Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3223.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 15. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06).
2. člen
Drugemu odstavku 4. člena se doda šesta točka tako, ki se glasi:
»6. dejavnost parkirišč.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 5. 2015.
Št. 007-0006/20016
Slovenj Gradec, dne 17. aprila 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost