roku šestih mesecev od dneva odločitve Evropske komisije, začasna homologacija preklicana. Vozila, ki so bila izdelana v skladu z začasno homologacijo še preden je bila slednja preklicana, je dovoljeno registrirati, prodati ali dati v uporabo.
(5) V primerih, ko sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ustreza zahtevam pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma, ki urejajo ugotavljanje skladnosti oziroma homologacijo, se določbe tega člena ne uporabljajo.
21. člen
(homologacija za majhne serije)
(1) Homologacijski organ lahko na zahtevo proizvajalca podeli homologacijo za tip vozila, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz Dodatka k Delu I Priloge IV Direktive 2007/46/ES. Homologacijo podeli v skladu s postopkom, določenim v četrtem odstavku 6. člena tega pravilnika, in samo za serije vozil, ki količinsko ne presegajo omejitev, določenih v Delu A Oddelka 1 Priloge XII Direktive 2007/46/ES.
(2) Certifikati o homologaciji, podeljeni na podlagi tega člena, se oštevilčijo v skladu s Prilogo VII Direktive 2007/46/ES.
(3) Ta člen se ne uporablja za vozila za posebne namene.
22. člen
(nacionalna homologacija za majhne serije)
(1) Če ima za to utemeljene razloge, lahko homologacijski organ, za vozila izdelana v okviru količinskih omejitev, določenih v Oddelku 2 Dela A Priloge XII Direktive 2007/46/ES, podeli homologacijo, čeprav ta vozila ne izpolnjujejo kakšnih zahtev regulativnih aktov iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES, pod pogojem, da za podelitev homologacije tem vozilom določijo ustrezne alternativne zahteve. V takih primerih lahko homologacijski organ tudi ne upošteva ene ali več določb tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ za homologacijo vozil v skladu s tem členom upošteva sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so homologirane v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES.
(3) Vzorec certifikata o homologaciji vozil iz tega člena je določen v Prilogi VI Direktive 2007/46/ES. V certifikatu morajo biti podrobno opredeljene vrste odstopanj, priznanih na podlagi prvega odstavka tega člena. Ta certifikat o homologaciji ne sme imeti naslova »Certifikat o homologaciji vozila«, se pa oštevilči v skladu s Prilogo VII Direktive 2007/46/ES.
(4) Veljavnost te homologacije je omejena na ozemlje Republike Slovenije. Homologacijski organ lahko na željo proizvajalca pošlje s priporočeno pošto ali po elektronski pošti kopijo certifikata o homologaciji in vse priloge homologacijskim organom držav članic, ki jih določi proizvajalec, da se v roku 60 dni od prejema zahteve odločijo, ali bodo to homologacijo upoštevali na svojem ozemlju.
(5) V kolikor homologacijski organ prejme zahtevo iz prejšnjega odstavka od homologacijskega organa druge države članice, mu mora svojo odločitev o upoštevanju takšne homologacije sporočiti najkasneje v roku 60 dni od prejema te zahteve. Homologacijski organ homologacije ne zavrne, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njenim.
(6) Na zahtevo vlagatelja, ki želi vozilo prodati, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici, homologacijski organ vlagatelju izroči kopijo certifikata o homologaciji, vključno z opisno dokumentacijo. Če je takšno vozilo homologirano v drugi državi članici, se lahko v Republiki Sloveniji proda, registrira ali da v uporabo, razen če se upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne tehničnim določbam veljavnim na ozemlju Republike Slovenije.
23. člen
(posamične odobritve)
(1) Če ima za to utemeljene razloge, lahko homologacijski organ podeli posamično odobritev za določeno vozilo, čeprav to vozilo ni skladno z vsemi zahtevami tega pravilnika ali z zahtevami enega ali več regulativnih aktov, navedenih v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES, pod pogojem, da določi alternativne zahteve.
(2) Homologacijski organ ne izvaja porušnih preskusov, ampak za podelitev posamične odobritve uporabi vse ustrezne informacije, ki jih predloži vlagatelj in tako dokaže skladnost z alternativnimi zahtevami. Namesto alternativnih zahtev upošteva vsako že podeljeno homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
(3) Vlogo za posamično odobritev predloži proizvajalec ali lastnik vozila ali njun pooblaščenec, če prebiva ali ima sedež v Evropski uniji.
(4) Homologacijski organ podeli posamično odobritev, če je vozilo skladno z opisom, priloženim k vlogi, in če izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, ter po podelitvi nemudoma izda certifikat o posamični odobritvi. Obrazec certifikata o posamični odobritvi je po obliki enak certifikatu o homologaciji, kot je določen v Prilogi VI Direktive 2007/46/ES, in vsebuje vsaj informacije, ki so potrebne za izpolnitev vloge za registracijo, kakor jo določa pravilnik, ki ureja registracijo motornih in priklopnih vozil, ter obvezno vsebuje tudi identifikacijsko številko zadevnega vozila. Certifikati o posamičnih odobritvah ne smejo imeti naslova »homologacija vozila«.
(5) Veljavnost posamične odobritve je omejena na ozemlje Republike Slovenije. Če vlagatelj v Republiki Sloveniji želi prodati, registrirati ali dati v uporabo vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev v drugi državi članici, mora vlagatelj vlogi priložiti tudi izjavo homologacijskega organa, ki je odobritev podal, o tehničnih določbah, na podlagi katerih je bilo vozilo odobreno. V takih primerih homologacijski organ dovoli, da se vozilo proda, registrira ali da v uporabo, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bila podeljena posamična odobritev, niso enakovredne tehničnim določbam, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma jih za posamične odobritve uporablja homologacijski organ v Republiki Sloveniji.
(6) Če je to primerno, lahko homologacijski organ na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila podeli posamično odobritev za vozilo, ki je skladno z določbami tega pravilnika in z regulativnimi akti, navedenimi v Prilogi IV ali Prilogi XI Direktive 2007/46/ES. V takem primeru homologacijski organ upošteva posamično odobritev, podeljeno v drugi državi članici, in dovoli, da se vozilo lahko proda, registrira in da v uporabo.
(7) Določbe tega člena se lahko uporabljajo tudi za vozila, ki so bila homologirana v skladu s tem pravilnikom in so bila predelana, preden so bila prvič registrirana ali dana v uporabo.
24. člen
(posebne določbe)
Postopek, določen v prejšnjem členu, se lahko za določeno vozilo uporablja v zaporednih stopnjah v skladu z večstopenjskim postopkom homologacije. Ta postopek ne sme nadomestiti vmesne stopnje v okviru običajnega zaporedja v večstopenjskem postopku homologacije in se ne sme uporabljati za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.
VII. REGISTRACIJA, PRODAJA IN ZAČETEK UPORABE VOZILA
25. člen
(registracija, prodaja in začetek uporabe vozila)
(1) Registracija, prodaja ali začetek uporabe homologiranih vozil je dovoljena samo, če jim je priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z 18. členom tega pravilnika. Dovoljena je prodaja nedodelanih vozil, vendar se zavrne njihova registracija in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
(2) Vozila, ki so izvzeta iz zahtev glede potrdila o skladnosti, se lahko registrirajo, prodajo ali dajo v uporabo le, če izpolnjujejo ustrezne tehnične zahteve v skladu s tem pravilnikom.
(3) Število vozil, izdelanih v majhnih serijah, ki se registrirajo, prodajo ali so dana v uporabo v enem letu, ne sme presegati števila enot, navedenih v Delu A Priloge XII Direktive 2007/46/ES.
26. člen
(registracija, prodaja in začetek uporabe vozil zaključka serije)
(1) Za omejeno časovno obdobje in v okviru omejitev, določenih v Oddelku B Priloge XII Direktive 2007/46/ES, se lahko registrirajo, prodajo ali dajo v uporabo vozila, skladna s tipom vozila, katerega homologacija ni več veljavna. Navedeno se uporablja samo za vozila na ozemlju Evropske unije, ki imajo v času, ko so bila izdelana, veljavno homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ta homologacija postala neveljavna.
(2) Določba prejšnjega odstavka se lahko uporabi za dokončana vozila največ za obdobje dvanajstih mesecev od datuma prenehanja veljavnosti, za dodelana vozila pa največ za obdobje osemnajst mesecev po tem datumu.
(3) Zahtevo za odobritev registracije vozila iz prvega odstavka tega člena mora proizvajalec predložiti homologacijskemu organu. V zahtevi mora navesti tehnične oziroma gospodarske razloge, ki to upravičujejo. Homologacijski organ v roku treh mesecev od prejema zahteve odloči, ali bo in v kakšnemu številu vozil določenega tipa odobril registracijo v Republiki Sloveniji.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za vozila, ki imajo nacionalno homologacijo, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ta homologacija postala neveljavna, zaradi obveznega izvrševanja postopka homologacije.
(5) Homologacijski organ mora stalno izvajati ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi učinkovit nadzor števila vozil, ki bodo registrirana ali dana v uporabo v okviru postopka, določenega v tem členu.
27. člen
(prodaja in začetek uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot)
(1) Prodaja ali začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot sta dovoljena, če so izpolnjene zahteve ustreznih regulativnih aktov in so primerno označeni v skladu z 19. členom tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so posebej izdelane ali projektirane za nova vozila, ki jih ta pravilnik ne zajema.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme homologacijski organ dovoliti prodajo in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki ne ustrezajo določbam regulativnega akta na podlagi 20. člena tega pravilnika ali so namenjene vgradnji v vozila v okviru odobritev iz 21., 22. ali 23. člena tega pravilnika in se nanašajo na zadevne sestavne dele ali samostojne tehnične enote.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, in če regulativni akt ne določa drugače, sme homologacijski organ dovoliti prodajo in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, namenjenih vgradnji v vozila, za katera ob začetku njihove uporabe ni bila obvezna homologacija.
28. člen
(nevarna vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote)
Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami ali pravilni označenosti ogrožajo varnost v cestnem prometu ali okolje ali javno zdravje lahko inšpektorat, pristojen za promet, za največ šest mesecev prepove njihovo prodajo, začetek uporabe ali uporabo v Republiki Sloveniji. O tem inšpektorat, pristojen za promet, v skladu s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, takoj obvesti druge države članice in Evropsko komisijo, ter navede tudi razloge za svojo odločitev še posebej navede, če je bila odločitev posledica:
– pomanjkljivosti v ustreznih regulativnih aktih ali
– nepravilne uporabe ustreznih zahtev.
29. člen
(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso v skladu s homologiranim tipom)
(1) Če homologacijski organ meni, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki imajo potrdilo o skladnosti ali imajo ustrezno homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, mora sprejeti vse potrebne ukrepe (npr. odredba proizvajalcu, da uskladi proizvodnjo, preklic homologacije itd.), s katerimi zagotovi, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji uskladijo s homologiranim tipom. Homologacijski organ obvesti homologacijske organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih.
(2) Kot neskladnost s homologiranim tipom se štejejo odstopanja od podatkov v certifikatu o homologaciji ali opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar ustrezni regulativni akti taka odstopanja dovoljujejo in so odstopanja v dovoljenih mejah.
(3) Če homologacijski organ dokaže, da nova vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki imajo potrdilo o skladnosti ali imajo ustrezno homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, lahko od homologacijskega organa, ki je podelil homologacijo zahteva, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji še vedno skladni s homologiranim tipom. Če takšno zahtevo, od homologacijskega organa druge države članice, prejme homologacijski organ v Republiki Sloveniji mora ta preverjanja opraviti takoj oziroma najpozneje v roku šest mesecev od prejema zahteve. Pri tem po potrebi sodeluje s homologacijskim organom države, ki je ukrepe zahtevala. Če ugotovi neskladnost takoj sprejme ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Homologacijski organ od homologacijskega organa druge države članice, ki je sistemu, sestavnemu delu, samostojni tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu podelil homologacijo, zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se vozila v proizvodnji ponovno uskladijo s homologiranim tipom, v naslednjih primerih:
a) pri homologaciji vozila, kjer do neskladnosti vozila pride izključno zaradi neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;
b) pri večstopenjski homologaciji, kjer gre neskladnost vozila pripisati izključno neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je del nedodelanega vozila, ali neskladnosti samega nedodelanega vozila.
(5) Homologacijski organ v 20 delovnih dneh o preklicu homologacije in razlogih zanj obvesti homologacijske organe drugih držav članic.
(6) Če se homologacijski organ ne strinja z ugotovljeno neskladnostjo, si skupaj z vpletenimi homologacijski organi prizadeva razrešiti spor in o tem obvesti Evropsko komisijo.
30. člen
(prodaja in začetek uporabe delov in opreme, ki lahko pomenijo veliko tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov)
(1) Prodaja, ponujanje v prodajo ali začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje sistemov, ki so bistveni za varnost vozila ali njegovo okoljsko učinkovitost, je dovoljena samo, če je te dele ali opremo odobril homologacijski organ v skladu z določbami tega člena.
(2) Dele ali opremo iz prejšnjega odstavka se vključi na seznam, ki je določen v Prilogi XIII Direktive 2007/46/ES. Odločitev o tem homologacijski organ sprejme na podlagi predhodne ocene, ki jo navede v svojem poročilu, njen cilj pa je ustrezno ravnotežje med obstojem resnega tveganja za varnost ali za okoljsko učinkovitost vozil, opremljenih z obravnavanimi deli ali opremo in med učinkom možne uvedbe dovoljenja za dele ali opremo iz tega člena na potrošnike in proizvajalce na poprodajnem trgu.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za originalne dele ali opremo, ki je vključena v homologacijo sistema za vozilo, ter za dele ali opremo, ki je homologirana v skladu z določbami enega od regulativnih aktov iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES. Določbe prvega odstavka tega člena pa se uporabljajo tudi za takšne dele in opremo, če homologacija ne upošteva vidikov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Prvi odstavek tega člena ne velja za dele ali opremo, proizvedeno izključno za vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih in niso namenjena uporabi na javnih prometnih površinah. Če so ti deli ali oprema namenjeni tako dirkalnim avtomobilom kot tudi vozilom namenjenim za uporabo na javnih prometnih površinah, jih je dovoljeno prodajati ali ponujati za prodajo širši javnosti za uporabo na javnih prometnih površinah samo, če ustrezajo zahtevam tega člena.
(5) V primeru delov in opreme iz tega člena homologacijski organ obvesti Evropsko komisijo, ki po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi določi postopek in zahteve glede postopka odobritve iz prvega odstavka tega člena ter sprejme določbe za nadaljnje posodobitve seznama iz Priloge XIII Direktive 2007/46/ES. Zahteve, ki jih določi Evropska komisija, obsegajo predpise za varnost, varstvo okolja in po potrebi standarde testiranja. Temeljijo lahko na regulativnih aktih iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES, lahko so oblikovane v skladu s trenutnim stanjem varnostne in okoljske tehnologije ter tehnologije za testiranje, če to ni ustrezen način za doseganje potrebne varnosti ali okoljskih ciljev, pa so lahko sestavljene iz primerjave dela ali opreme z okoljsko učinkovitostjo in varnostjo originalnega vozila ali po potrebi katerega koli od njegovih delov.
(6) Proizvajalec delov ali opreme, ki želi odobritev delov ali opreme v skladu s tem členom, predloži homologacijskemu organu poročilo o preskusu, ki ga sestavi imenovana tehnična služba in ki potrjuje, da so deli ali oprema, za katere se zahteva odobritev, v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka. Proizvajalec lahko predloži vlogo za isti tip in del pri homologacijskem organu samo, če vloge za isti tip ali del ni predložil že homologacijskem organu v drugi državi članici. Vloga zajema podrobnosti o proizvajalcu dela ali opreme, tipu, identifikaciji in številki dela ali opreme, za katere se zahteva odobritev, ime proizvajalca vozila, tip vozila in, če je potrebno, leto izdelave ali vse druge informacije, ki omogočajo identifikacijo vozila, za katerega so namenjeni ti deli ali oprema. Ko homologacijski organ na podlagi poročila o preskusu in drugih dokazov ugotovi, da zadevni deli ali oprema ustrezajo zahtevam iz petega odstavka tega člena, proizvajalcu nemudoma izda certifikat. Ta certifikat dovoljuje, da se deli ali oprema prodajo, dajo v prodajo ali da se z njimi opremijo vozila v Evropski uniji, ob upoštevanju desetega odstavka tega člena. Certifikat mora biti oštevilčen v skladu s številčnim sistemom certifikatov, ki ga določi Evropska komisija.
(7) Vsak del ali kos opreme, odobren v skladu s tem členom, mora biti ustrezno označen v skladu z zahtevami o označevanju in pakiranju, ki jih določi Evropska komisija.
(8) Proizvajalec nemudoma obvesti homologacijski organ o kakršni koli spremembi, ki vpliva na pogoje, pod katerimi je bil izdan. Homologacijski organ odloči, ali je treba certifikat ponovno preučiti ali na novo izdati in ali so potrebni dodatni pregledi. Proizvajalec mora zagotavljati, da so deli in oprema izdelani in se izdelujejo v okviru pogojev, pod katerimi je bil izdan certifikat.
(9) Homologacijski organ pred izdajo odobritve preveri obstoj mehanizmov in postopkov za zagotovitev učinkovite kontrole skladnosti proizvodnje.
(10) Kadar homologacijski organ ugotovi, da se pogoji za izdajo soglasja ne izpolnjujejo več, zahteva, da proizvajalec sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da deli ali oprema spet izpolnjujejo pogoje skladnosti. Če proizvajalec tega ne zagotovi, homologacijski organ prekliče odobritev.
(11) Če homologacijski organ v zvezi s certifikati iz šestega odstavka tega člena pride v spor z drugimi homologacijskimi organi držav članic to sporoči Evropski komisiji. Ta po posvetovanju z državami članicami sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zahtevo po preklicu odobritve, če je to potrebno.
(12) Ta člen se ne uporablja za del ali kos opreme, dokler ni na seznamu iz drugega odstavka tega člena. Za vsak vnos ali skupino vnosov v ta seznam se določi razumno prehodno obdobje, da lahko proizvajalec dela ali opreme zaprosi za odobritev in jo tudi pridobi. Hkrati se lahko, če je potrebno določi datum, ki iz uporabe tega člena izvzema dele in opremo za vozila, ki so homologirana pred tem datumom.
31. člen
(odpoklic vozil)
(1) Če mora proizvajalec, kateremu je bila podeljena homologacija za vozila, na podlagi določb regulativnega akta ali predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, odpoklicati vozila, ki so že bila prodana, registrirana ali dana v uporabo, ker eden ali več sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so nameščeni v vozilo, kljub ustrezni potrditvi v skladu s tem pravilnikom predstavlja resno tveganje za varnost na cesti, javno zdravje ali varstvo okolja, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo vozila.
(2) Proizvajalec homologacijskemu organu predlaga sklop ustreznih popravnih ukrepov za zmanjšanje tveganja iz prejšnjega odstavka. Homologacijski organ predlagane ukrepe takoj sporoči organom drugih držav članic. Če takšno obvestilo homologacijskega organa druge države članice dobi homologacijski organ v Republiki Sloveniji, takoj zagotovi, da se zahtevani ukrepi na ozemlju Republike Slovenije učinkovito izvajajo.
(3) Če homologacijski organ meni, da so ukrepi, ki jih je predlagal homologacijski organ druge države nezadostni oziroma niso bili izvedeni dovolj hitro, nemudoma o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo vozila. Če takšno obvestilo dobi homologacijski organ v Republiki Sloveniji o tem takoj obvesti proizvajalca. Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ni zadovoljen z ukrepi proizvajalca, sprejme vse potrebne zaščitne ukrepe (npr. preklic homologacije vozila, dodatne zahteve proizvajalcu itd.). V primeru preklica homologacije vozila homologacijski organ v 20 delovnih dneh s priporočenim pismom ali v ustrezni elektronski obliki obvesti proizvajalca, homologacijske organe držav članic in Evropsko komisijo.
(4) Ta člen se uporablja tudi za dele, za katere ne veljajo zahteve regulativnega akta.
32. člen
(obveščanje o odločitvah in razpoložljivih pravnih sredstvih)
Vse svoje odločitve na podlagi tega pravilnika mora homologacijski organ podrobno obrazložiti in navesti vse razloge za svojo odločitev. Vsaka odločitev se sporoči vsem strankam postopka, ki jih mora tudi obvestiti o pravnih sredstvih, ki so jim na voljo, in o časovnih omejitvah, ki veljajo za ta pravna sredstva.
