Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

Kazalo

1226. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 3253.

Na podlagi 10. in 11. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 96/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12, 98/13 in 38/14, v nadaljevanju Sklep) se drugi odstavek 10.a člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Banka, ki ima pozitivni letni prirast vlog nebančnega sektorja, mora ob koncu posameznega četrtletja izpolnjevati GLTDF, ki je enak ali večji od 0 % (GLTDF >= 0 %). To pomeni, da banke s pozitivnim letnim prirastom vlog nebančnega sektorja v istem obdobju ne zmanjšujejo obsega bruto zneska kreditov nebančnemu sektorju.".
2. člen
Točka (a) prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(a) naložbe, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, ki so opredeljeni v splošnih pogojih Banke Slovenije, ki urejajo izvajanje okvira denarne politike;".
3. člen
Prva alineja točke (d) prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"– terminski posli, odprti nekriti akreditivi, pogodbene odobrene kreditne linije bankam in nečrpani del odobrenih kreditov, ki ne izpolnjujejo kriterijev primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, ki so opredeljeni v splošnih pogojih Banke Slovenije, ki urejajo izvajanje okvira denarne politike, vse višini 100 %;".
4. člen
(1) V prvem stavku drugega odstavka 10.b člena se črta beseda "točke (a)".
(2) Črta se tretji odstavek.
(3) V prvem stavku četrtega, petega, šestega, sedmega in osmega odstavka se črtata besedi "oziroma tretjega".
5. člen
Obstoječi obrazec GLTDF, ki je sestavni del Sklepa, se nadomesti z novim obrazcem GLTDF, katerega vsebina in oblika sta razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. aprila 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije