Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015

Kazalo

1098. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje, stran 2944.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
S tem odlokom se določajo: pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje, organiziranost in način delovanja javne organizirane tržnice kot izbirne gospodarske javne službe, pogoji za organiziranje občasne prodaje na javnih površinah in površinah v zasebni lasti, pravice in obveznosti upravljavcev prodajnih mest ter prodajalcev na teh prodajnih mestih ter izvajanje nadzora nad prodajo blaga zunaj prodajaln.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– Prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.
– Potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga.
– Za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo, iz katerega se prodaja suha roba, jabolka …).
– Prodajalec po tem odloku je vsak, ki si pridobi soglasje oziroma dovoljenje na podlagi tega odloka in ima sklenjen pravni odnos z upravljavcem površine, na kateri prodaja.
– Upravljavec površin za prodajo blaga zunaj prodajaln je:
– za površine, ki so v lasti občine Kočevje ali pa predstavljajo javno dobro v upravljanju občine Kočevje – občina Kočevje;
– za površine, ki skladno s tem odlokom sodijo v okvir javne organizirane tržnice – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.;
– za površine v zasebni lasti – lastnik zemljišča, kjer se bo prodaja izvajala, ali z njegove strani imenovana odgovorna oseba.
– Prodajno mesto je površina prostora, na katerem prodajalec izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln.
– Občinska taksa je plačilo za uporabo površin prodajnega mesta, ki so v upravljanju Občine Kočevje, in je določena z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).
– Uporabnina je plačilo prodajnega mesta na prostoru javne organizirane tržnice s skupnim imenom Tržnica Kočevje in je določena s tržnim redom.
3. člen
(pravne podlage)
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, z določili tržnega reda in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
II. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V UPRAVLJANJU OBČINE KOČEVJE
4. člen
(dovoljenje za prodajo)
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln, razen za površine, ki predstavljajo površine javne organizirane tržnice, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa občinske uprave, skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi dovoljenje za vse prodajalce.
(3) V dovoljenju občina določi prostor in časovni termin prodaje blaga ter odmeri občinsko takso.
5. člen
(pogoji za prodajo)
(1) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v dovoljenju.
(2) Župan na predlog občinske uprave s sklepom določi posamezne lokacije v občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno blago se lahko prodaja na njej.
(3) Po koncu prodaje mora prodajalec na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
(4) V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki ni niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi.
(5) Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah od 8. do 20. ure, natančen termin prodaje je določen v izdanem dovoljenju. V času prireditev se lahko določi tudi drugi obratovalni čas.
III. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V LASTI ZASEBNEGA LASTNIKA
6. člen
(prodaja na zasebnih površinah)
(1) Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah.
(2) V teh primerih je potrebno za prodajo pridobiti pisno soglasje Občine Kočevje.
(3) Vlogo za soglasje mora vlagatelj občini oddati najmanj 10 dni pred začetkom nameravane prodaje, razen v primeru prodaje hitro pokvarljivega blaga, v tem primeru mora prodajalec vlogo oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
(4) V vlogi mora vlagatelj navesti:
– podatke o prodajalcu,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka in podobno),
– način prodaje zunaj prodajaln, opis ali fotografijo prodajnega mesta (npr. stojnice, avtomata ipd.),
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje),
– podatke o registraciji za opravljanje dejavnosti.
(5) Vloga za soglasje se vloži pri Občini Kočevje.
(6) Vlogi, če vlagatelj ni lastnik zemljišča, na katerega se vloga nanaša, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika zemljišča oziroma pogodbo, iz katere izhaja upravičenost vlagatelja do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje.
(7) Soglasje se izda pod pogoji iz 5. člena tega odloka.
7. člen
(zavrnitev soglasja)
(1) Občina lahko zavrne izdajo soglasja predvsem zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (neposredna bližina cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet), o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za varnost v cestnem prometu;
– neustrezne namembnosti predlagane površine, o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za urejanje prostora;
– če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno mesto neprimerno;
– če je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
(2) Župan lahko s sklepom določi posamezne lokacije v občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno blago se lahko prodaja na njej.
IV. JAVNA ORGANIZIRANA TRŽNICA
8. člen
(prostorska opredelitev tržnice)
(1) Na območju Občine Kočevje je za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice na premičnih stojnicah določena osrednja tržnica, ki posluje na urejenem tržnem prostoru, na zemljiških parcelah parc. št. 1284/1 in 1284/2, ter delu parc. št. 1285/1 ter 1285/3 (vse) k.o. 1577 – Kočevje.
(2) Ime tržnice je Tržnica Kočevje, Ljubljanska cesta 2.
(3) Za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice je predvidena tudi prodaja na področju parkirišča mestnega pokopališča v Kočevju, na zemljiški parceli parc. št. 2483, ter del parc. št. 2487/3 (obe) k.o. 1577 – Kočevje.
9. člen
(javna gospodarska služba)
(1) Dejavnost urejanja in čiščenja javne tržnice predstavlja izbirno javno gospodarsko službo.
(2) Javno gospodarsko službo opravlja javno podjetje Komunala Kočevje d.o.o..
(3) Tržnica Kočevje predstavlja infrastrukturo za opravljanje javne gospodarske službe, ki je v lasti Občine Kočevje in ki jo ta daje izvajalcu GJS v najem.
(4) Upravljavec javne organizirane tržnice je dolžan lastniku poravnavati najemnino za Tržnico Kočevje.
(5) Občina Kočevje je dolžna upravljavcu javne organizirane tržnice poravnavati stroške delovanja tržnice, ki so sestavljeni iz stroškov infrastrukture in stroškov izvajanja javne službe, zmanjšanih za uporabnino, ki jo poravnajo prodajalci na tržnici.
(6) Podrobna ureditev izvajanja gospodarske javne službe se določi z medsebojno pogodbo.
10. člen
(tržni red)
(1) Prodaja na javni organizirani tržnici se izvaja v skladu z določbami tržnega reda.
(2) Tržni red Tržnice Kočevje sprejme upravljavec in potrdi župan Občine Kočevje.
(3) Del tržnega reda je tudi cenik, v skladu s katerim se zaračuna uporabnina za uporabo prodajnega mesta na javni organizirani tržnici.
V. PRODAJNA MESTA
11. člen
(prodajna mesta na javni organizirani tržnici)
(1) Prodajna mesta so stalna in občasna. Stalna prodajna mesta so stalne stojnice.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja v potujočih prodajalnah.
(3) Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
12. člen
(pogoji uporabe prodajnega mesta)
(1) Prodajno mesto se lahko za površine, ki so v upravljanju Občine Kočevje, najame dnevno ali za daljše obdobje na podlagi dovoljenja upravljavca – Občine Kočevje. Dovoljenje se izda upoštevajoč Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje.
(2) Prodajno mesto na javni organizirani tržnici se najame dnevno, po plačilu uporabnine ali za daljše obdobje na podlagi pogodbe med upravljavcem javne organizirane tržnice, Komunalo Kočevje, d.o.o., in stalnim prodajalcem. S stalnim prodajalcem upravljavec Komunala Kočevje, d.o.o. sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od treh mesecev. Obdobje je zaokroženo na mesečna obdobja.
(3) Če prodajalec brez predhodnega obvestila o njegovi zamudi, ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure, določene v dovoljenju ali tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
(4) Plačanega zneska cene občinske takse, uporabnine ali sorazmernega dela po pogodbi se v primeru iz prejšnjega odstavka ne vrne.
(5) Vrednost uporabnine za površine, katerih upravljavec je Komunala Kočevje d.o.o., je določena s cenikom, ki je sestavni del tržnega reda.
VI. PRODAJA BLAGA
13. člen
(vrste blaga)
(1) Na javni organizirani tržnici se trguje z naslednjimi živilskimi in neživilskimi izdelki:
– živilski izdelki: so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki, rastlinska olja (olivno, bučno …), sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne in alkoholne pijače, gobe in gozdni sadeži, med in izdelki iz medu, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega in živalskega izvora,
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko blago, bižuterija, novoletne smreke, sveče, tekstilije, časopis, revije, tobak in razno blago v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
(2) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila.
(3) Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
(4) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na javni organizirani tržnici prodaja tudi drugo blago.
(5) Na površinah v upravljanju Občine Kočevje se trguje z vrstami blaga, kot je to določeno v Odloku o občinskih taksah v Občini Kočevje.
14. člen
(pogoji za prodajo blaga)
(1) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za prodajo na površinah v Občini Kočevje.
(2) Na površinah v Občini Kočevje je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za odgovornost, ki izhaja iz blaga, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja izključno prodajalec.
VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCEV
15. člen
(pravice in dolžnosti Občine Kočevje kot upravljavca)
Občina Kočevje kot upravljavec ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta prodajalcem,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
16. člen
(pravice in dolžnosti zasebnega upravljavca)
Upravljavec zasebnih površin, na katerih se vrši prodaja blaga izven prodajaln, ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da sklene s prodajalci pravno razmerje za prodajo na površinah v njegovi lasti;
– da na površinah v njegovem upravljanju prodajajo le prodajalci, ki so pridobili soglasje Občine Kočevje za prodajo,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi in v skladu z izdanim soglasjem,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
17. člen
(pravice in dolžnosti Komunale Kočevje kot upravljavca)
Komunala Kočevje kot upravljavec javne organizirane tržnice ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da sprejme tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja, predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca, datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve,
– da s tržnim redom določi ceno uporabnine prodajnih mest,
– da sklene s prodajalci na javni organizirani tržnici pravno razmerje za prodajo na javni organizirani tržnici skladno s tržnim redom,
– da prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih mest,
– da redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest,
– da vodi evidenco o zaračunanih in plačanih uporabninah,
– da vsako leto o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca v tekočem letu predloži Občini Kočevje,
– da vsaj deset let hraniti sklenjene zakupne pogodbe in vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo na zahtevo predložiti Občini Kočevje.
VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV
18. člen
(dolžnosti prodajalcev na površinah v upravljanju Občine Kočevje)
Prodajalci na površinah v upravljanju Občine Kočevje so dolžni:
– pred pričetkom prodaje poravnati občinsko takso,
– vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu,
– nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke sproti odstranjevati s stojnice,
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje, oziroma ne zapusti čistega tržnega prostora, bo na stroške prodajalca to storil upravljavec,
– varovati v uporabo vzeto prodajno mesto,
– v primeru uporabe občinske stojnice le to varovati in jo po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot so jo prejeli,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– ne smejo postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori in s tem zagotavljati neoviran prehod,
– ne smejo samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta,
– prodajno mesto morajo vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca ter tudi upravljavca,
– meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje,
– prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati v uporabo oziroma v podzakup drugemu,
– zagotoviti morajo varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi,
– skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so urejeni in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni in da ne kršijo javnega reda in miru.
19. člen
(dolžnosti prodajalcev na površinah zasebnega upravljavca)
Prodajalci na površinah v upravljanju zasebnega upravljavca so dolžni:
– skleniti pogodbo z upravljavcem,
– vložiti vlogo za soglasje skladno s četrtim členom tega odloka vsaj 10 dni pred pričetkom prodaje (5 dni v primeru prodaje hitro pokvarljivega blaga),
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto čisto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– prodajno mesto morajo vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca ter tudi upravljavca,
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
20. člen
(pravice in dolžnosti prodajalca v okviru javne organizirane tržnice)
Pravice in dolžnosti prodajalca v okviru javno organizirane tržnice se podrobno opredelijo v tržnem redu skladno z desetim členom tega odloka.
IX. IZVAJANJE NADZORA
21. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pooblaščeni delavci upravljavca in občinsko redarstvo.
(3) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
X. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni organizirani tržnici ali drugi površini v upravljanju Občine Kočevje ali upravljanju od nje pooblaščenih subjektov:
– prodaja blago brez izdanega soglasja oziroma dovoljenja, v nasprotju s soglasjem oziroma dovoljenjem (preko dovoljenega časa prodaje ipd.) ali brez izpolnjenih pogojev iz soglasja (plačane pristojbine, sklenjena pogodba z upravljavcem),
– prodaja vrste blaga, ki jih na teh površinah ni dovoljeno prodajati, ali prodaja blago, ki je umazano ali ni hranjeno v primerni embalaži.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni organizirani tržnici ali drugi površini v upravljanju Občine Kočevje ali upravljanju od nje pooblaščenih subjektov:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje,
– v primeru, da je na prodajnem mestu organizirano ločeno zbiranje odpadkov, le-teh ne odda na za to določena mesta oziroma posode (kontejnerje),
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem mestu,
– ne označi prodajnega mesta s firmo ali na prodajnem mestu ne zagotovi vidnega cenika,
– drugače krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz 18. člena tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje organizator prodaje na zasebni površini ne glede na njegovo pravno obliko, ki za prodajo blaga na tej površini ne pridobi soglasja oziroma dovoljenja v skladu s tem odlokom oziroma ravna v nasprotju s pridobljenim soglasjem oziroma dovoljenjem.
(5) Z globo 400 EUR se za ta prekršek kaznuje vsak posamezni prodajalec, ne glede na njegovo pravno obliko, če prodaje blaga na zasebni površini ne organizira posamezni organizator.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje organizator prodaje na zasebni površini, če le-tega ni pa vsak posamezni prodajalec ne glede na pravno obliko, ki po koncu prodaje s prodajnih površin, za katere je odgovoren oziroma jih uporablja, ne odstrani blaga, opreme za prodajo in odpadkov.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok – koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo/adaptacijo objekta tržnice v Kočevju in izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanje javne tržnice in Odlok o tržnem redu v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 94/00).
24. člen
(rok za pripravo predpisov)
(1) Upravljavec javne organizirane tržnice, Komunala Kočevje d.o.o., je dolžna v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka, sprejeti Tržni red skladno z desetim členom tega odloka in ga predložiti županu Občine Kočevje v potrditev.
(2) Župan občine Kočevje izda sklep o določitvi površin iz drugega odstavka 5. člena tega odloka v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka
25. člen
(vacatio legis)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-2003
Kočevje, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.