VIII. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNIH INFORMACIJ
33. člen
(informacije za uporabnike)
(1) Proizvajalec ne sme predložiti tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki, predvidenimi v tem pravilniku ali regulativnih aktih iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES, če se ti podatki razlikujejo od podatkov, katere je odobril homologacijski organ.
(2) Kadar regulativni akt to posebej določa, proizvajalec uporabnikom da na voljo vse pomembne podatke in potrebna navodila, ki opisujejo posebne pogoje ali omejitve za uporabo vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote. Te informacije se predložijo v uradnih jezikih Evropske unije. V dogovoru s homologacijskim organom se informacije predložijo v ustrezni dokumentaciji, na primer v priročniku za lastnika ali navodilih za vzdrževanje.
34. člen
(informacije za proizvajalce sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)
(1) Proizvajalec vozila, odvisno od primera, da proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na voljo vse podatke, vključno z risbami, ki so posebej navedene v prilogi ali dodatku k regulativnem aktu, ki so potrebni za homologacijo sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ali nujno potrebni za pridobitev odobritve v skladu s 30. členom tega pravilnika. Proizvajalec vozila lahko od proizvajalcev sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot zahteva sklenitev pogodbe o varovanju zaupnih informacij, ki niso namenjene splošni uporabi, vključno z informacijami povezanimi s pravicami intelektualne lastnine.
(2) Proizvajalec, ki je imetnik certifikata o homologaciji za sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki v skladu s četrtim odstavkom 10. člena tega pravilnika vključujejo omejitve uporabe ali posebne pogoje za vgradnjo ali oboje, v zvezi s tem proizvajalcu vozil predloži vse podrobne informacije. Kadar regulativni akt to določa, proizvajalec sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot skupaj s proizvedenimi sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami predloži navodila v zvezi z omejitvami uporabe ali posebnimi pogoji za vgradnjo ali oboje.
IX. IMENOVANJE IN PRIGLASITEV TEHNIČNIH SLUŽB
35. člen
(imenovanje tehničnih služb)
(1) Homologacijski organ imenuje tehnične službe, ki izpolnjujejo pogoje in druge zahteve tega pravilnika.
(2) Tehnične službe same izvajajo ali nadzirajo preskuse, potrebne za homologacijo ali preglede, določene v tem pravilniku ali regulativnemu aktu iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES, razen če so posebej dovoljeni alternativni postopki. Tehnične službe ne smejo opravljati preskusov ali pregledov, za katere niso bile z imenovanjem ustrezno pooblaščene.
(3) Tehnične službe se glede na področje pristojnosti delijo na štiri kategorije in sicer:
a) v kategorijo A sodijo tehnične službe, ki v svojih prostorih izvajajo preskuse, določene v tem pravilniku in regulativnih aktih iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES;
b) v kategorijo B sodijo tehnične službe, ki nadzirajo preskuse, določene v tem pravilniku in regulativnih aktih iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES, ki se izvajajo v prostorih proizvajalca ali v prostorih tretje stranke;
c) v kategorijo C sodijo tehnične službe, ki redno ocenjujejo in spremljajo postopke proizvajalca za nadzor skladnosti proizvodnje;
d) v kategorijo D sodijo tehnične službe, ki nadzirajo ali izvajajo preskuse ali preglede v okviru nadzora skladnosti proizvodnje.
(4) Tehnične službe dokažejo ustrezne sposobnosti, posebno tehnično znanje in dokazane izkušnje na posebnih področjih tega pravilnika in regulativnih aktov iz Priloge IV Direktive 2007/46/ES.
(5) Tehnične službe morajo tudi izpolnjevati in upoštevati standarde, pomembne za dejavnosti, ki jih izvajajo in so določeni v Dodatku 1 k Prilogi V Direktive 2007/46/ES. Vendar pa se ta zahteva ne uporablja za namene zadnje stopnje večstopenjskega postopka homologacije iz 24. člena tega pravilnika.
(6) Homologacijski organ lahko deluje kot tehnična služba za eno ali več dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje namesto njega, je glede na regulativne akte iz Priloge XV Direktive 2007/46/ES lahko imenovan za tehnično službo za dejavnosti kategorije A.
(8) Tehnične službe iz držav nečlanic, razen tistih, ki so bile imenovane v skladu s šestim odstavkom tega člena, so lahko priglašene za tehnično službo le v okviru dvostranskega dogovora med Evropsko unijo in to državo nečlanico.
36. člen
(presoja usposobljenosti tehničnih služb)
(1) Usposobljenost tehničnih služb iz prejšnjega člena se prikaže v poročilu o presoji, ki ga pripravi homologacijski organ. Poročilo lahko vključuje tudi certifikat o akreditaciji, ki ga izda akreditacijski organ.
(2) Presoja, na podlagi katere je izdelano poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena, mora biti izvedena v skladu z določbami Dodatka 2 k Prilogi V Direktive 2007/46/ES. Poročilo o presoji se ponovno preveri najkasneje po treh letih od njegove izdaje.
(3) Poročilo o presoji se na zahtevo predloži Evropski komisiji.
(4) Homologacijski organ, ki deluje kot tehnična služba, dokaže skladnost z zahtevami tega pravilnika na podlagi dokumentarnih dokazil. To vključuje presojo, ki jo opravijo ocenjevalci, ki so neodvisni od dejavnosti, za katere se izvaja ocena. Ti ocenjevalci lahko pripadajo isti organizaciji, pod pogojem, da so vodeni neodvisno od osebja, ki izvaja dejavnosti, ki so predmet presoje.
(5) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje v njegovem imenu in je imenovan za tehnično službo, mora tudi izpolnjevati in upoštevati določbe tega člena.
37. člen
(postopki priglasitve)
(1) Homologacijski organ za imenovane tehnične službe Evropski komisiji sporoči ime oziroma naziv, naslov, elektronski naslov, imena odgovornih oseb in kategorijo dejavnosti, za katere so bile imenovane. Evropski komisiji sporoči tudi vse poznejše spremembe teh podatkov. V priglasitvi je navedeno, za izvajanje katerih regulativnih aktov so bile tehnične službe imenovane.
(2) Tehnična služba lahko za namene homologacije izvaja dejavnosti iz 35. člena tega pravilnika le, če je bila Evropski komisiji predhodno priglašena.
(3) Homologacijski organ lahko imenuje in priglasi tudi tehnične službe iz drugih držav članic, ne glede na kategorijo dejavnosti, ki jo ta tehnična služba izvaja, in ne glede na to, če je bila imenovana in priglašena že v drugi državi članici.
(4) Če regulativni akt zahteva imenovanje določene organizacije ali pristojnega organa, katerega dejavnost ni vključena v dejavnosti iz 35. člena tega pravilnika, se priglasitev opravi v skladu z določbami tega člena.
X. ENAKOVREDNOST HOMOLOGACIJ
38. člen
(enakovrednost homologacij v skladu s pravilniki UN/ECE)
(1) Homologacije izdane na podlagi pravilnikov UN/ECE, ki so navedeni v Delu I Priloge IV in v Prilogi XI Direktive 2007/46/ES, so enakovredne homologacijam, izdanim na podlagi tega pravilnika. Take homologacije veljajo za kategorije vozil, navedene v ustreznih stolpcih tabele v Delu I Priloge IV in Priloge XI Direktive 2007/46/ES.
(2) Homologacije izdane na podlagi pravilnikov UN/ECE, ki so navedeni v Delu II Priloge IV Direktive 2007/46/ES, so enakovredne homologacijam, izdanim na podlagi tega pravilnika, če imajo enako področje uporabe in vsebino. Homologacijski organ sprejme homologacije, podeljene v skladu s pravilniki UN/ECE in z njimi povezane homologacijske oznake namesto ustreznih homologacij in homologacijskih oznak, dodeljenih v skladu s tem pravilnikom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(veljavnost pooblastil)
Na podlagi pooblastil, danih tehničnim službam za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09 in 78/09) lahko le-te do preklica izvajajo postopke in dejanja iz II. in III. poglavja tega pravilnika v okviru dosedanjih pooblastil.
40. člen
(veljavnost obstoječih homologacij)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika ostajajo v veljavi vse homologacije za vozila kategorij M, N in O ter za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, podeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika. Te homologacije so lahko predmet razširitve v skladu s tem pravilnikom.
41. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09 in 78/09).
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-404/2012/
Ljubljana, dne 23. aprila 2015
EVA 2012-2430-0179
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina